ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների =Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences

Browse by Type

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 2728.

Editorial, Board (1965) «Տեղեկագրի» 1965 թ. համարներում հրապարակված հոդվածների ցանկ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 110-117.

Editorial, Board (1965) «Տեղեկագրի» խմբագրությանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 .

Мелконян, В. В. and Айрапетян, В. Н. (1965) К вопросу о спектральном анализе согласных звуков армянского языка. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 27-36.

Бегиян, А. З. (1965) Советы, их природа, перспективы и пути развития. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 104-107.

Мамедов, C. А. (1965) Торгово-экономические связи азербайджанского и армянского народов в первой четверти XVIII в. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 81-90.

Սահակյան, Ե. Ս. (1965) Աշակերտական շարժումները Ղարաբաղի թեմական դպրոցում 1906 թվականին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 17-26.

Համբարյան, Ա. Ս. (1965) Արհեստները Արեմտյան Հայաստանում XIX դարի վերջին քաոորդում և XX դարի սկզբին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 53-64.

Շտիկյան, Ս. Ա. (1965) Բանասիրական ճշգրտումներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 100-103.

Editorial, Board (1965) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 118-119.

Սանթրոսյան, Վ. (1965) Գիտական նստաշրջան նվիրված Սովետական Հայաստանի 45-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 108-109.

Թորոսյան, Խ. Ա. (1965) Դատարանային համակարգը միջնադարյան Հայաստանում ըստ Մխիթար Գոշի Դատաստանագրքի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 91-97.

Դիլոյան, Վ. Ա. (1965) Լազարյան ճեմարանը (Հիմնադրման 150-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 37-52.

Editorial, Board (1965) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 2.

Գևորգյան, Կ. Հ. (1965) Կայուն բառակապակցությունները և նրանց տարբերումը նման այլ միավորներից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 73-80.

Ղազարյան, Մանյա (1965) Հակոբ Հովնաթանյանի նորահայտ աշխատանքը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 98-99.

Ասատրյան, Գ. Ե. (1965) Նախամարքսյան հումանիզմի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-16.

Կիրակոսյան, Վ. Ա. (1965) Ռուբեն Սևակի ստեղծագործությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 65-72.

Մովսիսյան, Ս. Հ. (1965) 45 տարի Մեծ հոկտեմբերի ուղիով. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-15.

Периханян, А. Г. (1965) Armeno-Iranica I. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 89-94.

Шахбазян, Р. М. (1965) О словах-терминах вещественного значения. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 73-79.

Исаакян, Г. Д. (1965) Темпы и пропорции воспроизводства основных фондов. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 27-37.

Պողոսյան, Վ. Ա. (1965) Արդյունաբերության մեջ սոցիալիստական մրցության ծավալման ուղղությամբ ՀԿՊ գործունեության պատմությունից (1941 —1945 թթ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 16-26.

Editorial, Board (1965) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 110-111.

Սիմոնյան, Ա. Ս. (1965) Գիտական լուրջ աշխատություն հասարակական առաջադիմության պրոբլեմի վերաբերյալ (Г. Г. Асланян, Идея прогресса в буржуазной философии истории.Издание АН Арм.ССР, Ереван, 1965,395 стр.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 95-101.

Թումանյան, Բ. Ե. (1965) Գիտության պատմության անդրկովկասյան աոաջին կոնֆերանսը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 106-107.

Editorial, Board (1965) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 2.

Տեր-Ղևոնդյան, Հ. Ն. (1965) Հայկական արծաթագործական աշիարհիկ զարդերը 19-րդ դարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 63-72.

Գասպարյան , Հ. (1965) Նամակ խմբագրությանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 102-105.

Եսայան, Ս. Ա. and Ղաֆադարյան, Կ. Կ. (1965) Շամշադինի մի քանի կիկլոպյան ամրոցների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 80-88.

Սարգսյան, Ս. Հ. (1965) Սովետական Ռուսաստանի հայկական թերթերը քաղաքացիական կռիվների տարիներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 53-62.

Խաչատրյան, Ժ. (1965) Ստ. Լիսիցյանի ծննդյան 100-ամյակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 108-109.

Ավետիսյան , Խ. Ա. (1965) Քաղաքների զարգացումը Սովետական Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 38-52.

Editorial, Board (1965) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 .

Ղազարյան, Հ. (1965) «Օսմանյան օրենքները Արևմտյան Հայաստանում »(16-17-րդ դդ. Կանուննամեներ),ԳԱ հրատարակչություն, 1964, 137 էջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 102-105.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1965) 10—րդ դարի արաբ մատենագիրը հայկական սովորույթների և երաժշտության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 75-78.

Օհանջանյան, Շ. Բ. (1965) 1905 թ. հունվարի 9-ի արձագանքները Անդրկովկասի սովորող երիտասարդության շրջանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 15-24.

Мкртчян, Л. М. (1965) Аветик Исаакян и символизм. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 25-36.

Давтян, А. М. (1965) Поборник гуманизма и дружбы народов. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 37-46.

Аветисян , С. А. (1965) Структурная схема синтаксических построений, осложненных инфинитивной конструкцией с союзом чтобы. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 59-67.

Մաթեվոսով, Ցու. Գ. (1965) Անդրկովկասի հաստոցաշինական արդյունաբերության զարգացման պայմաններն ու գործոնները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-14.

Չուգասզյան, Բ. Լ. (1965) Արդյոք Խականի՞ն է ֆրիկյան քաոյակի հեղինակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 79-86.

Editorial, Board (1965) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 106-107.

Հակոբյան, Պ. (1965) Գրական էթիկայի անտեսման մի փաստի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 99-101.

Editorial, Board (1965) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 2.

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1965) Հարադրավոր բայերի իմաստա—ոճաբանական արժեքը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 47-58.

Editorial, Board (1965) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 .

Քալանթարյան , Ա. Ա. (1965) Պաշտպանական սպաոազինությունը վաղ միջնադարյան Հայաստանում (Զրահ, սաղավարտ, վահան). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 68-74.

Խաչերյան , Լ. Գ. (1965) Պատմական աղբյուրներում Գլաձորի հիշատակության հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 87-98.

Малицян, С. А. (1965) Из истории Астрахано-Каспийской флотилии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 28-34.

Քոչարյան, Ա. Գ. (1965) Բեմադրական մտահղացման ձևավորումը սովետահայ դրամատիկ թատրոնում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 63-74.

Editorial, Board (1965) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 121.

Գեղամյան, Գ. Մ. (1965) Գյուղատնտեսության զարգացման խնդիրները ՍՄԿՊ Կենտկոմի մարտյան (1965 թ.) պլենումի որոշման լույսի տակ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-12.

Հովհաննիսյան, Մ. Լ. (1965) Լեհահայերի իրավական վիճակը 16—17-րդ դարերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 35-48.

Ղազարյան, Վլ. Ջ. (1965) Խ. Աբովյանը և ցարական գրաքննությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 49-62.

Editorial, Board (1965) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 2.

Ստեփանյան, Գ. Խ. (1965) Հ. Պարոնյանի «Ազգային ջոջերը». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 75-112.

Սադաղյան, Ա. Ա. (1965) Հասարակական հիմունքներով կազմակերպությունների դերը նոր մարդու դաստիարակման գործում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 13-27.

Գուլլակյան, Ս. Ա. (1965) Հովհաննես Թումանյանի «Քաջ Նազար» հեքիաթի գաղափարական իմաստը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 113-120.

Editorial, Board (1965) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 .

Կարապետյան, Լ. Մ. (1965) Թլկատինցին և «վաղվան» գրականությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 41-52.

Арзуманян, О. А. (1965) О структурно-семантических типах вопросительных предложений в персидском языке. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 81-92.

Навасардян, Р. Г. (1965) Проблема взаимоотношений личности и общества в ранних произведениях К. Маркса и Ф. Энгельса (К теоретическому обоснованию принципа коллективизма). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-17.

Ադալյան, Ն. Մ. (1965) Աոաջին համաշխարհային պատերազմի արտացոլումը սովետահայ պատմվածքում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 53-62.

Editorial, Board (1965) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 102.

Նազինյան, Ա. Մ. (1965) Երվանդ Լալայանը բանահավաք-բանագետ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 63-70.

Ադամյան, Ա. Հ. (1965) Երվանդ Լալայանի անտիպ նամակներից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 71-80.

Սաֆրաստյան, Ա. Խ. (1965) Թուրքիայի միջնադարյան պատմության պերիոդիզացիայի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 93-101.

Editorial, Board (1965) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 2.

Ստեփանյան, Գ. Խ. (1965) Հ. Պարոնյանի «Ազգային ջոջերի» ստեղծագործական պատմությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 18-40.

Editorial, Board (1965) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 .

Саркисян, С. М. (1965) Боевой путь 408 стрелковой дивизии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 61-76.

Акопов, Г. Б. (1965) Вопросы этногенеза народов Ближнего Востока в освещении пантюркистской историографии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 27-46.

Хачатурян, B. А. (1965) Население армянской колонии в Астрахани во второй половине XVIII в. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 77-88.

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. (1965) Անդրկովկասի ժողովուրդների համատեղ ազատագրական պայքարի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 17-26.

Սարգսյան, Ե. Ղ. (1965) Արժեքավոր ուսումնասիրություն ( Ջ. U. Կիրակոսյան «Առաջին համաշխարհային պատերազմը և արևմտահայությունր 1914—1916 թթ. ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 97-103.

Editorial, Board (1965) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 104.

Մուլքիջանյան, Յա. Ի. and Ասլանյան, Շ. Գ. and Կարապետյան, Ռ. Ա. (1965) Բույսերի անունների հայ- լատինա—ռուսերեն բառարան կազմելու սկզբունքների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 89-96.

Editorial, Board (1965) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 2.

Անանիկյան, Բ. Հ. (1965) Կոմունիստական աշխատանքի բնորոշ գծերն ու առանձնահատկությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-16.

Editorial, Board (1965) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 .

Սահինյան, Ա. Ա. (1965) Սովետահայ ականավոր ճարտարապետը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 47-60.

Ղուկասյան, Զ. Հ. (1965) «Մխիթար սպարապետ» պատմավեպը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 69-78.

Թումանյան, Բ. Ե. (1965) Հայոց Մեծ և Փոքր թվականների տարեսկզբի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 79-86.

Ավդալբեգյան, Մ. Թ. (1965) Մ. Աբեղյանն իբրև հայոց հին գրականության պատմաբան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 59-68.

Մոտալովա, Լ. (1965) Մի քանի դիտողություններ Ավ. Իսահակյանի բաոապաշարի մասին («՛Աբու- Լալա Մահարի » պոեմի թվա-իմաստային վերլուծության փորձ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 43-50.

Акопян , Л. С. (1965) К вопросу повышения производительности труда в промышленности Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 31-42.

Վարդգեսյան, Գ. Հ. (1965) Անդրկովկասի Հանրապետությունևերի քաղաքական և տնտեսական համագործակցությունը 1921 — 1923 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-14.

Ղազարյան, Ռ. Ս. (1965) Բազմակի գլխավոր անդամներով նախադասությունների կառուցվածքը հին հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 51-58.

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1965) Բլեզ դը Վիժների «Traicté des chiffres» («Ձեռնարկ գրերի մասին») գիրքը հայկական այբուբենով. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 87-92.

Editorial, Board (1965) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 97.

Editorial, Board (1965) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 2.

Գրիգորյան, Ք. (1965) Հոբելյանական գիտական նստաշրջան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 93-94.

Դ. , Վ. (1965) Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 100-ամյակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 94-96.

Մինասյան, Մ. Մ. (1965) Ռացիոնալիզատորների և գյուտարարների շարժումը որպես աշխատավորների ստեղծագործական ակտիվության դրսևորում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 15-30.

Մանուչարյան, Ա. Ա. (1965) Պեմզաշենի չհրատարակված մի արձանագրություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 85-89.

Мнацаканян, А. Н. (1965) Компартия Армении — организатор всенародной помощи фронту в годы Великой Отечественной войны. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-24.

Антонян, М. О. (1965) М. А. Аракелян-«Великий интернациональный подвиг»(М. А. Аракелян, Великий интернациональный подвиг. Военное издательство, М., 1964 г.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 90-92.

Մակինյան, Հ. Լ. (1965) Ազգային փոքրամասնությունների հետ տարվող աշխատանքը Հայաստանում սովետական իշխանության առաջին տարիներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 77-84.

Editorial, Board (1965) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 98-99.

Դ., Վ. (1965) Գիտական նստաշրջան նվիրված եղեռնի 50-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 96-97.

Editorial, Board (1965) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 2.

Գրիգորյան, Ք. Գ. (1965) Հայ ծովայինները Կովկասի համար մղված մարտերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 39-48.

Խալեյան, Ե. Մ. (1965) Հայ ոազմիկները Ղրիմի ազատագրման համար մղվող մարտերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 25-38.

Մարտիրոսյան , Լ. Վ. (1965) Հայաստանի աոողջապահության կին աշխատողները Հայրենական պատերազմի տարիներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 49-58.

Խաչատրյան, Հ. Ն. (1965) Հովհաննես Սարուխանյանի կյանքի և հեղափոխական գործունեության անհայտ էջերից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 59-76.

Սարգսյան, Հ. (1965) Ֆաեզ էլ Ղոսեյն, Հայկական կոտորածները .(Faiez El-Ghocein, Temoignage d'un Arabe musulman sur l'innocence et le massacre des Armeniens. Trad. de l'Arabe par A. El-G, Bombay, 1917, 46 p. Այս գիրքը թարգմանվել և հայերեն լույս է տեսել 1960 թ . Կահիրեում։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 93-95.

Саакян, Р. Г. (1965) Геноцид армян в оценке передовой общественности. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 101-112.

Инджикян, О. Г. (1965) На суд истории. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 37-50.

Հակոբյան , Ստ. Մ. (1965) Արևմտահայերի ինքնապաշտպանությունը 1915—1916 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 61-72.

Editorial, Board (1965) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 139.

Համբարձումյան, Վ. Հ (1965) Եղեռն և վերածնունդ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 23-36.

Editorial, Board (1965) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 2.

Վարդանյան, Հ. Գ. (1965) Մեծ եղեոնի պատմության էջերից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 51-60.

Գասպարյան, .Հ. Հ. (1965) Մի դրվագ հայկական Մեծ եղեռնից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 73-80.

Կիրակոսյան, Ջ. Ս. (1965) Միջազգային իմպերիալիզմը և արևմտահայության բնաջնջման թուրքական քաղաքականությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 81-100.

Սարգսյան, Մ. Ս. (1965) Ջարդերի արտացոլումը նկարչության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 113-132.

Նաջարյան, Ե. (1965) Սփյուռքահայ կուսակցությունների ներկա գործունեության գիտական ուսումնասիրություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 133-138.

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1965) Վ. Ի. Լենինը Ժնևում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-16.

Կերովա, Վ. (1965) Վերածնված ժողովրդի հանճարը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 17-22.

Աղայան, Էդ. Բ. (1965) Մանուկ Աբեղյանի լեզվական ժաոանգությունը (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-18.

Саакян, Р. Г. (1965) Документы младотурецкого комитета о геноциде западных армян в 1915— 1916 гг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 73-86.

Джаукян, Г. Б. (1965) Новые урартско-индоевропейские параллели. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 45-56.

Հարությունյան, Աշ. Հ. (1965) Աոաջին համաշխարհային պատերազմի պատմության ուսումնասիրման հարցերի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 19-34.

Editorial, Board (1965) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 112.

Սարգսյան, Ս. Հ. (1965) Գ. Հովսեփյան.– «Նար-Դոս».Հայպետհրատ, Երևան, 1961, 481 էջ:. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 99-102.

Editorial, Board (1965) Գևորգ Արշակի Աբով. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 105-106.

Editorial, Board (1965) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 2.

Editorial, Board (1965) ՀՍՍՌ գիտությունների ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը. ԳԱ հասարակական գիտությունների բաժանմունքի ժողովը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 108-111.

Editorial, Board (1965) Համազասպ Ասատուրի Համբարձումյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 107.

Սարգսյան , Գ. Խ. (1965) Հայաստանր մ. թ. ա. II դարում (Հելլենիստական շրջանի պատմության լուuաբանման համար Մ. Խորենացու «Հայոց պատմության» տվյալների սիստեմատիկ օգտագործման փորձ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 57-72.

Թևոսյան, Ա. (1965) Ճանաչված փիլիսոփա-գիտնականր (Վ. Չալոյանի ծննդյան 60-ամյակի աոթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 103-104.

Դիլոյան, Վ. Ա. (1965) Նոր վավերագիր Իսրայել Օրու մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 87-90.

Նազարյան, Ս. Ս. (1965) Տիգրան Նազարյանի կյանքը և գործունեությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 35-44.

Օդաբաշյան, Ա. Ա. (1965) Քրիստոնեական ամանորի հետ կապված որոշ ծիսական վերապրուկներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 91-98.

Даниелян, Р. С. (1965) Высшее образование в Турции. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 45-56.

Абрамян, Л. А. (1965) Семиотика и смежные науки. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-16.

Editorial, Board (1965) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 104.

Արխանյան, Ա. Հ. (1965) Գևորգ Անտոնի Հովսեփյանց. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 81-88.

Դավթյան, Լ. Վ. (1965) Լևոն Մանվելյանի դրամաները (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 57-68.

Editorial, Board (1965) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 2.

Տեր-Մկրտչյան, Լ. (1965) Հ. Կ. Կուսիկյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 102-103.

Բդոյան, Վ. Հ. (1965) Հայկական հողուրագների պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 69-80.

Ալեքսանյան, Վ. Խ. (1965) ՀովՀ. Շիրազի «Բնության գլուխգործոցը» պոեմի լեզվաոճական աոանձնահատկությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 17-30.

Հարությունյան , Գր. Գ. (1965) Հովհաննես Այվազովսկու տոհմի ծագումնաբանությունը և ազգանվան փոփոխումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 89-94.

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1965) Պաշտամունքային անոթ Դվինից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 95-97.

Կարապետյան, Հ. Ն. (1965) Սարգիս Լուկաշին (Ծննդյան ութսունամյակի աոթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 31-44.

Գալստյան, Ա. (1965) Վ. Միքայելյան– «Ղրիմի հայկական գաղութի պատմություն». Հայկական UUՌ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1964, 428 էջ:. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 98-101.

Դավթյան, Հ. Մ. (1965) V. Պոլսի հայ-կաթոլիկների գաղտնի տպարանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 29-40.

Якобсон, B. А. (1965) Проблемы частного права ново-ассирийского периода. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 69-82.

Editorial, Board (1965) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 103.

Գրիգորյան, Շ. Ս. (1965) Դիտարկումներ Գրիգոր Մագիստրոսի հիշատակած «Գուսանական» երգերի վերաբերյալ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 83-90.

Սևյան, Վ. Ղ. (1965) Խ. Աբովյանի փիլիսոփայական հայացքների հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 17-28.

Editorial, Board (1965) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 2.

Ութմազյան, Հ. Մ. (1965) Կուսկազմակերպությունների պայքարը մեքենաշինության զարգացման համար 1959—1963 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-16.

Շտիկյան, Ս. Ա. (1965) Հ . Տ . Գասպարյան— Վիկտոր Հյուգոն հայ գրականության մեջ. ԳԱ հրատարակչություն, 1963 թ., 294 էջ:. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 91-96.

Ղազիյան, Ա. (1965) Հոբելյանական նստաշրջան՝ նվիրված Երվանդ Լալայանի ծննդյան 100-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 97-98.

Բաղդասարյան, Էդ. (1965) Մատենադարանի գիտական X նստաշրջանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 100-102.

Գրիգորյան, Գր. (1965) Ն. Յա. Մառի ծննդյան 100- ամյակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 99-100.

Վեմյան, Խ. Բ. (1965) Վասակ Սյունիի պատմական գնահատության շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 41-68.

Editorial, Board (1964) «Տեղեկագրի» 1964 թ. համարներում հրապարակված հոդվածների ցանկ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 97-104.

Мурадян, П. М. (1964) Неопубликованная статья Н. Я. Марра об «Аркауне» (К столетию со дня рождения академика Н. Я. Марра). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 49-60.

Андреасян, В. (1964) Экономическая эффективность капитальных вложений в машиностроении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 13-26.

Ստեփանյան, Ստ. Ս. (1964) Ազգային կուլտուրաների զարգացման մայրուղին ՍՍՌՄ-ում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-12.

Բայրամյան, Ա. Ա. (1964) Ալեքսանդրետի Սանջաքի իրավական ստատուսը և քաղաքական խմբավորումները (1920—1930-ական թվականներ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 27-36.

Editorial, Board (1964) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 105.

Միրզաբեկյան, Ջ. (1964) Գիտական նստաշրջաններ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 89-92.

Editorial, Board (1964) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 2.

Ազատյան, Հ. Ն. (1964) Հայ ժողովրդի պատմության չորսհատորյա դասագրքի առաջին հատորը («Հայ ժողովրդի պատմություն», հատոր I, խմբագրությամբ պրոֆ. Վ. Պարսամյանի, Երևան, Հայպետուսմանկհրատ, 1963, 484 էջ):. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 79-88.

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1964) Հայաստանում գտնված անտիկ ապակու մի քանի նմուշներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 73-78.

Հովհաննիսյան, Աշոտ (1964) Հայկ Ազատյանի հիշատակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 93-96.

Բաղրամյան, Ռ. Հ. (1964) Ձայնավորների ներդաշնակության օրենքը բարբառներում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 61-72.

Մարգունի, Հ. Վ. (1964) Պարոնյանի նովելների սյուժետային կաոուցվածքը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 37-48.

Драмбян, Т. С. (1964) Участие армянских коммунистов южной и центральной Франции в движении Сопротивления (1941—1944). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 45-58.

Գալստյան , Ա. (1964) Արժեքավոր մենագրություն հայ քրեական իրավունքի բնագավառում (Ա. Թ. Թովմասյան, Հին և միջնադարյան հայ քրեական իրավունք (աղբյուրների տեսություն, հանցագործություն, պատիժ), Համալսարանի հրատարակչություն, 1963, էջ 649։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 103-106.

Editorial, Board (1964) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 107.

Բաղդասարյան, Ա. (1964) Դեմիրճյանի ստեղծագործական լաբորատորիայից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 31-44.

Ազիզբեկյան, Հ. Ա. (1964) Էլեկտրիֆիկացիայի գիտական պրոբլեմների մշակումը մեր հանրապետությունում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-14.

Editorial, Board (1964) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 2.

Աթայան, Ռ. (1964) Կոմիտասյան նյութերը Թորոս Ազատյանի արխիվում (Կոմիտասի՝ 1913-ին ձայնագրած ժողովրդական երգերի 2-րդ ծոցատետրը). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 59-74.

Բարսամյան, Վ. Հ. (1964) ՀԿՊ պայքարը Զանգեզուրի արդյունաբերական կարևոր oջախ դարձնելու համար. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 15-30.

Վարդանյան, Վ. Հ. (1964) Հայ-վրացական հարաբերությունները VII դարի նախօրյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 87-96.

Խաչատրյան, Պ. Մ. (1964) Հովհաննես Թլկուրանցու «Տաղ քաջի Լիպարտինը». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 97-102.

Մուրադյան, Ա. Ն. (1964) Հունաբան դպրոցի կերտած նախածանցները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 75-86.

Նաջարյան, Հ. Խ. (1964) XVII դարի առաջին կեսի ռուս—իրանական հարաբերություններից (ըստ ռուսական աղբյուրների). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 69-78.

Ханларян, Л. А. (1964) Из истории классовой борьбы в армянской деревне дореформенного периода. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 31-44.

Гарибджанян, Г. Б. (1964) Один из первых соратников В. И. Ленина (И. X. Лалаянц). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-16.

Аветян, Эд. (1964) Речь и язык. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 89-96.

Գամաղելյան, Մ. Գ. (1964) Առաջադիմական գաղափարների թափանցումը Գևորգյան ճեմարան և աշակերտական հեղափոխական ելույթները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 45-54.

Editorial, Board (1964) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 101.

Խաչիկյան, Յա. Ի. (1964) Գեղագետների միջազգային 5-րդ կոնգրեսը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 97-100.

Editorial, Board (1964) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 2.

Ղազիյան, Ա. Ս. (1964) Հայ ժողովրդական ոազմի և զինվորի երգեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 79-88.

Մուրադյան, Պ. (1964) Հայ—վրացական գրական-մշակութային փոխհարաբերությունների պատմությունից (Սկզբից մինչև ս. Գրոց թարգմանությունը). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 55-68.

Գաբրիելյան, ՀովՀ. Վ. (1964) Սոցիալիզմի սուբյեկտիվ նախադրյալների առաջացումը կապիտալիզմի ընդերքում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 17-30.

Editorial, Board (1964) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված ինտերնացիոնալի 100-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 103-104.

Оганезов, Г. О. (1964) Иосиф Герасимович Лазьян. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 19-24.

Есаян, C. А. (1964) О чаше из нор-баязетского клада. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 81-86.

Առաքելյան, Բ. and Վարդումյան, Դ. (1964) Ազգագրագետների և մարդաբանների միջազգային համաժողովը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 96-102.

Editorial, Board (1964) Ամինե Ավդալ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 105-106.

Editorial, Board (1964) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 107.

Հակոբջանյան, Ա. Պ. (1964) Գրողի և գրականության հասարակական կոչումը Առանձարի նորավեպերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 25-38.

Զեյթունյան, Ա. Ս. (1964) Ենթակայի և ստորոգելիական վերադրի թվի համաձայնությունը դասական գրաբարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 71-80.

Պետրոսյան, Հր. (1964) Էդ. Բ. Աղայան — Գրաբարի քերականություն. Հատ. 1, գիրք Ա, ԳԱ հրատարակչություն, 1964 թ., 362 էջ։. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 87-92.

Editorial, Board (1964) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 2.

Բայբուրդյան, Վ. Ա. (1964) Նոր Ջուղայի հայկական գաղութը և կաթոլիկ միսիոներների կազմակերպությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 39-52.

Հովակիմյան, Հր. Մ. (1964) Շիրվանզադեն և թատրոնը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 11-18.

Փաշայան, Ա. Ա. (1964) Սվեդիայի բարբառի ձևաբանությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 59-70.

Բդոյան, Վ. (1964) Սրբուհի Լիսիցյան (Ծննդյան 70—ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 93-95.

Գրիգորյան, Կամսար (1964) Վալերի Բրյուսովի և Հովհաննես Հովհաննիսյանի նամակագրությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 53-58.

Ավետիսյան, Ս. Հ. (1964) Տարածության մաթեմատիկական և փիլիսոփայական ըմբռնումները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-10.

Катанян, Р. П. (1964) Арменуи Оввьян. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 59-66.

Хамо, Максиме (1964) О вокализме бахдинанского диалекта курдов Ирака. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 37-46.

Հարությունյան, Էդ. Շ. (1964) Արսեն Բագրատունու փիլիսոփայական հայացքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 67-76.

Editorial, Board (1964) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 103.

Մեսրոպյան, Խ. Մ. (1964) Գ. Լ. Գարեգինյան—Շաղկապները ժամանակակից հայերենում . ԳԱ հրատարակչություն, 1963, 362 էջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 97-102.

Անանյան, Գ. Գ. (1964) Գրականության տեսության մի քանի հարցեր «Մուրճում». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 19-36.

Պիվազյան, Էմ. Ա. (1964) Երկու խնդիր Մխ. Գոշի «Դատաստանագրքի» վերաբերյալ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 89-96.

Editorial, Board (1964) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 2.

Սադաղյան, Ա. Ա. (1964) Հասարակական հիմունքներով աշխատանքի շարժման ծավալումը մեր հանրապետությունում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-18.

Բարսեղյան, Լ. Ա. and Խաչատրյան, Ժ. Դ. and Քալանթարյան, Ա. Ա. (1964) Նորահայտ պաշտամունքային կոթողներ Գեղամա լեռներից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 85-88.

Հովհաննիսյան, Մ. Լ. (1964) Ռեչ Պոսպոլիտայի հայկական ինքնավար օրգանները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 47-58.

Ադամյան, Ա. Ա. (1964) Վավերագրեր 1812 թ. Հայրենական պատերազմի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 77-84.

Editorial, Board (1964) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 93-94.

Գալստյան, Աշոտ (1964) Գր. Հակոբյան. – Ներսես Շնորհալի.Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, 1964, 297 էջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 89-92.

Editorial, Board (1964) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 2.

Բոռնազյան, Ս. Վ. (1964) Կիլիկյան Հայաստանում գործող դատարանները և միջազգային իրավունքի մի քանի նորմերը XII-XIV դդ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 49-62.

Բարսեղյան, Լ. Ա. (1964) Հայասա—Ազզիի ռազմա-քաղաքական պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 73-80.

Հովհաննիսյան, Աշոտ (1964) Հուշեր և խոհեր Պողոս Մակինցյանի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 81-88.

Հովհաննիսյան, Հ. Վ. (1964) Մելոդրաման և Մարտիրոս Մնակյանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 63-72.

Маркарян, Р. А. (1964) Семантические помехи в глагольном формообразовании. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 39-48.

Համբարյան, Ա. Ս. (1964) Գյուղացիության կիսաճորտացումն ու ճորտացումն Արևմտյան Հայաստանում XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 27-38.

Ավանեսով, Ս. Ս. (1964) Թուրքիայի կառավարող շրջանների ազգային քաղաքականության մի քանի հարցերի շուրջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 15-26.

Կարինյան, Ա. Բ. (1964) Մեծ հումանիստ - գրող Հակոբ Պարոնյանր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-14.

Թումա, Էմիլ (1964) Արաբական ազգային-ազատագրական շարժման ներկա էտապը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 17-26.

Իշխանյան, Ս. Թ. (1964) «Աշխատանք» դեմոկրատական հանդեսի առաջատար հեղինակները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 41-52.

Միքայելյան, Վ. Ա. (1964) «Արևելագիտական ժողովածու», II,1964,ԳԱ հրատարակչություն,380 էջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 83-88.

Осипова, В. Г. (1964) В. И. Ленин о гибкости понятий. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-16.

Карапетян, Л. Л. (1964) Формы и орнаментация энеолитической керамики Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 73-82.

Ալիևա, Զ. (1964) Ադրբեջանցու կերպարը հայ գրողների երկերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 63-72.

Editorial, Board (1964) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 95.

Editorial, Board (1964) ԳԱ հասարակական գիտությունների բաժանմունքի ժողովր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 89-90.

Editorial, Board (1964) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 2.

Դաշկևիչ, Յա. Ռ. (1964) Ուկրաինական պատմագրության ներդրումը հայ-ուկրաինական փոխհարաբերությունների ուսումնասիրության գործում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 27-40.

Պապոյան, Արտ. Հ. (1964) Պայմանի կախյալ նախադասությունների զեղչված շաղկապով կապակցությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 53-62.

Թիրեաքյան, Միհրդատ (1964) Պրոֆ. Սա՝իդ Նեֆիսի կհաստատե, որ Խաղանին է հեղինակը Ֆրիկի պարսկերեն քառյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 91-94.

Аванесов, С. and Саакян, Р. (1964) В секторе востоковедения (Обсуждение книги Н. Халфина). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 91-94.

Акопов, Г. Б. (1964) К вопросу о характере частного землевладения в современном Курдистане. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 61-70.

Аллахвердян, С. Д. (1964) К критике эмпирических исследований в буржуазной социологии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 17-28.

Խուրշուդյան, Լ. (1964) Ա. Պ. Սիմոնյան – Երևան քաղաքի պատմության, էկոնոմիկայի և կուլտուրայի ուրվագիծ. Պետհամալսարանի հրատարակչություն. 1963, 545 էջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 81-83.

Հակոբյան, Ստ. Մ. (1964) Արևմտյան Հայաստանը ֆրանսիական իմպերիալիստների պլաններում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 29-40.

Editorial, Board (1964) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 97-98.

Editorial, Board (1964) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 2.

Ասատրյան, Աս. (1964) Հակոբ Պարոնյանը և Հարություն Սըվաճյանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-16.

Դանիելյան, Թ. Ս. (1964) Մալաթիայի բարբառի հնչյունաբանությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 41-54.

Editorial, Board (1964) ՍՍՌՄ գիտությունների ակադեմիայի նախագահության որոշումը (Հասարակական գիտությունների սեկցիա). Պատմության մեթոդոլոգիական հարցերի մշակման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 87-90.

Մնացականյան, Աս. (1964) Սայաթ-Նովա. Կազմեց, խմբագրեց և ծանոթագրեց Մորուս Հասրաթյան, Հայպետհրատ, 1963,XXXХ+346 էջ։. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 71-80.

Ադալյան, Ն. (1964) Ստ. Թոփչյան– Շիրվանզադեի էսթետիկան. ԳԱ Հրատարակչություն, 1963, 194 էջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 84-86.

Բարսեղյան, Հ. (1964) Վաստակավոր հայագետը (Գուրգեն Սևակի ծննդյան 60—ամյակը). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 95-96.

Թումանյան, Բ. Ե. (1964) Տոմարական հաշվումներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 55-60.

Эльчибекян, М. А. (1964) Из истории борьбы народов Французской Западной Африки за независимость. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 49-60.

Սադաղյան, Ա. (1964) Բազմավաստակ գիտնականի յոթանասունամյակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 83-84.

Զարոբյան, Յա. Ն. (1964) Բարձրացնել գիտական հետազոտությունների մակարդակը, արտադրության մեջ ավելի արագորեն ներդնել գիտության նվաճումները (Ճառ արտասանած Հայկական ՍՍՌ գիտությունների ակադեմիայի ընդհանուր ժողովում 1964 թ. ապրիլի 7-ին ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-14.

Editorial, Board (1964) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 85.

Բաղդասարյան, Վ. Ճ. and Սանթրոսյան, Վ. (1964) Գիտական նստաշրջաններ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 79-82.

Editorial, Board (1964) Ընկեր Նիկիտա Սերգեևիչ Խրուշչովին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 .

Հովակիմյան, Բ. Մ. (1964) Խաչատուր Աբովյանը և ադրբեջաներեն լեզուն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 61-74.

Editorial, Board (1964) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 .

Editorial, Board (1964) Հայ մեծ ճարտարապետ Թորամանյանի ծննդյան 100-ամյակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 82-83.

Editorial, Board (1964) Հայկական ՍՍՌ գիտությունների ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 75-76.

Editorial, Board (1964) Հասարակական գիտությունների բաժանմունքի ընդհանուր ժողովը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 76-79.

Հակոբյան, Մ. Ն. (1964) Մի անծանոթ էջ հայ ռազմագերիների ընդհատակյա պայքարից (Հայկական լեգիոնի առաջին (808-րդ) գումարտակը). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 31-48.

Կարինյան, Ա. Բ. (1964) Ռուսական տպագրության 400-ամյակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 15-30.

Կարինյան, Ա. Բ. (1964) Մեծ հումանիստ–մտածող Շևչենկոյի հիշատակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 19-26.

Ананян, Ж. А. (1964) Из истории общественной жизни города Григориополя. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 49-60.

Editorial, Board (1964) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 112.

Հակոբջանյան, Ա. (1964) Գիտական նստաշրջան նվիրված Տ. Շևչենկոյի ծննդյան 150-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 108-109.

Ասատրյան, Աս. (1964) Դ. Դեմիրճյանի ստեղծագործության գիտական արժեքավորումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 101-107.

Փաշայան, Ալ. (1964) Լեզվի ինստիտուտի գիտական նստաշրջանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 110-111.

Editorial, Board (1964) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 2.

Սիմոնյան, Հ. (1964) Հ . Ն. Կարապետյան. Մեծ պայքարի մարդիկ, Հայպետհրատ, 1963, 481 էջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 95-100.

Խաչատրյան, Ժ. Կ. (1964) Համշենի մի քանի պարերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 71-84.

Հակոբյան, Վ. Ա. (1964) Մի ձեոագիր ռուս և ուկրաինացի ժողովուրդների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 61-70.

Ղազինյան, Ա. Ա. (1964) Միջնադարյան մի տաղի հեղինակային պատկանելության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 85-94.

Գալստյան, Լ. Ա. (1964) Սիպիլի պոեզիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 41-48.

Անտոնյան, Մ. Հ. (1964) Սուբյեկտիվ գործոնի դերը նոր մարդու ձևավորման գործում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-18.

Մնացականյան, Ստ. Խ. (1964) Տ. Մարության – « Զվարթնոցը և զվարթնոցանման տաճարները», Հայպետհրատ, 1963. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 95-100.

Սարգսյան, Խ. Ս. (1964) «Արություն և Մանվելի» երկու հրատարակությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 47-56.

Базиянц, A. П. (1964) Из истории Лазаревского института. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 13-20.

Парсамян, В. А. (1964) Материалы о Цюрихском кружке кавказских студентов «Ярмо». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 57-69.

Месробян, П. М. (1964) Семантическое исследование прилагательных strange и foreign с их синонимами. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 37-46.

Շտիկյան, Ս. Ա. (1964) Ալիշանը և Պետերբուրգի հնէաբանական ընկերությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 79-82.

Բաբլոյան, Մ. Ա. (1964) Արձակը «Անի» ամսագրում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 21-36.

Editorial, Board (1964) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 101-102.

Editorial, Board (1964) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 2.

Մկրտչյան , Լուսիկ (1964) Հայ կնոջ օժանդակությունը հայ հին ճարտարապետությանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 70-78.

Եսայան, Ս. Ա. (1964) Հայաստանի պատմական թանգարանի բրոնզե ապարանջանները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 83-94.

Մարության, Ա. Ա. (1964) Չարենցի պոեզիայի բառապաշարը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 27-40.

Բաղդագյուլյան, Վ. Հ. (1964) Պարտիայի ծրագիրը և գյուղատնտեսական աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-12.

Арутюнян, Б. (1964) Армянская драматическая студия в Москве (1918—1925). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 65-74.

Селян, Э. С. (1964) Болгарское прилагательное в структурном аспекте. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 23-34.

Ավագյան, Վ. Լ. (1964) Անգլո-ամերիկյան ինտերվենտների գիշատիչ քաղաքականությունը Անդրկովկասում (1919—1921). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-14.

Editorial, Board (1964) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 103.

Սանթրոսյան, Վ. (1964) Գիտական նստաշրջան նվիրված ակադեմիկոս Հ. Մանանդյանի հիշատակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 87-88.

Ս., Ա. (1964) Գիտությունների ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 85-86.

Ազնավուրյան, Գ. (1964) Լրացում գրականության և արվեստի թանգարանի «Ուղեցույցի». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 93-102.

Editorial, Board (1964) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 2.

Հովհաննիսյան, Ա. Գ. (1964) Հուշեր ակադեմիկոս Հակոբ Մանանդյանի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 89-92.

Աբգարյան, Գ. Վ. (1964) Մատենագրական նորույթներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 75-84.

Ալեքսեև, Վ. Պ. (1964) Ուշ բրոնզի և վաղ երկաթի դարաշրջանի Հայաստանի բնակչության երկու խմբի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 15-22.

Աբեղյան, Հ. Ս. (1964) Պատկանյանի և Սունդուկյանի գրական մտերմությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 35-50.

Գաբրիելյան, Վ. Ա. (1964) Ռուբեն Որբերյանը և սփյուռքահայության համահավաքը (Կյանքի և ստեղծագործության վերջին շրջանը). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 51-60.

Բարխուդարյան, Ս. Գ. (1964) Տապանագիր Համամ իշխանի անունով. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 61-64.

Մելքոնյան, Հ. Գ. (1963) IV դարի Միջագետքի և Հայաստանի սոցիալական շարժումների պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 21-34.

Editorial, Board (1963) «Տեղեկագրի» 1963 թ. համարներում հրապարակված հոդվածների ցանկ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 122-129.

Хачатурян, B. А. (1963) Административно-правовое положение астраханских армян во второй половине XVIII века. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 57-68.

Хачатрян, В. Н. (1963) Некоторые вопросы хеттской лексики. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 91-102.

Шакарян, Г. Г. (1963) Природа ошибки и ее отношение к идеализму. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 35-42.

Կարինյան, Ա. Բ. (1963) Անդրկովկասի ժողովուրդների կուլտուրական համագործակցությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-10.

Editorial, Board (1963) Անդրկովկասի պատմաբանների գիտական նստաշրջանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 117-118.

Editorial, Board (1963) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 130-131.

Մելիքյան, Մ. Ա. (1963) Լևոն Մարտիրոսյան –Համաշխարհային կրոնքներու մատերիալիստական հիմունքները (Լևոն Մարտիրոսյան, Համաշխարհային կրոնքներու մատերիալիստական հիմունքները, Ա. հատոր, Բեյրութ, 1960, 533 էջ, Բ. հատոր, Բեյրութ, 1960, 510 էջ։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 111-116.

Editorial, Board (1963) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 132.

Քոլանջյան, Ս. (1963) Հ. Ն. Ակինյան. 10.9.1883-28.10.1963. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 119-120.

Սուքիասյան, Ա. Մ. (1963) Համառոտ ակնարկ սովետական շրջանի հայ-ոուսերեն ընդհանուր բառարանագրության. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 43-56.

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1963) Հայկական տպագրությունը 16-րդ դարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 83-90.

Տիրացյան, Գ. (1963) Հացավան ամրոցի 1962 թ. պեղումները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 103-110.

Ստեփանյան , Գ. Խ. (1963) Նկարիչ Մանասները (Նյութեր հայ կերպարվեստի պատմության). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 77-82.

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1963) Նորահայտ էջեր Թումանյանի ժառանգությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 69-76.

Ե., Ս. (1963) Վլադ Բընըցեանու. 22.8.1900–8.11.1963. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 120-121.

Ալլահվերդյան, Ս. Ա. (1963) Քսանհինգհազարականները կոլտնտեսային շարժման կազմակերպիչներ Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 11-20.

Григорянц, Ал. (1963) А. М. Акопян—Советская Армения в годы пятой пятилетки коммунистического строительства, издание АН АрмССР, Ереван, 1962, 344 с. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 92-94.

Молчанов, И. Г. (1963) Отражение антирелигиозной борьбы в советском киноискусстве. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 67-76.

Карагулян , Л. В. (1963) Проникновение неокантианства и фейербахианства в рабочее движение в конце XIX и в начале XX века. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 23-34.

Կարագյուլյան, Է. Գ. (1963) Արամ Խաչատրյանի ջութակի պիեսները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 45-50.

Ամալյան, Հ. Մ. (1963) Բառարանագրական դիտողություններ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 77-82.

Editorial, Board (1963) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 105.

Կոնդակչյան, Ռ. Պ. (1963) Թուրքիայի ռազմականացման տնտեսական ու ֆինանսական հետևանքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 35-44.

Մուրադյան, Պ. (1963) Լևոն Մելիքսեթ-Բեկ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 102-104.

Editorial, Board (1963) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 106.

Ասատրյան, Աս. (1963) Մեծարժեք գրականագիտական աշխատություն (Ս.Բ.Աղաբաբյան , «Ակսել Բակունց», 1963). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 83-91.

Editorial, Board (1963) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 .

Հասրաթյան, Մ. Ս. (1963) Սայաթ-Նովայի դավթարը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-22.

Պապուխյան, Ն. Ծ. (1963) Սիսիանի, Գորիսի ու Ղափանի շրջանների ժողովրդական ճարտարապետության կառուցվածքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 51-66.

Եղիազարյան, Արտո (1963) Վերականգնել լենինյան նորմաները լեզվի հարցերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 95-101.

Editorial, Board (1963) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 123.

Editorial, Board (1963) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 124.

Բաշինջաղյան, Զ. Գ. (1963) Միշտ Սայաթ-Նովայի հետ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 89-102.

Նարյան, Մուշեղ (1963) Սայաթ-Նովա և Հովհ. Թումանյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 103-114.

Հասրաթյան, Մ. Ս. (1963) Սայաթ-Նովայի դավթարը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-32.

Անանյան, Գ. Գ. (1963) Սայաթ-Նովայի կերպարը պոեզիայում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 115-122.

Թահմիզյան, Ն. (1963) Սայաթ-Նովայի հայերեն երգերի եղանակների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 33-58.

Դուրգարյան, Կ. Գ. (1963) Սայաթ-Նովայի հանգարանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 69-76.

Մուրադյան, Պ. (1963) Վրաց սայաթնովագիտության պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 77-88.

Барсегян, X. А. (1963) В. Ю. Самедов. Распространение марксизма-ленинизма в Азербайджане. Баку, 1963. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 87-90.

Геворкян, Г. А. (1963) Категория вероятности и современный «физический идеализм». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-16.

Գաբրիելյան, Վ. (1963) Ա. Ս. Շարուրյան. Սրբուհի Տյուսաբ (Ա. Շարուրյան, Սրբուհի Տյուսաբ, 1963, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 95-96.

Editorial, Board (1963) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 103.

Ռիզաև, Ս. Ա. (1963) Գ. Խ. Ստեփանյան. Ուրվագիծ արևմտահայ թատրոնի պատմության. ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., Երևան, 1962. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 91-94.

Քոսյան, Վ. Ա. (1963) Գոյականի բառակապակցությունները՝ ածականի լրացումով. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 29-40.

Կրկյաշարյան, Ս. Մ. (1963) Դիտողություններ հին հայկական տաճարային քաղաքների առաջացման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 55-66.

Մուրադյան, Պ. and Հովակիմյան, Բ. (1963) Երբ բացակայում է տարրական բարեխղճությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 97-102.

Սեղբոսյան, Կ. Վ. (1963) Լենինականցիների ժամանակակից հարսանիքը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 77-86.

Editorial, Board (1963) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 104.

Հովհաննիսյան, Հ. (1963) Մարտիրոս Մնակյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 17-28.

Տեր-Գասպարյան, Ռ. Հ. (1963) Շուշու բնակչությունը 18-րդ դարից մինչև մեր օրերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 67-76.

Ալիխանյան, Ս. Տ. (1963) Պայքար Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի վերացման և Ալեքսանդրապոլի ազատագրման համար. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 41-54.

Մադոյան, Գ. Ա. (1963) Գևորգ Ախվերդյանը սայաթնովագիտության հիմնադիր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 59-68.

Мнацаканян, М. О. (1963) Расширение прав союзных республик и деятельность компартии Армении по руководству промышленностью (1956—1962 гг.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 19-32.

Барсегян, Х. А. (1963) Рукой Ильича. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 89-92.

Սահակյան, Ռ. (1963) Ավագագույն թուրքագետը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 117-120.

Պետրոսյան, Հ. Ա. (1963) Բաքվի բոլշևիկների պայքարը ռազմա-արդյունաբերական կոմիտեների դեմ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 33-46.

Editorial, Board (1963) Բովանդակություն ; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 127-128.

Մադոյան, Գ. Ա. (1963) Գահնամակի հայտնաբերման պատմության շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների . pp. 109-114.

Ալեքսանյան, Ս. Խ. (1963) Էջմիածնի վանքի և վանքապատկան գյուղացիների փոխհարաբերության հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 47-62.

Տեր-Ղևոնդյան, Հ. (1963) ԺԶ—ԺԸ դարերի Վասպուրականի արծաթագործության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 101-108.

Ասրյան, Ա. (1963) Հասարակագիտական ամսագրերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 121-126.

Ադալյան, Ն. (1963) Հետաքրքիր ուսումնասիրություն (Ս. Բոդոսյան «Սովետահայ երգիծանքը քսանական թվականներին». Հայկական ՍԱՌ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1963 թ.։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 115-116.

Սարգսյան, Գր. (1963) Մ. Աճեմյանի ստեղծագործական կյանքի վաղ շրջանը (Բանաստեղծի ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 77-88.

Editorial, Board (1963) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 .

Խրլոպյան, Գ. Տ. (1963) Սփյուռքի մի քանի հիմնական խնդիրների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 63-76.

Ալեքսանյան, Տ. Պ.. and Մարտիկյան, Մ. Կ. (1963) Վ. Ի. Լենինի պայքարը նոր տիպի պարտիայի կազմակերպական հիմքերի համար և արդիականությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-18.

Անասյան, Արսեն (1963) XIX դարի հայ ազատագրական շարժումները և Ինդոնեզիայի հայ գաղութը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 77-86.

Асланян, А. Г. (1963) Из истории идеи прогресса в России. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 35-48.

Асатрян, М. В. (1963) О формах практического использования объективных законов. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-18.

Editorial, Board (1963) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 133-134.

Մելիքսեթյան, Սարգիս (1963) Գեղարվեստական թատրոնի հետևորդները հայ իրականության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 61-76.

Editorial, Board (1963) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 135.

Բաղդասարյան, Ս. (1963) Կարևոր աշխատություն (Ե. Ղ. Սարգսյան, Ռ. Գ. Սահակյան «Հայ ժողովրդի նոր շրջանի պատմության նենգափոխումը թուրք պատմագրության մեջ»). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 119-122.

Խաչատրյան, Պ. Մ. (1963) Հակոբ Թոխաթցի ողբասացը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 101-118.

Մելիքյան, Հ. Ս. (1963) Հաղպատի լենինյան-իսկրայական, բոլշևիկյան կազմակերպության հիմնադրման և ամրապնդման պատմությունից (60-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 19-34.

Մնացականյան, Ստ. (1963) Հայկական որմնանկարչական արվեստի պատմական նախադրյալների հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 49-60.

Ասրյան, Ա. Հ (1963) Հասարակագիտական ամսագրերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 126-132.

Մկրտումյան, Յու. (1963) Հյուսիս-Արևելյան Հայաստանի հայերի տարեկան անասնապահական ցիկլը նախահեղափոխական շրջանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 87-100.

Գրիգորյան, Գ. (1963) Մարքս-լենինյան փիլիսոփայության անխոնջ պրոպագանդիստը (Հ. Գ. Ասլանյանի 60-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 123-125.

Editorial, Board (1963) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 .

Ինճիկյան, Հ. (1963) Բ. Կնունյանցը երիտասարդ թուրքերի հեղափոխության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 93-100.

Антонян, М. О. (1963) Возрастающее значение субъективного фактора в коммунистическом строительстве. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-16.

Editorial, Board (1963) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 111.

Ինճիկյան, Ա. Մ. (1963) Թումանյանը և հայագիտությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 29-46.

Օհանյան, Ա. Կ. (1963) Լեոյի գրա-քննադատական հայացքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 63-80.

Editorial, Board (1963) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 112.

Խաչատրյան, Գ. Մ. (1963) Կուլտուրական մեծ ռևոլյուցիայի եզրափակիչ էտապը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 47-62.

Բարսեղյան, Լ. Ա. (1963) Հայասա - Ազզիի սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 101-106.

Միշկո, Դ. Ի. (1963) Հայերը Կիևում 15-րդ դարից մինչև 17-րդ դարի կեսերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 93-100.

Ադալյան, Ն. and Ասրյան, Ա. (1963) Հասարակագիտական ամսագրերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 107-110.

Սահակյան, Ռ. Գ. (1963) Հետպատերազմյան տարիների սովետա-թուրքական հարաբերությունները բուրժուական պատմաբանների գնահատմամբ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 17-28.

Editorial, Board (1963) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 .

Հարությունյան, Վ. Ա. (1963) Սարգիս Կասյանը Հայաստանի ռազմա-ռևոլյուցիոն կոմիտեի աոաջին նախագահ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 81-92.

Բատիկյան, Լ. (1963) «Լալվարի որսի» ստեղծագործական պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 55-68.

Ананян, Ж. А. (1963) К вопросу о заселении юга России армянами во второй половине XVIII столетия. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 45-54.

Ениколопов, И. К. (1963) Письмо А. С. Грибоедова к К. В. Нессельроду. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 101-108.

Осипян, М. С. (1963) Социальные основы мира и войны. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-18.

Աղայան, Է. Բ. (1963) Բայակազմությունը ժամանակակից հայերենում (Կառուցվածքային վերլուծություն). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 19-30.

Editorial, Board (1963) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 111.

Editorial, Board (1963) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 112.

Բուռնազյան, Ս. (1963) Հայ ասպետությունը կիլիկյան հայկական պետությունում XII-XIV դարերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 85-100.

Ադալյան, Ն. (1963) Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում. Ժամանակակից գրականության հարցերին նվիրված գիտական սեսիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 109-110.

Մուրադյան, Մ. Հ. (1963) Միքայել Նալբանդյանը և երաժշտության հարցերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 31-44.

Editorial, Board (1963) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 .

Գրիգորյան, Շ. Ս. (1963) Վահագնյան վիպերգի և նրա շուրջ ծավալված բանավեճերի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 69-84.

Гарибджанян, Г. Б. (1963) Революционная деятельность В. Каспарова в эмиграции. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 19-30.

Մուրադյան, Պ. (1963) Արմենուհի Սրապյան–«Կոստանդին Երզնկացի». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 91-94.

Editorial, Board (1963) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 109.

Սելյան, Էդ. (1963) Բուլղարերենի և հայերենի անորոշության չափը (էնտրոպիան)և մոտիկության աստիճանը (կոռելյացիան). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 81-86.

Ազնաուրյան, Շ. (1963) Լ. Ն. Տոլստոյի ստեղծագործությունը Սուրեն Սպանդարյանի գնահատությամբ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 31-44.

Editorial, Board (1963) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 110.

Editorial, Board (1963) Հասարակական գիտությունների բաժանմունքի տարեկան ժողովը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 95-108.

Սահակյան, Ա. (1963) Մի էջ հայկական Կարմիր բանակի մարտական ուղուց(Զինվորի օրագրից). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 87-90.

Թորոսյան, Խոսրով (1963) Մխիթար Գոշի Դատաստանագրքի առնչակցությունը Աստվածաշունչ գրոց հետ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 61-74.

Կարինյան, Ա. Բ. (1963) Նշանակալից պատմական վավերագիր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-18.

Editorial, Board (1963) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 .

Թոփչյան, Ստ. (1963) Շիրվանզադեն ռեալիզմի տեսաբան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 45-60.

Կարապետյան, Է. Տ. (1963) Պատրոնիմիայի վերապրուկները հայերի մեջ (Ըստ 1961 թ. գիտարշավախմբի նյութերի). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 75-80.

Гарибджанян, Г. Б. (1963) Ценное научное исследование (Е. К. Саркисян. Экспансионистская политика Османской империи в Закавказье, Ереван, изд. Академии наук Армянской ССР, 1962, 496 стр. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 99-103.

Editorial, Board (1963) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 104.

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (1963) Բուլղարահայ կոմունիստների առաջին կոնֆերանսը (1921 թ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 69-82.

Մելիքսեթյան, Ս. (1963) Գեղարվեստական թատրոնը հայ գործիչների գնահատությամբ (Կ. Ս. Ստանիսլավսկու ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 55-68.

Հովհաննիսյան, Ն. Հ. (1963) Իրաքի ազգային-ազատագրական շարժման մի քանի հարցերը բուրժուական պատմագրության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 29-40.

Մեսրոպյան, Խ. (1963) Լուրջ ներդրում հայագիտության մեջ (Ա. Ա. Աբրահամյան, Բայը ժամանակակից հայերենում, Երևան, գիրք 1, 722 էջ։. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 95-98.

Editorial, Board (1963) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 105.

Ստեփանյան, Գ. Խ. (1963) Հայ լրագրային ծաղրանկարչության սկիզբը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 83-86.

Editorial, Board (1963) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 .

Կոստանյան, Ա. Ա. (1963) Նորավեպի ժանրը 90-ական թվականների արևմտահայ գրականության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 41-54.

Հարությունյան, Շ. Ռ. (1963) Սովետահայ պատմագրությունը 1920-ական թվականներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-28.

Օտյան, Ռ. Գ. (1963) Տեղեկություններ միջին դարերում ակնոցների օգտագործման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 87-94.

Սահակյան, Հ. Թ. (1963) Աշխատություն Անդրկովկասյան ժողովուրդների լենինյան բարեկամության մասին (Վ. Ա. Պարսամյան, Լենինը և Անդրկովկասյան ֆեդերացիան, Երևան, 1962։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 93-96.

Editorial, Board (1963) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 101-102.

Editorial, Board (1963) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 103.

Խոնդկարյան, Մ. (1963) Կուլտուր-լուսավորական և մասսայական աշխատանքը Պետական պատմական թանգարանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 97-100.

Դուբիեզ, Ֆ. Ե. (1963) Հայերեն գրքերի տպագրությունը Ամստերդամում XVII-XVIII դարերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 83-92.

Թոփուզյան, Հ. (1963) Հայերի մասնակցությունը Սիրիայի և Լիբանանի ազգային անկախության պայքարին 1943-1945 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 17-30.

Մահտեսյան, Ց. Ծ. (1963) Հայկական ՍՍՌ հասարակական ամբողջական արդյունքի և ազգային եկամտի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 31-44.

Հակոբյան, Վ. (1963) Հայկական աղբյուրները Ուկրաինայի քաղաքների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 45-52.

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1963) Հնատիպ գրքերի նորահայտ նմուշներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 65-78.

Շահնազարյան, Շ. (1963) Հովհաննես Տերզնցին և իր Սաղմոսարանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 79-82.

Գրիգորյան, Գ. Հ. (1963) Մեսրոպ Թաղիադյանի աշխարհայացքի հիմնական գծերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 53-64.

Հակոբյան, Ա. Մ. (1963) ՍՍՌՄ-ի կազմակերպումը և նրա պատմական նշանակությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-16.

Даронян, С. К. (1963) Новые данные о диссертации М. Налбандяна. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 79-84.

Editorial, Board (1963) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 111.

Գեղամյան, Գ. (1963) Գյուղատնտեսության զարգացման նոր էտապի նշանակությունը կոմունիզմի ծավալուն կառուցման համար մղվող պայքարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-16.

Շահրիկյան, Շահնուր (1963) Գրականության և արվեստի թանգարանի քառասուն տարին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 97-99.

Պողոսյան, Ֆ. Գ. (1963) Դատարանակազմությունն ըստ Աստրախանի հայոց դատաստանագրքի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 45-64.

Ճինգոգյան, Կ. Հ. (1963) Էջեր հայ և բուլղար ժողովուրդների դարավոր բարեկամության պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 65-78.

Editorial, Board (1963) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 112.

Վ., Մ. (1963) Հայ և ուկրաինական պատմաբանների գիտական սեսիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 100-103.

Սանթրոսյան, Վ. (1963) Հասարակագիտական ամսագրերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 106-110.

Գրիգորյան, Ռ. Հ. (1963) Հոմերոսի «Ոդիսական» վիպերգության հայերեն թարգմանությունների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 89-96.

Արամյան, Ա. Մ. (1963) Ձայնորդների ուսումնասիրման հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 17-32.

Editorial, Board (1963) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 .

Սանթրոսյան, Վ. (1963) ՍՍՌՄ-ի կազմավորման 40-ամյակին նվիրված գիտական. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 104-105.

Մինասյան, Ա. Մ. (1963) Սաադիի «Գոլեսթանը» և նրա թարգմանությունները հայերեն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 33-44.

Ավչյան, Ս. Գ. (1963) Ստեփան Բաստամյանը «Վագրենավորի» առաջին թարգմանիչ (Թարգմանության 100-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 85-88.

Editorial, Board (1962) «Տեղեկագրի» 1962 թ. համարներում հրապարակված հոդվածների ցանկ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 126-133.

Карапетян, С. Х. (1962) К вопросу о причинах задержки победы Октябрьской революции в Закавказье. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 15-30.

Тошьян, С. Б. (1962) Н. А. Вартапетян. Справочник по русской транскрипции армянских имен, фамилий и географических названий. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 117-121.

Тер-Акопян, Эм. Н. (1962) Полезная книга(Г. Л. Еганов, Проблемы экономического развития СССР в трудах экономико-географов США. Изд. АН АрмССР, Ереван, 1962, стр. 244.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 109-112.

Editorial, Board (1962) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 134.

Հարությունյան, Վ. (1962) Զվարթնոցի պալատն ու հարակից շենքերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 41-60.

Բաբլոյան, Մ. Ա. (1962) Ժամանակակից սփյուռքահայ մամուլը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 105-108.

Editorial, Board (1962) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 135.

Սաֆրազբեկյան, Ի. Ռ. (1962) Հ. Թումանյանի թարգմանական հեքիաթները (հնդկական և արաբական). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 93-104.

Բեժանյան, Ա. Ա. (1962) Հայ գյուղագրության մի քանի հարցեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 31-40.

Սանթրոսյան, Վ. and Ղազարյան, Մ. (1962) Հասարակագիտական ամսագրերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 122-125.

Editorial, Board (1962) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 .

Հովհաննիսյան, Ռ. Փ. (1962) Նոր նյութեր 19-րդ դարի 80-ական թվականների արևմտահայ ազգային -ազատագրական շարժումների և Կարինի «Պաշտպան Հայրենյաց» կազմակերպության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 61-72.

Չուգասզյան, Բ. Լ. (1962) Պարսկերեն-հայերեն աոաջին տպագիր բաոարանր (Գևորգ Դպիր Պալատացու ծննդյան 225-ամյակի և մահվան 150-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 73-92.

Օհանջանյան, Բ. (1962) Սուրեն Սպանդարյանը պրոլետարական ինտերնացիոնալիզմի պրոպագանդիստ և հրապարակախոս. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-14.

Ավետիսյան, Հ. (1962) Վ. Հ. Ղազախեցյան. «Հայաստանը մեծ բեկման տարում». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 113-116.

Балаян, Б. П. (1962) Из дипломатической истории присоединения Восточной Армении к России. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 19-32.

Хачатрян, А. А. (1962) Об аффрикатах армянского языка. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 45-60.

Editorial, Board (1962) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 109.

Խալեյան, Ե. (1962) Գեներալ-լեյտենանտ Ս. Մարտիրոսյան (Ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 99-102.

Սահակյան, Ռ. Գ. (1962) Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիների սովետա-թուրքական հարաբերությունների նենգափոխումը ժամանակակից թուրք պատմագրության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-18.

Բաբլոյան, Մ. Ա. (1962) Ժամանակակից սփյուռքահայ մամուլը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 89-96.

Editorial, Board (1962) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 110.

Editorial, Board (1962) ՀՍՍՌ ԳԱ հրատարակությունների արձագանքներն արտասահմանյան մամուլում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 103-104.

Ղազարյան , Մ. and Սանթրոսյան, Վ. (1962) Հասարակագիտական ամսագրերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 105-108.

Տիրացյան, Գ. (1962) Հացավան ամրոցի 1961 թ. պեղումները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 79-84.

Միրզաբեկյան, Ջ. Մ. (1962) Մ. Թաղիադյանի գրական ժառանգության շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 61-66.

Բարխուդարյան, Ս. (1962) Միացյալ արձանագրագիտական գիտարշավ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 97-98.

Քոչարյան, Ա. (1962) Միափող սրինգ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 67-78.

Editorial, Board (1962) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 .

Սվազլյան, Վ. Գ. (1962) Ս. Հայկունու բանահավաքչական գործունեությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 33-44.

Շախսուվարյան, Ա. Հ. (1962) Ֆրիկը Խաքանու քառյակի թարգմանիչ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 85-88.

Арутюнов, Г. А. (1962) Неизвестные работы С. Г. Шаумяна. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 51-60.

Editorial, Board (1962) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 111.

Ղազարյան, Հ. (1962) Զեյթունի 1862 թ. ապստամբության արձագանքները 19-րդ 60-ական թվականների հայ իրականության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 13-26.

Սանթրոսյան, Վ. (1962) Զեյթունի ապստամբության 100-ամյակին նվիրված գիտական նիստ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 103-104.

Բաբլոյան, Մ. Ա. (1962) Ժամանակակից սփյուռքահայ մամուլը (Թռուցիկ ակնարկ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 93-98.

Շաքրոյե, Խուդո (1962) Իմպերիալիստական դավադրությունները քրդական ազատագրական շարժումների դեմ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 27-36.

Editorial, Board (1962) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 112.

Դիլոյան, Վ. Ա. (1962) Հայ գործիչների վերաբերմունքը դեպի 1812 թվականի Հայրենական պատերազմը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-12.

Մանուկյան, Ի. (1962) Հայաստանի աշխատավորների հերոսական տարեգրության էջերից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 99-102.

Ասրյան, Ա. and Սանթրոսյան, Վ. and Մաթևոսյան, Գ. (1962) Հասարակագիտական ամսագրերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 105-110.

Խանզադյան, Է. Վ. (1962) Հետախուզական պեղումներ Կիրովականի մերձակայքում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 75-92.

Ավդալբեգյան, Մ. Թ. (1962) Միջնադարյան մի նշանավոր տաղի հեղինակի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 61-74.

Editorial, Board (1962) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 .

Աբրահամյան, Ս. Գ. (1962) Քերականական փոխանունությունը ժամանակակից հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 37-50.

Акубжанова, 3. (1962) Образование Кавказского Союза РСДРП. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-14.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1962) Աբովյանի Կիևյան ձեռագիրը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 49-64.

Ե., Հ. and Ս., Ռ. (1962) Աֆղանստանի, Իրանի և Թուրքիայի նոր և նորագույն շրջանի պատմության ու տնտեսության պրոբլեմներին նվիրված Համամիութենական գիտական սեսիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 95-100.

Editorial, Board (1962) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 106-107.

Կարապետյան, Հ. Ն. (1962) Գ. Ա. Գալոյան, Անդրկովկասում սոցիալիստական ռևոլյուցիայի և կոմունիստական շինարարության պատմության կեղծարարության դեմ, Երևան, Հայպետհրատ, 1961, 405 էջ։ (Г. А. Галоян, Социалистическая революция в Закавказье в освещении буржуазной историографии. М., 1960, 218 стр.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 89-94.

Դիլոյան, Վ. Ա. (1962) Լազարյանների լեռնարդյունաբերական ձեռնարկությունների պատմությունից(XVIII դար). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 33-48.

Editorial, Board (1962) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 108.

Ստեփանյան, Գ. Խ. (1962) Հակոբ Պարոնյանի «Թիյաթրո» թուրքերեն պարբերականը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 65-74.

Սանթրոսյան, Վ. and Ասրյան, Ա. (1962) Հասարակագիտական ամսագրերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 101-105.

Հակոբյան, Վ. (1962) Մեծարժեք մենագրություն (Հ. Ս. Անասյան, 17-րդ դարի ազատագրական շարժումներն Արևմտյան Հայաստանում,պատմական հետազոտություն, Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, 1961։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 83-88.

Editorial, Board (1962) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 .

Եգանյան, Հ. Մ. (1962) Ոռոգման պրոբլեմը ժամանակակից Իրանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 75-82.

Հարությունյան, Էդ. Շ. (1962) Պողոս Մելիքշահյանի (Ֆիզիկա Պողոս) փիլիսոփայական հայացքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 15-32.

Экмалян, А. М. (1962) К вопросу о марксистско-ленинском понимании агностицизма. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-20.

Кривонос, Н. К. (1962) К истории армянских ремесленников во Львове в первой половине XVII в. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 67-84.

Քոլանջյան, Ս. (1962) Արշակ Ալպոյաճյան 17.VI 1879-24.VI 1962 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 97-99.

Editorial, Board (1962) Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 100.

Մանուկյան, Մ. Թ. (1962) Գուսան Շերամ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 29-44.

Հակոբյան, Մ. Ն. (1962) Հայ ռազմագերիների հակաֆաշիստական ընդհատակյա կազմակերպությունը Լեհաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 45-66.

Ղազարյան, Մ. (1962) Հասարակագիտական ամսագրերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 93-96.

Editorial, Board (1962) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 .

Հովհաննիսյան, Ռ. Կ. (1962) Շաղկապավոր և հարաբերական ուղիղ խնդիր երկրորդական նախադասությունների էական առանձնահատկությունները(Հին հայերենի նյութի հիման վրա). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 21-28.

Բաբայան, Ա. Հ. (1962) «Սովետահայ գրականության պատմության» առաջին հատորը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 83-88.

Editorial, Board (1962) В Институте экономики Академии наук Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 97-101.

Аршаруни, А. М. (1962) Гурген Овнан, „Русско-армянские литературные связи в XIX—XX веках". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 93-96.

Ениколопов, И. (1962) Рукописный список „Горе от ума". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 79-82.

Հակոբյան, Ս. Մ. (1962) Ազգամիջյան հարաբերությունները արևմտյան Հայաստանում առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 27-38.

Օսիպովա, Վ. Գ. (1962) Ապացուցման սոփեստական մեթոդների ծագումը և նրանց օգտագործումը ժամանակակից ռևիզիոնիստների կողմից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 15-26.

Editorial, Board (1962) Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 107-108.

Սիմոնյան, Ա. Ս. (1962) Էդ. Մ. Ջրբաշյան, «Գրականության տեսություն» (Հայպետուսմանկհրատ, Երևան, 1961). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 89-92.

Հախվերդյան, Լ. (1962) Կոմպոզիցիան Սուրեն Քոչարյանի արվեստում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 55-68.

Ղազարյան, Մ. and Սանթրոսյան, Վ. (1962) Հասարակագիտական ամսագրերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 102-106.

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1962) Հարկադրական եղանակի առաջացման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 69-78.

Սարգսյան, Գ. Խ. (1962) Հին Հայաստանի հասարակարգի որոշ առանձնահատկությունների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 39-54.

Editorial, Board (1962) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 .

Բարխուդարյան , Վ. Բ. (1962) Պատմության ինստիտուտի խնդիրները ՍՄԿՊ XXII համագումարի որոշումների լույսով. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-14.

Սրապյան, Ա. Ն. (1962) «Յաճախապատում» ճառերի հեղինակի հարցը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 25-38.

Editorial, Board (1962) Բովանդակություն ; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 100.

Editorial, Board (1962) Լույս են տեսել. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 .

Editorial, Board (1962) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի տարեկան ժողովը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 75-92.

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1962) Հայկական հին տպագրությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 39-54.

Դուրգարյան, Կ. (1962) Հայոց գրերի ծագման շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 55-66.

Սանթրոսյան, Վ. and Յուզբաշյան, Բ. (1962) Հասարակագիտական ամսագրերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 96-99.

Սևակ, Գուրգեն (1962) Մեսրոպ Մաշտոցը որպես իր դարաշրջանի հանճարեղ արտահայտիչ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 7-12.

Ջնդի, Հաջիե (1962) Մեսրոպյան գրերը և քուրդ ժողովրդի կուլտուրան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 67-74.

Առաքելյան, Վ. (1962) Մեսրոպյան հայերենը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 13-24.

Աբրահամյան, Ս. Գ. (1962) Ս. Ղ. Ղազարյան. Հայոց գրական լեզվի պատմություն (Հատոր Ա., Հայպետհրատ, 1961). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 93-95.

Կարինյան, Ա. Բ. (1962) «Պրավդան» նախահոկտեմբերյան տարիներին. Փաստեր, հուշեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 17-26.

Кязумова, С. А. (1962) К вопросу об омонимии косвенных падежных форм армянских существительных (Применительно к машинному переводу). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 63-70.

Editorial, Board (1962) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 103.

Հակոբյան, Մ. Ն. (1962) Լենինը և «Պրավդան». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-16.

Editorial, Board (1962) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 104.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1962) Հ. Ժամկոչյան, «Հայաստանը նախնադարյան-համայնական հասարակության և ստրկատիրության շրջանում» պրակ 1 (Հայ ժողովրդի պատմություն 12 պրակով, Ուսումնական ձեռնարկ Հայկական ՍՍՌ բուհերի համար), Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան,1961։. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 87-96.

Նիկողոսյան, Մ. Գ. (1962) Հայաստանի Սովետները 1917 թվականի հուլիսյան դեպքերից հետո. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 27-40.

Խանզադյան, Էմ. (1962) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի Հասարակական գիտությունների բաժանմունքի գիտական սեսիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 97-98.

Գարեգինյան, Գ. and Յուզբաշյան, Բ. (1962) Հասարակագիտական ամսագրերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 99-102.

Եսայան, Ս. Ա. (1962) Ձին Ուրարտուի ռազմական գործում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 77-86.

Իսայան, Թ. Ս. (1962) Մարտնչող մատերիալիստը (Ա. Ի. Գերցենի ծննդյան 150-ամյակի աոթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 41-52.

Մաքսուդյան, Լ. Ս. (1962) Նախնական դիտողություն հայոց լեզվի բառակազմության ձևական մաթեմատիկական մոդելի կառուցման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 71-76.

Գրիգորյան, Վ. Մ. (1962) Նկարագրական քերականությունների կառուցման հնարավոր եղանակներից մեկի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 53-62.

Editorial, Board (1962) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 .

Աբգարյան, Գ. (1962) «Հայկական մատենագիտության» առաջին հատորը (Հ. Ս. Անասյան, Հայկական մատենագիտություն). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 91-96.

Օհանյան, Հ. Ա. (1962) Ածականի և մակբայի հարաբերակցության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 53-64.

Սանթրոսյան, Վ. (1962) Ակադեմիկոս Հ. Ա. Օրբելու 75-ամյակի մեծարման երեկո. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 97-98.

Պետրոսյան, Վ. Ա. (1962) Արտադրանքի ինքնարժեքի իջեցման ուղիները Հայկական ՍՍՌ արդյունաբերության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-18.

Editorial, Board (1962) Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 104.

Միքայելյան, Վ. Ա. (1962) Երբ և ինչպես է սկզբնավորվել Ղրիմահայ գաղութը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 37-52.

Յուզբաշյան, Բ. and Ղազարյան, Մ. (1962) Հասարակագիտական ամսագրերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 99-103.

Կարինյան, Ա. Բ. (1962) Մ. Մամուրյանը մշակույթի պատմության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 19-36.

Ոսկանյան, Վ. Կ. (1962) Նյութեր ուկրաինական արխիվներից (Ուկրաինայի արխիվները հայերի մասին). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 79-90.

Editorial, Board (1962) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 .

Նանումյան, Ռուզան (1962) Ստեփանոս Նազարյանի նամականին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 65-78.

Editorial, Board (1962) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 91.

Գրիգորյան, Հ. Գ. (1962) Երեսնական թվականների սփյուռքահայ գրական զարթոնքը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-18.

Խանզադյան, Է. Վ. (1962) Երիտասարդ գիտաշխատողների գիտական կոնֆերանսը Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 85-86.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1962) Ժամանակակից հայերենի բայական դեմքի հարցեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 31-48.

Մովսիսյան, Հ. Հ. (1962) Իրանի ետպատերազմյան շրջանի առաջավոր գրականության էջերից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 49-62.

Պողոսյան, Ս. Մ. (1962) Լեզվի ինստիտուտում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 83-84.

Editorial, Board (1962) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 92.

Օդաբաշյան, Ա. Ա. (1962) Հայ ժողովրդական հավատալիքների մի քանի վերապրուկների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 63-72.

Ավագյան, Ս. and Սանթրոսյան, Վ. (1962) Հասարակագիտական ամսագրերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 87-90.

Սարգսյան, Ա. Ծ. (1962) Ճշմարտացի պատմվածքներ հերոսական անցյալի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 79-82.

Editorial, Board (1962) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 .

Մելիքսեթյան, Ս. (1962) Սովետահայ թատրոնի տարեգրությունը (Բ. Հարությունյան, Սովետահայ թատրոնի տարեգրություն,(1917-1940) գիրք 1, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, 1961։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 73-79.

Բադալյան, Խ. Հ. (1962) Սուլթանական Թուրքիայի և դաշնակների գործարքը 1918 թվականին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 19-30.

Крикунов, В. П. (1962) Из истории рабочего движения на юге России в 80-х годах XIX в. (Рабочие кружки братьев Пешекеровых). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 61-70.

Саркисян, Е. К. (1962) Пантюркистская и панисламистская агентура Османской империи в Закавказье накануне первой мировой войны. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 17-30.

Ղազանջյան, Վ. Հ. (1962) Ազգային փոքրամասնությունների շրջանում տարվող կուլտուրական աշխատանքը Սովետական Հայաստանում (1920-1925). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-16.

Editorial, Board (1962) Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 97-98.

Մկրտչյան, Լուսիկ (1962) Բրաբիոն Գրչուհին (1750-1835 թթ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 77-80.

Կոթիկյան, Արման (1962) Դպրոցա-թատերական կյանքը Տրապիզոնում (1815-1915). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 43-52.

Ալախվերդյան, Ս. Դ. (1962) Կաթոլիցիզմի սոցիալական դոկտրինայի «հումանիզմը». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 31-42.

Editorial, Board (1962) Հանդիսավոր նիստ՝նվիրված Մեսրոպ Մաշտոցի ծննդյան 1600-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 87-96.

Բարսեղյան, Լ. Ա. and Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1962) Միջնադարյան Հայաստանի երկու ամրոցների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 71-76.

Editorial, Board (1962) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 .

Մելքոնյան, Ս. Ա. (1962) Պայմանի պարագա երկրորդական նախադասությունները արդի հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 53-60.

Սողոմոնյան, Ս. Ա. (1962) Ս. Դանիելյան. Լերմոնտովը և հայ մշակույթը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 81-86.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1962) «Պավլիկյան շարժման պատմության ուսումնասիրության աղբյուրները» (Р. М. Бартикян. Источники для изучения истории павликианского движения.Издание АН АрмССР, Ереван, 1961, 218 стр.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 91-94.

Барсегян, Х. А. (1962) Из истории Закавказской большевистской периодической печати Новые материалы С. Г. Шаумяна. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 65-78.

Казахецян, В. Н. (1962) Организация Армянского партизанского отряда в Житомирской области в 1943 году. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-16.

Հարությունյան, Էդ. Շ. (1962) Անդրեաս Փափովիչի աշխարհայացքը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 51-64.

Editorial, Board (1962) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 110-111.

Դավթյան, Լ. (1962) Գիտական սեմինար նվիրված ժողովրդական սպառման պրոբլեմին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 99-102.

Editorial, Board (1962) Գիտության վաստակավոր գործիչը (Խ. Ս. Սարգսյանի ծննդյան 70 և գիտական գործունեության 40-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 103-104.

Editorial, Board (1962) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 112.

Պապուխյան, Ն. Ծ. (1962) Հայկական ժողովրդական ճարտարապետությունը Սևանա լճի ավազանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 17-34.

Գրիգորյան, Ք. and Մարտիրոսյան, Լ. (1962) Հայրենական պատերազմի պատմության կաբինետում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 95-99.

Սանթրոսյան, Վ. and Ասրյան, Ա. and Յուզբաշյան, Բ. (1962) Հասարակագիտական ամսագրերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 105-109.

Բարսեղյան, Լ. Ա. (1962) Հնագույն ցեղային միությունը Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 87-90.

Editorial, Board (1962) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 .

Նալբանդյան, Գ. Մ. (1962) Պարսկերենի մթագնված և կորած բառերի վերականգնումը հայերենի օգնությամբ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 79-86.

Ղազարյան, Մ. Մ. (1962) Ստեփանոս Ներսիսյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 35-50.

Мурадян, П. М. (1962) Григор Нарекаци в грузинской литературе XVIII века. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 85-92.

Editorial, Board (1961) «Տեղեկագրի» 1961 թ. համարներում հրապարակված հոդվածների ցանկ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 103-110.

Григорян, К. Н. (1961) Об истоках новеллы Аветика Исаакяна «Лилит». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 61-68.

Մելիքյան, Մ. (1961) Ասպիրանտների և երիտասարդ գիտաշխատողների 2-րդ գիտական սեսիան գրականության ինստիտուտում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 101-102.

Մելիքյան, Հ. (1961) Արժեքավոր ուսումնասիրություն ( Մ.Վ.Արզումանյան, Բոլշևիկների գործունեությունը և ոևոլյուցիոն շարժումը Հայաստանում 1907—1917 թվականներին, Հայպետհրատ, Երևան, 1959։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 89-94.

Գալոյան, Գ. Ա. (1961) Արտաշես Կարինյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 95-100.

Editorial, Board (1961) Բովանդակություն ; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 111-112.

Խուրշուդյան, Լ. Ա. (1961) Հ. Ս. Կարապետյան, Մայիսյան ապստամբությունը Հայաստանում (1920). Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատ., Երևան, 1961, 337 էջ։. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 85-88.

Սարգսյան, Ե. Ղ. and Սահակյան, Ռ. Գ. (1961) Հայ ժողովրդի պատմության մի քանի հարցերի ֆալսիֆիկացիան թուրք պատմաբանների աշխատություններում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 13-22.

Մադոյան, Գ. Ա. (1961) Հայ-վրացական կապերը սովետական շրջանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 51-60.

Դավթյան, Ս. (1961) Հայկական ասեղնագործության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 79-84.

Կարապետյան, Լ. Լ. and Շահինյան, Ա. Ն. (1961) Հնագիտական հայտնագործություններ Դիլիջանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 69-78.

Իսրայելյան, Մ. Ա. (1961) Մի անհայտ սեպագիր արձանագրություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 35-50.

Թելունց, Ա. Մ. (1961) Սովետական Միության Կոմունիստական պարտիայի Ծրագիրը և գիտության զարգացման հարցերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-12.

Дорри, Дж. (1961) Антиимпериалистические мотивы в современной персидской сатирической поэзии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 61-74.

Абрамян, Л. А. (1961) Принцип симметрии и диалектика. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 35-46.

Դանիելյան, Ա. Մ. (1961) Ա. Գ. Գալստյան, «Սմբատ Սպարապետ», Հայպետհրատ, Երևան, 1961, 179 էջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 97-102.

Կարճիկյան, Հ. Խ. (1961) Աշխատանքային ռեսուրսների և բանվորական ուժի վերարտադրության մի քանի հարցերը Հայաստանի գյուղատնտեսության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-18.

Editorial, Board (1961) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 111.

Մարգարյան, Շ. (1961) Գիտական կոնֆերանս նվիրված միութենական ռեսպուբլիկաների ազգային եկամտի հարցերին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 103-107.

Editorial, Board (1961) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 112.

Ճշմարիտյան, Ժ. Տ. (1961) Հարակատար դերբայով կազմված դարձվածի շարահյուսական կիրառությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 75-86.

Սաֆրազբեկյան, Ի. Ռ. (1961) Ճապոնական հեքիաթները Թումանյանի թարգմանությամբ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 87-96.

Շաքրոյե, Խուդո (1961) Քրդերի դրությունը Իրաքում առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո և «քրդական հարցը» Անգլիայի քաղաքականության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 47-60.

Բոդոսյան, Ս. (1961) 20-ական թվականների հայ երգիծական մամուլը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 37-46.

Ризаев, С. А. (1961) Армянское режиссерское искусство 1920-х годов. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 47-62.

Իսահակյան, Գ. Դ. (1961) Աշխատանքի էներգազինվածությունը Հայկական ՍՍՌ արդյունաբերության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 25-36.

Editorial, Board (1961) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 125-126.

Editorial, Board (1961) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 127.

Հարությունյան, Լ. Մ. (1961) Կոլտնտեսային շինարարության մի քանի հարցեր ՍՄԿՊ Ծրագրի նախագծի լույսի տակ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 11-24.

Ինճիկյան, Հ. (1961) Կոորդինացիոն խորհրդակցություն արևելագիտության հարցերի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 121-124.

Editorial, Board (1961) Հայաստանի Կոմունիստական պարտիայի XXII համագումարը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-10.

Համբարյան, Ա. Ս. (1961) Հայոց եկեղեցական բռնագրաված գույքի օգտագործումը ցարիզմի կողմից 1903-1905 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 77-86.

Մանուկյան, Մ. Թ. (1961) Նոր Նախիջևանի և շրջակա հայաբնակ գյուղերի ժողովրդական երաժշտությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 99-106.

Ադամյան, Ա. (1961) Ռաֆայել Պատկանյանի անտիպ նամակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 113-116.

Սվազլյան, Վ. Գ. (1961) Ռոստովի մարզի հայ ժողովրդական բանահյուսությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 107-112.

Վարդումյան, Դ. Ս. (1961) Ռոստովի մարզի հայերի մշակույթի և կենցաղի նմուշներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 87-98.

Մնացականյան, Ս. Խ. (1961) Սիսավանի պատկերաքանդակները և տաճարի կառուցման ժամանակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 63-76.

Հայրապետյան, Ա. (1961) Վ. Ֆ. Գլադկովի ռազմական մեմուարները (В. Ф. Гладков, Десант на Эльтиген, Воениздат, 1961.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 117-120.

Editorial, Board (1961) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 .

Սակիև, Մ. Ս. (1961) Հիմնական ֆոնդերի և արտադրանքի աճման տեմպերի համամասնության հարցը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 19-34.

Editorial, Board (1961) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 .

Даниелян, М. С. (1961) Разделение между умственным и физическим трудом и автоматизация производства. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 31-42.

Եղիազարյան, Ա. Մ. (1961) Անդրկովկասի հայ բնակչության սոցիալական կազմի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 61-68.

Իշխանյան, Ս. Թ. (1961) Աշոտ Աթանասյանը որպես երգիծաբան (Համառոտ բնութագիր). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 95-102.

Editorial, Board (1961) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 113.

Բաբայան, Լ. Հ. (1961) Զաքարյանների ֆեոդալական իշխանության վարչական-քաղաքական կառուցվածքի մի քանի հարցերի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 81-94.

Editorial, Board (1961) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 114.

Մովսիսյան, Ս. Հ. (1961) Կոմունիզմի նյութատեխնիկական բազայի ստեղծումը և Հայկական ՍՍՌ էկոնոմիկայի զարգացման հեռանկարները առաջիկա 20 տարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-20.

Մելիքսեթյան, Հ. Ու. (1961) Հայ գաղթականության հարցը Ազգերի Լիգայում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 43-60.

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1961) Յաշ քաղաքում հայկական դատարանի գոյության մասին վկայող մի ուշագրավ վավերագիր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 103-108.

Ճինգոզյան, Կ. Հ. (1961) Ուսումնասիրություն բուլղարահայ մամուլի մասին (Н. Касабян, «Начало и развой на арменския печат в България». Родишник на Българския Библиографически институт Елин Пелин, т. VI, 1959, София). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 109-112.

Աղայան, Ծ. Պ. (1961) ՍՄԿՊ-ի խնդիրները ազգային հարաբերությունների բնագավառում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 21-30.

Շարուրյան, Ա. Ս. (1961) Սրբուհի Տյուսաբի բանաստեղծական ու հրապարակախոսական երկերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 69-80.

Սարգսյան, Ա. Ծ. (1961) Արժեքավոր ձեռնարկ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 101-102.

Կոնդակչյան, Ռ. Պ. (1961) Արևմտագերմանական մոնոպոլիաների արտաքին առևտրական ներխուժումը Թուրքիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 35-48.

Editorial, Board (1961) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 107.

Հյուսյան, Մ. Գ. (1961) Գրիգոր Զոհրապ (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 65-68.

Editorial, Board (1961) Կոմունիզմի կառուցման մեծ ծրագիրը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-6.

Գրիգորյանց, Ալ. Կ. (1961) Կոմունիստական շաբաթօրյակներից դեպի կոմունիստական աշխատանքի կոլեկտիվները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 7-24.

Պոսոշնիկովա, Կ. Պ. (1961) Հողային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման մի քանի հարցեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 25-34.

Ասատրյան, Աս. (1961) Ղազարոս Աղայանի գեղարվեստական արձակը (Աղայանի մահվան 50-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 49-64.

Editorial, Board (1961) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 .

Ստեփանյան, Գ. Խ. (1961) Նոր նյութեր Մ. Նալբանդյանի արևմտահայ բարեկամների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 91-96.

Արշարունի, Ա. Ա. (1961) Նորից «Հյուսիսափայլի» շուրջը (Ստ. Նազարյանցի մի անտիպ գրությունը). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 97-100.

Editorial, Board (1961) Պատմության ինստիտուտում («Հայ ժողովրդի պատմություն» բազմահատորյակի պրոսպեկտի քննարկումը ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 103-106.

Աղայան, Է. Բ. (1961) Ստուգաբանություններ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 85-90.

Ананян, Ж. А. (1961) О дружбе украинского и армянского народов («Исторические связи и дружба украинского и армянского народов», изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1961 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 73-77.

Арешян, С. Г. (1961) Проблема общности исторического романа в современной армянской и грузинской литературе. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 49-58.

Ազնավուրյան, Գ. Հ. (1961) Բանաստեղծ Հ. Հովհաննիսյանին վերագրվող մի քանի հոդվածների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 67-72.

Մովսիսյան, Հ. Հ. (1961) Բոզորգ Ալավին և կանանց ազատագրման թեման նրա նովելներում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 41-48.

Editorial, Board (1961) Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 87-88.

Editorial, Board (1961) Գիտական աշխատողների համամիութենական խորհրդակցության դիմումը Սովետական Միության գիտության բոլոր աշխատողներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-6.

Սանթրոսյան, Վ. (1961) Գիտական սեսիա՝ նվիրված Հայրենական Մեծ պատերազմի 20-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 84-86.

Մ., Վ. (1961) Գիտական սեսիա՝ նվիրված Վրաստանում Սովետական իշխանության հաստատման և Վրաստանի Կոմունիստական պարտիայի կազմավորման 40-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 81-82.

Շտիկյան, Մ. (1961) Գրականության ինստիտուտում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 83-84.

Ավետիսյան, Խ. Ա. (1961) Զանգեզուրի բնակչությունը և նրա աշխատանքային ռեսուրսները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 17-24.

Հակոբյան, Մ. Ն. (1961) Զմյուռնահայ մտավորականներ Գրիգոր Մսերյանը և Մեսրոպ Նուպարյանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 25-40.

Սահակյան, Հ. Թ. (1961) Հայաստանի բանվոր դասակարգի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 78-80.

Խաչատրյան, Վ. Ն. (1961) Հայաստանի տնտեսական կապերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 7-16.

Խալեյան, Ե. Մ. (1961) Հայրենական Մեծ պատերազմի հայ պարտիզաններ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 59-66.

Editorial, Board (1961) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 .

Мнацаканян, А. О. and Тирацян, Г. А. (1961) Новые данные о материальной культуре древней Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 69-84.

Дарьян, В. А. (1961) «Советская Армения в годы четвертой пятилетки(1946—1950)». Издательство АН Арм. ССР, 1960 г.(Ս. Վ. Խարմանդարյան, Սովետական Հայաստանը չորրորդ հնգամյակի տարիներին, Հայկ. ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1960։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 81-83.

Գաբրիելյան, Հ. Վ. (1961) Արտադրողական ուժերի ընդհանուր թեորիական բնութագրման շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 25-40.

Editorial, Board (1961) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 86-87.

Editorial, Board (1961) Գիտական աշխատողների ռեսպուբլիկական խորհրդակցության դիմումը Սովետական Հայաստանի գիտության բոլոր աշխատողներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-6.

Editorial, Board (1961) Դեպի գիտության և տեխնիկայի նոր բարձունքները. Գիտական աշխատողների ռեսպուբլիկական խորհրդակցություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 7-12.

Դիլոյան, Վ. Ա. (1961) Լազարյան ճեմարանի հիմնադրման պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 55-68.

Ղանալանյան, Ա. Տ. (1961) Լենինը ժամանակակից հայ ժողովրդական բանահյուսության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 41-54.

Editorial, Board (1961) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 88.

Զուրաբյան, Ս. Շ. (1961) Կապիտալիզմի ընդհանուր ճգնաժամի նոր էտապը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 13-24.

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1961) Հայ պարբերական մամուլի ցենզուրայի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 73-80.

Միրզաբեկյան, Ջ. Մ. (1961) Մ. Թաղիադյանի «Վեպ Վարդգիսի» ստեղծագործության ծագումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 69-72.

Պետրոսյան, Վ. Ա. (1961) Սովետական Հայաստանի ֆինանսները (Զ. Ն. Շաքարյան, Ֆինանսները և սոցիալիստական շինարարությունը ՀՍՍՌ-ում 40 տարում։ Պետհամալսարանի հրատարակչություն, 1960։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 83-85.

Editorial, Board (1961) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 .

Брутян, Г. А. (1961) О природе и значении контекста. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 49-62.

Аветисян, Г. А. (1961) Первая конференция комсомольских организаций Закавказья и ее предыстория. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 23-38.

Еганов, Г. Л. (1961) Ю. М. Качарава. Советская Грузия (краткий очерк), Издательство АН АрмССР, 1961. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 79-82.

Editorial, Board (1961) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 89-90.

Editorial, Board (1961) Ընկեր Ն. Ս. Խրուշչովը Բյուրականում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 6-8.

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1961) Ժողովուրդների եղբայրության գաղափարը Ա. Բակունցի ստեղծագործություններում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 39-48.

Editorial, Board (1961) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 91.

Editorial, Board (1961) Հայաստանի Կոմունիստական պարտիայի Կենտկոմին, Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Ռեսպուբլիկայի Գերագույն Սովետի Նախագահությանը, Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-5.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1961) Հայաստանի վարչական բաժանումները ըստ արաբ աշխարհագիրների. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 63-72.

Աբրահամյան, Ռ. Ա. (1961) Հնդկաստանի աշխարհագրությունը հայկական հին և միջնադարյան աղբյուրներում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 73-78.

Editorial, Board (1961) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 .

Մնացականյան, Ա. Ն. (1961) Վ. Ի. Լենինի դերը Հայկական ՍՍՌ-ի կազմակերպման գործում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 9-22.

Օհանյան, Ա. (1961) Տ. Շևչենկոյին նվիրված հոբելյանական սեսիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 86-88.

Կարապետյան, Ս. Ա. and Բաբաջանյան, Ռ. Գ. (1961) Տնտեսագիտության ինստիտուտում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 83-86.

Есаян, С. А. (1961) Археологические находки близ поселка Иджеван. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 73-82.

Худавердян, К. С. (1961) Г. А. Галоян. Социалистическая революция в Закавказье в освещении буржуазной историографии. Соцэкгиз, Москва, 1960. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 89-96.

Казанджян, Р. В. (1961) Из истории Карсской подпольной организации РКП(б)-КПА (1919—1920). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 61-72.

Айвазян, С. М. (1961) О локализации страны Хабхи ассирийских источников. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 83-88.

Editorial, Board (1961) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 97.

Զաքարյան, Ա. Գ. (1961) Դերենիկ Դեմիրճյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-18.

Հովհաննիսյան, Ն. Հ. (1961) Իրաքը 1958 թ. հուլիսի 14-ի ռևոլյուցիայի նախօրյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 19-32.

Editorial, Board (1961) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 98.

Գրիգորյան, Գ. Հ. (1961) Հովհաննես Երզնկացու իմացաբանական հայացքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 47-60.

Editorial, Board (1961) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 .

Մարգարյան, Հ. Օ. (1961) Տիգրան Կամսարականի գրական ժառանգության շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 33-46.

Сантросян, Н. М. (1961) Заметки о комическом стиле Петрония. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 71-84.

Хачатрян, Т. С. (1961) Комплекс бронзовых предметов из селения Вардакар (Артикский район). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 55-70.

Аветисян, С. А. (1961) О понятиях одновременности и длины в свете теории относительности. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 29-42.

Editorial, Board (1961) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 103.

Զուլալյան, Մ. Կ. (1961) Թուրք-պարսկական պատերազմները Հայաստանի տերիտորիայի վրա և նրանց հետևանքները (1555-1595 թթ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 43-54.

Editorial, Board (1961) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 104.

Մուրադյան, Հ. Դ. (1961) Կաքավաբերդի միջճյուղային բարբառը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 85-92.

Ստեփանյան, Ս. Ս. (1961) Հ. Հ. Ազիզբեկյան. Հայաստանի աշխատավորների ավանդը ՍՍՌՄ հիդրոտեխնիկական կառուցումներում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 99-102.

Աբգարյան , Գ. Վ. (1961) Հովհաննես Թլկուրանցի. Տաղեր (Աշխատասիրությամբ Էմ. Պիվազյանի, Երևան, 1960). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 93-98.

Մարգարյան, Շ. Ս. (1961) Մասնագիտացման զարգացումը Հայկական ՍՍՌ մեքենաշինության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 15-28.

Editorial, Board (1961) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 .

Ղազախեցյան, Վ. Ն. (1961) Սովխոզային շինարարությունը Հայաստանում 1921-1930 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-14.

Editorial, Board (1961) 40 лет Советской Грузии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-8.

Бадалян, Х. А. (1961) Из истории совместной борьбы народов Закавказья против султанской Турции и западных колонизаторов во второй половине XIX века. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 43-48.

Папазян, А. Д. (1961) К вопросу о техническом значении налогового термина „малоджахат". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 61-82.

Тер-Акопян, Эм. Н. (1961) Экономика Советской Грузии за 40 лет. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 9-24.

Editorial, Board (1961) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 95.

Թահմիզյան, Ն. Կ. (1961) Էջեր հայկական վաղ-միջնադարյան երաժշտական գեղագիտությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 49-60.

Ալիխանյան, Ս. Տ. (1961) Լոռվա աշխատավորության հերոսական ապստամբությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 25-42.

Editorial, Board (1961) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 96.

Editorial, Board (1961) Հովսեփ Օրբելի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 88-94.

Editorial, Board (1961) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 .

Ֆելեքյան, Հ. Հ. (1961) Վ. Ա. Միքայելյան. Հայաստանի գյուղացիությունը Սովետական իշխանության համար մղված պայքարի ժամանակաշրջանում (1917-1920 թթ.), Հայպետհրատ, 1960. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 83-87.

Шюц, Эдмонд (1961) Новые данные о Габриеле Токатеци. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 103-106.

Միքայելյան, Վ. Ա. (1961) «Արևելագիտական ժողովածու», հատ. 1-ին, Երևան, 1960 թ., ՀՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 107-112.

Ефимов, Г. И. and Светлов, Г. Г. (1961) Из истории партизанского движения в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-18.

Аристова , Т. Ф. (1961) Материалы по этнографии курдов Армении (Современная культура и быт курдских колхозников Армении). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 91-102.

Հովհաննիսյան, Ռ. Կ. (1961) Անուղղակի հարցում արտահայտող ուղիղ խնդիր երկրորդական նախադասությունները հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 79-90.

Editorial, Board (1961) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 115.

Բաբախանյան, Ա. Գ. (1961) Գրիգոր Արծրունին հասարակական զարգացման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 61-78.

Իսահակյան, Հ. Ա. (1961) Լենինյան «Իսկրա»-ն և ռևոլյուցիոն շարժումները Հայաստանում (1900-1903 թթ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 19-32.

Editorial, Board (1961) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 116.

Պետրոսյան, Վ. Ա. (1961) Հայաստանի շինարարական արդյունաբերության մասնագիտացումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 33-42.

Editorial, Board (1961) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 .

Խաչատրյան, Վ. Ա. and Կարապետյան, Մ. Ե. (1961) Պատմության թանգարանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 112-114.

Յուզբաշյան, Բ. Տ. (1961) Ռոմանտիկականի մասին սոցիալիստական ռեալիզմի գրականության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 43-60.

Բաղդասարյան, Ս. (1961) Բարբառագիտությունների օգտագործման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 23-34.

Ա., Ա. (1961) Լեզվի ինստիտուտում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 107-110.

Editorial, Board (1961) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների . p. 108.

Եգանյան, Հ. Մ. (1960) 1919 թ. անգլո-իրանական պայմանագիրը անգլիական ու իրանական պատմագրության գնահատմամբ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 29-38.

Editorial, Board (1960) «Տեղեկագրի» 1960 թ. համարներում հրապարակված հոդվածների ցանկ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 85-92.

Худавердян, К. С. (1960) Культурное строительство в Советской Армении в годы предвоенных пятилеток. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-16.

Editorial, Board (1960) Объединенная сессия Академий наук СССР, Армянской, Грузинской и Азербайджанской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 79-84.

Юхт, А. И. (1960) Правовое положение астраханских армян в первой половине XVIII века. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 47-60.

Հակոբյան, Ս. Մ. (1960) Ամերիկյան մոնոպոլիաների տնտեսական գործունեության պատմությունից Արևմտյան Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 17-28.

Editorial, Board (1960) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 93-94.

Հովհաննիսյան, Աշոտ (1960) Էդմոնդ Բըրկը Հովսեփ Էմինի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 61-66.

Editorial, Board (1960) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 95.

Միրզաբեկյան, Ջ. Մ. (1960) Մ. Թաղիադյանը հայ բանասիրության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 39-46.

Պառնասյան , Ն. Ա. (1960) Պայմանի անշաղկապ նախադասությունների կառուցվածքային առանձնահատկությունները արդի հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 67-74.

Բեհբուդյան, Ս. Ա. (1960) Պերճ Պռոշյանի անտիպ նամակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 75-76.

Editorial, Board (1960) 40 տարի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-10.

Барсегян, Х. А. (1960) Из истории организационного оформления Коммунистической партии Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 51-60.

Агабабян, Э. М. (1960) Научный семинар в Институте экономики. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 88-90.

Агаян, Ц. П. (1960) Освещение истории установления Советской власти в Армении в советской армянской историографии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 25-36.

Джагацпанян, А. К. (1960) Развитие промышленности Советской Армении за 40 лет. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 11-24.

Editorial, Board (1960) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 91.

Յուզբաշյան, Բ. Տ. (1960) Գր. Գրիգորյան – Հայ ժողովրդական հերոսական էպոսը. Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, 1960 թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 82-87.

Editorial, Board (1960) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 92.

Ռադո, Դյորդ (1960) Հայ գրականությունը Հունգարիայում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 70-81.

Խաչատրյան, Գ. Մ. (1960) Հայ ժողովրդի սոցիալիստական ինտելիգենցիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 37-50.

Саркисян, А. Ц. (1960) А. Мнацаканян. «Посланцы Советской России в Армении». Айпетрат, 1959. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 87-89.

Нор-Аревян, Г. К. (1960) Борьба КП Армении за технический прогресс в области промышленности в годы IV пятилетки. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-16.

Ватьян, Г. А. (1960) Из истории идеологической борьбы в армянской естественно- научной мысли последней четверти XIX века. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 29-38.

Джалилов, О. Дж. (1960) Историческая канва курдского героического эпоса «Златорукий хан». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 53-64.

Editorial, Board (1960) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 97-98.

Բարսամյան, Ա. Ա. (1960) Գ. Գյոդակյան, Ռոմանոս Մելիքյան, կյանքն ու ստեղծագործությունը. Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, 1960 թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 89-92.

Քոսյան, Վ. Ա. (1960) Թվականի բառակապակցությունները ժամանակակից հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 39-52.

Հայրապետյան, Ա. Պ. (1960) Ժողովրդական տնտեսության մասնագետների պատրաստման մասին Հայկական ՍՍՌ-ում երկրորդ հնգամյակի տարիներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 17-28.

Editorial, Board (1960) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 99.

Գրիգորյան, Ռ. Հ. (1960) Հին հունա-հայկական գրական կապերից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 65-78.

Մելիքսեթյան, Հ. Ու. (1960) Պատմության ինստիտուտի գիտական սեսիան Կիրովականում և Ալավերդում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 93-96.

Ղարագյոզյան, Հ. Հ. (1960) Սարդուրի III -ի հրամանագիրը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 79-86.

Н., М. (1960) Т. X. Акопян. „История Еревана (1801 — 1879 гг.)", Ереван, 1959 г.(Թ. Խ. Հակոբյան, Երևանի պատմությունը (1801-1879թթ.), Երևան, 1959 թ., 640 էջ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 77-79.

Егиазарян, А. М. (1960) „Итальянские" статьи Иосифа Атабекяна. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 61-69.

Ананян, Ж. А. (1960) Научная сессия, посвященная вопросам археографии и источниковедения. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 99-102.

Бадалян, А. Л. (1960) К истории развития торгового скотоводства в Армении в конце XIX века. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 21-36.

Шанидзе, А. Г. (1960) Криптографическая запись в одной армянской рукописи из мюнхенской коллекции. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 91-98.

Мирза-Авакян, М. Л. (1960) Творческая история некоторых произведений А. П. Чехова. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 53-68.

Գրիգորյան, Վ. Շ. (1960) Աշխատանքի վարձատրման ժամանակավարձային ձևի կիրառման հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 83-90.

Editorial, Board (1960) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 103.

Editorial, Board (1960) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 104.

Մինասյան, Մ. Պ. (1960) Հատկացուցիչի և հատկացյալի շարադասությունը հին հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 69-82.

Ղազարյան, Հ. Մ. (1960) Մատթեոս Մամուրյանի «Սև լեռին մարդը» վեպի գաղափարական բովանդակությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 37-52.

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1960) Վ. Ի. Լենինը և Սովետական իշխանության ամրապնդումը Անդրկովկասում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-20.

Երեմյան, Ս. Տ. (1960) «Ծաւդէացւոց իշխանութիւն ». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 41-52.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1960) Արին-բերդի սյունազարդ դահլիճը և սատրապային կենտրոնների հարցը Հայկական լեռնաշխարհում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 99-114.

Editorial, Board (1960) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 153-154.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1960) Երեմիա Չելեպին որպես Մունաջջիմ Բաշիի աղբյուրներից մեկը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 143-152.

Ղասաբյան, Զ. Մ. (1960) Թեյշեբաինիի (Կարմիր-բլուր) պեղումներից հայտնաբերված ծխամանների նշանակության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 139-142.

Editorial, Board (1960) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . p. 155.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1960) Հայ-բյուզանդական նոթեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 129-138.

Բարխուդարյան, Ս. Գ. (1960) Հայաստանի կոթողային հուշարձանները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 53-80.

Ղարիբյան, Ա. Ս. (1960) Հայոց լեզվի դերն ու տեղը հնդեվրոպական լեզուների համակարգում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 13-20.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1960) Հին Հայաստանի նյութական մշակույթի հիմնական գծերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 81-98.

Ադոնց, Մ. Հ. (1960) Սովետական Հայաստանի ինդուստրիալ զարգացումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 3-12.

Փափազյան, Հ. Դ. (1960) Օտար տիրապետությունը Արարատյան երկրում (ԺԵ դ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 21-40.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1960) Փոխառությունների հետ կապված բայակազմական մի քանի երևույթներ ժամանակակից հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 115-128.

Вартанян, С. А. (1960) Забастовка в Эриванской гимназии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 83-90.

Махмудов, А. А. (1960) Расцвет экономики Советского Азербайджана. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 43-52.

Абрамян, Л. А. (1960) Творческая природа марксизма в свете ленинского наследства. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-14.

Степанян, Н. С. (1960) У истоков формирования советской армянской живописи. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 67-82.

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1960) Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միանալու ժամանակաշրջանին վերաբերող փաստաթուղթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 91-92.

Editorial, Board (1960) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 99.

Editorial, Board (1960) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 100.

Վարդանյան, Գ. (1960) Ղ. Բ. Վարդապետյան. Արտացոլման մարքս-լենինյան թեորիայի հարցերը. Հայպետհրատ, 1958 թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 93-98.

Իբրահիմով, Զ. Ի. (1960) Սովետական իշխանության հաղթանակը Ադրբեջանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 29-42.

Ինճիկյան, Հ. Գ. (1960) Վ. Ի. Լենինը և Արևելքի ժողովուրդների ազգային- ազատագրական պայքարը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 15-28.

Ավետիսյան, Ս. Հ. (1960) Տարածության ու ժամանակի բացարձակության ու հարաբերականության ժամանակակից ըմբռնման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 53-66.

Ереванлы, А. Ю. (1960) 26 бакинских комиссаров в литературах народов Закавказья. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5-6 . pp. 137-148.

Товмасян, С. С. (1960) Автоматизация и проблема профессионального разделения труда. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 35-46.

Кривонос, Н. К. (1960) Армянская колония в г. Золочеве (Из истории армянских поселений Западной Украины). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 87-92.

Карапетян, Т. А. (1960) Армянские писатели о Грузии и грузинском народе. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5-6 . pp. 123-136.

Григорян, А. Г. (1960) Градостроительная культура Советской Армении 1920—1930 годов. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 21-34.

Чукасзян, Б. Л. (1960) К вопросу о влиянии персидской литературы на творчество Григориса Ахтамарци. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5-6 . pp. 191-204.

Аршаруни, А. М. (1960) К вопросу об армяно-арабских литературных связях. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5-6 . pp. 185-190.

Овнан, Гурген (1960) Н. А. Добролюбов и армянская литературно-общественная мысль XIX века. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5-6 . pp. 95-112.

Неупокоева, И. Г. (1960) Некоторые вопросы изучения взаимосвязей и взаимодействия литератур. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5-6 . pp. 3-22.

Самарин, Р. М. (1960) О современном состоянии сравнительного изучения литератур в зарубежной науке. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5-6 . pp. 23-54.

Арешян, С. Г. (1960) Об изучении литературных связей и взаимодействий советским армянским литературоведением (1920—1960). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5-6 . pp. 67-94.

Джинди, А. (1960) Отражение дружбы армянского и курдского народов в фольклоре. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5-6 . pp. 149-156.

Дарбинян, Г. Д. (1960) Отражение дружбы народов СССР в армянской советской литературе. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5-6 . pp. 113-122.

Джингозян, К. А. (1960) Пейо Яворов и армяне. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5-6 . pp. 173-184.

Даштенц, Х. (1960) Письма Байрона об армянах и Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5-6 . pp. 231-242.

Гаспарян, Г. Т. (1960) Поэзия Виктора Гюго и армянская литература. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5-6 . pp. 205-218.

Ломидзе, Г. И. (1960) Проблемы творческого взаимодействия литератур народов СССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5-6 . pp. 55-66.

Шахбазян, Р. М. (1960) Словообразование вещественных существительных Singularia tantum в современном русском языке. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 73-86.

Акопян, П. О. (1960) Хачатур Абовян и общественные деятели Эстонии 30-х годов XIX века. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5-6 . pp. 157-172.

Бабаян, А. С. (1960) Шиллер в армянской литературе. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5-6 . pp. 219-230.

Հովհաննիսյան, Գար. (1960) Արվեստի ճանաչողական նշանակության մասին (Я. И. Хачикян, О познавательном значении искусства, изд. АН АрмССР, 1959, Ереван.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 93-97.

Editorial, Board (1960) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 103.

Editorial, Board (1960) Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5-6 . pp. 243-244.

Editorial, Board (1960) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 104.

Դանիելյան, Կ. Ա. (1960) Հարություն Արարատյանի մեմուարները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 47-58.

Շարաբխանյան, Պ. Ի. (1960) Հին հայերենի շաղկապների կիրառության մի քանի առանձնահատկությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 59-72.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1960) Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերը, I, Հրովարտակներ, պրակ երկրորդ, (1601-1650), կազմեց Հ. Դ. Փափազյան, Երևան, 1959. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 97-102.

Մելիքսեթյան, Հ. Ու. (1960) Սովետական իշխանության առաջին քայլերը հայ գաղթականության հարցի լուծման ուղղությամբ (1921-1922). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-20.

Каринян, А. Б. (1960) Г. А. Аветисян. Комсомол Армении в борьбе за социалистическую индустриализацию (1926-1932)(Հ. Ա. Ավետիսյան, «Հայաստանի կոմերիտմիությունը սոցիալիստական ինդուստրացման համար մղված պայքարում (1926-1932)» , Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, 1960, էջ 334։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 81-90.

Саакян, Р. Г. (1960) Из истории советско-турецких отношений (1928—1929 гг.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 17-26.

Цицикян, А. М. (1960) Редкое изображение древней скрипки. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 79-80.

Շտիկյան, Ս. Ա. (1960) Ալիշանի պոեզիայի մի քանի մոտիվները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 41-52.

Ավետյան, Ա. Ս. (1960) Բաղդատի երկաթուղու հարցը առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 27-40.

Editorial, Board (1960) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 95.

Խանզադյան, Է. Վ. (1960) Լճաշենի № 6 կուրգանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 65-78.

Editorial, Board (1960) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 96.

Ճշմարիտյան, Ժ. Տ. (1960) Նախադասության կողմնակի անդամները հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 53-64.

Հայրապետյան, Հ. Ե. (1960) Ս. Գ. Աբրահամյան. Ժամանակակից հայերենի չթեքվող խոսքի մասեր. Հայկ. ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1959 թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 90-94.

Վարդանյան, Հ. Մ. (1960) Սովետական Հայաստանում գյուղական չքավորության և բատրակների մեջ 1927-1929 թթ. տարված աշխատանքի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-16.

Никогосян, М. Г. (1960) Из истории Советов Армении в период двоевластия. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-16.

Еганов, Г. Л. (1960) Научный семинар в Институте экономики. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 93-98.

Бабаджанян, М. С. (1960) Перспективы развития плодово-виноградарских совхозов северо-восточной Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 49-62.

Գաբուչյան, Վ. Մ. (1960) Անգլիայի ժամանակակից բուրժուական քաղաքատնտեսության քննադատությունը պրոլետարիատի դրության հարցերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 63-72.

Editorial, Board (1960) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 99.

Ղարիբջանյան, Լ. Պ. (1960) Էջեր Երևանի պետական համալսարանի պատմությունից (1921-1930). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 17-34.

Ղասաբյան, Զ. Մ. (1960) Թեյշեբաինիի (Կարմիր-բլուր) պեղումներից հայտնաբերված մի հիերոգլիֆի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 83-86.

Աբրահամյան, Ս. Գ. (1960) Ժամանակակից հայերենի որոշիչ հոդը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 73-82.

Editorial, Board (1960) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 100.

Գրիգորյան, Ա. Վ. (1960) Հ. Կ. Կուսիկյան. Ուրվագծեր հայ գրական լեզվի պատմական շարահյուսության։ ՍՍՌՄ ԳԱ Հրատարակչություն, 1959 (И. К. Кусикьян. Очерки исторического синтаксиса литературного армянского языка. Изд. АН СССР, 1959, 164 стр. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 87-92.

Յուզբաշյան, Բ. Տ. (1960) Սոցիալիստական ռեալիզմի պաշտպանության դիրքերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 35-48.

Editorial, Board (1959) «Տեղեկագրի» 1959 թ. համարներում հրապարակված հոդվածների ցանկ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 135-142.

Мартиросян, А. А. and Хачатрян, Т. С. (1959) Комплекс изделий из могильника Такиа (Агвесадзор). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 87-96.

Худавердян, К. С. (1959) Научная сессия, посвященная изучению истории Великой Октябрьской социалистической революции за рубежом. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 125-128.

Editorial, Board (1959) Научная сессия, посвященная историческим связям и дружбе украинского и армянского народов. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 129-134.

Еганян, Г. М. (1959) О характере национально-освободительного движения в Иранском Азербайджане в 1917—1920 гг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 49-60.

Башинджагян, З. Г. (1959) С. А. Бадалян. К проблеме взаимоотношений города и деревни в переходный период от капитализма к социализму и при социализме. Изд. Ереванского университета, 1959 г., стр. 347. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 111-114.

Карапетян, С. А. (1959) Формы местной промышленности и условия их развития. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 35-48.

Յուզբաշյան, Կ. Ն. (1959) Ա. Գ. Աբրահամյան, «Հայ գրի և գրչության պատմություն» Երևան, Հայպետհրատ, 1959, էջ 415. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 115-124.

Զաքարյան, Ա. Գ. (1959) Ակսել Բակունցը և գրականության հարցերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 27-34.

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1959) Բայի սեռի կարգը արդի հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 73-86.

Հովհաննիսյան, Ն. Հ. (1959) Բոլշևիկյան «Պրավդան» և հայ իրականությունը (1912-1914 թթ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 15-26.

Editorial, Board (1959) Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 143-144.

Հյուսյան, Մ. (1959) Գ. Զոհրապի լեզվի պատկերավորության միջոցները (Անձնավորումը և չափազանցությունը). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 61-72.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1959) Դիտողություններ հելլենիստական դարաշրջանի հայկական տարազի մասին (Նախքան մեր թվարկության 3-րդ դ. – մեր թվարկության 3-րդ դ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 97-102.

Միքայելյան, Վ. Ա. (1959) Լ. Ա. Խուրշուդյան, Ստեփան Շահումյան (Պետական և պարտիական գործունեությունը 1917-1918 թվականներին) Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատ., Երևան, 1951. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 103-110.

Սևյան, Վ. Ղ. (1959) Սոցիալիստական պետության դերն ու նշանակությունը կոմունիզմի կառուցման ժամանակաշրջանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 3-14.

Измайлова, Т. А. (1959) Культурное наследие в убранстве анийских памятников (X—XI вв.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 67-82.

Карчикян, О. X. (1959) Некоторые вопросы экономики колхозов и развития специализации сельского хозяйства Араратской равнины. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 29-42.

Хармандарян, С. В. (1959) Ценный документ о Лорийском восстании 1921 года. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 83-92.

Editorial, Board (1959) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 105.

Հարությունյան, Ս. Բ. (1959) Գիտական սեսիա՝ նվիրված Մանուկ Աբեղյանի հիշատակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 101-104.

Editorial, Board (1959) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 106.

Դարբինյան, Վ. Պ. (1959) Մանկական հոգեբանությունը Հ. Թումանյանի «Գիքոր»-ում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 43-56.

Շտիկյան, Ս. Ա. (1959) Մենագրություն հայ դրամատուրգիայի պատմության մասին (Վ. Թերզիբաշյան, «Հայ դրամատուրգիայի պատմություն» (առաջին գիրք), Հայպետհրատ, Երևան, 1959, էջ 490։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 93-100.

Խաչերյան , Լ. Գ. (1959) Պարագայական անշաղկապ նախադասությունները գրաբարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 57-66.

Արաբյան, Ի. Ա. (1959) Օրենսդրության և օրինականության այժմեական մի քանի խնդիրների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-12.

Համբարյան, Ա. Ս. (1959) Ֆաբրիկա-գործարանային արտադրության զարգացումը նախասովետական Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 13-28.

Editorial, Board (1959) В Институте истории. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 103.

Бабаджанян, М. С. (1959) Основные показатели производственной деятельности совхозов северо-восточной Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 37-42.

Абрамян, В. И. (1959) Писатель-революционер (к 80-летию со дня рождения А. А. Вермишева). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 17-26.

Карагулян, Л. В. (1959) Фейербах о взаимоотношении чувственного и рационального в познании. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 43-52.

Editorial, Board (1959) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 104.

Մնացականյան, Ս. Խ. (1959) Զվարթնոցի վերակազմության նոր նախագիծը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 53-76.

Ղասաբյան, Զ. Մ. (1959) Թեյշեբաինիի (Կարմիր - բլուրի) երկրագործական մթերքների վերամշակման հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 77-86.

Ոսկերչյան, Պ. Տ. (1959) Ժամանակակից մալթուսականության քննադատությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 27-36.

Editorial, Board (1959) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 105.

Մելիքյան, Մ. Մ. (1959) Հետազոտություն հիպոթեզի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 99-102.

Բրուտյան, Մ. Ա. (1959) Նոր էտապ հայկական ժողովրդական երաժշտության տեսական մտքի զարգացման մեջ (Х. С. Кушнарев, «Вопросы истории и теории армянской монодической музыки», Государственное музыкальное издательство, Ленинград, 1958. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 87-99.

Իսահակյան, Գ. Դ. (1959) Սովետական Հայաստանի էկոնոմիկայի զարգացման հիմնական խնդիրները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-16.

Каринян, Арт. (1959) Научное исследование о Камо (Л. С. Шаумян, Камо. Жизнь и деятельность профессионального революционера. Госполитиздат, 1959.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 87-92.

Бартикян, Р. М. (1959) Относится ли прозвище Παραδούναbις к магистру Василию в памятной записи монаха Феодула (1059 г.)? ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 80-86.

Editorial, Board (1959) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 103.

Դավթյան, Ա. Գ. (1959) Գյուղատնտեսական արտելի կանոնադրության ընդունումը և նրա կենսագործման առաջին քայլերը Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-16.

Սահակյան, Ա. Վ. (1959) Ժողովուրդների բարեկամության երգիչը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 65-76.

Editorial, Board (1959) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 104.

Եղիազարյան, Ա. Մ. (1959) Հայ լեգալ նարոդնիկ Ստեփան Ղորղանյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 49-64.

Պետրոսյան, Հ. Զ. (1959) Հայագիտական նոր ուսումնասիրություն (Է. Բ. Աղայան, Հայ լեզվաբանության պատմություն, հատոր 1, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1958։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 93-98.

Մելիքսեթյան, Հ. Ու. (1959) Հայաստանի Օգնության Կոմիտեն և նրա դերը հայրենիքի հետ սփյուռքահայ աշխատավորների կապերի ամրապնդման գործում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 31-48.

Սարգսյան, Գ. (1959) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի տպարանի հիմնադրման 20 տարին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 99-102.

Խաչատրյան, Վ. Կ. (1959) Մտավոր և ֆիզիկական աշխատանքի մերձեցման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 17-30.

Արշարունի, Ա. Մ. (1959) Ռաֆայել Պատկանյանի նորահայտ նամակները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 77-80.

Тер-Авакимова, С. А. (1959) Армяно-русские отношения в период подготовки персидского похода. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 33-46.

Каспарова, И. Г. (1959) Из истории рабочего класса дореволюционной Армении (по материалам медной промышленности). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 17-32.

Editorial, Board (1959) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 95.

Գաբրիելյան, Պ. Մ. (1959) Գերմաներեն և հայերեն լեզուների շարադասական սիստեմը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 71-80.

Editorial, Board (1959) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 96.

Խրլոպյան, Գ. Տ. (1959) Շիրակացու իմացաբանական հայացքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 47-60.

Պողոսյան, Պ. Մ. (1959) Սահմանական եղանակի պոտենցիալ ժամանակները արդի հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 61-70.

Հակոբյան, Ա. Մ. (1959) Սովետական Հայաստանի աշխատավորների կենսամակարդակի բարձրացումը հինգերորդ հնգամյակի տարիներին (1951-1955 թթ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-16.

Սահակյան, Գ. (1959) Վ. Ղազանչյան- «Լենինականի տեքստիլ կոմբինատի արտադրանքի ինքնարժեքի վերլուծությունը». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 81-84.

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1959) Տաշքենդի միացյալ գիտական սեսիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 85-94.

Манасерян, Н. М. (1959) Научная конференция экономистов, посвященная вопросам перехода от социализма к коммунизму. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 105-109.

Чеботарян, Гаянэ (1959) Полифония в балете Арама Хачатуряна „Спартак". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 17-38.

Товмасян, Ст. (1959) Против ревизионизма в эстетике (И. Видмар в заколдованном кругу антимарксистских схем). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-16.

Եգանյան, Հ. Մ. (1959) Ագրարային հարցի լուծման երկու ուղիները ժամանակակից Իրանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 39-50.

Editorial, Board (1959) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 113.

Դարբինյան, Հ. Դ. (1959) Գիրք 1917-1920 թթ. հայ պոեզիայի մասին (Հովհ. Ղազարյան, Հայ պոեզիան 1917-1920 թվականներին, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, 1958 թ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 101-104.

Editorial, Board (1959) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 114.

Գալստյան, Հ. Ե. (1959) Հայ դպրոցական թատրոնը Արևմտյան Ուկրաինայում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 51-64.

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1959) Հայաստանի կոմերիտմիության շեֆական աշխատանքը պղնձարդյունաբերության բնագավառում (1930 թ. դեկտեմբեր-1932 թ. դեկտեմբեր). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 83-100.

Մելքոնյան, Ս. Ա. (1959) Հովհ. Թումանյանի լեզվագիտական հայացքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 71-82.

Աղայան, Ծ. Պ. (1959) Չեխ գիտնականների մոտ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 109-112.

Սարգսյան, Հ. Ս. (1959) Ռուս-արաբական գրական կապերի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 65-70.

Кинжалов, Р. В. (1959) Два бронзовых предмета из Мрена. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 69-82.

Татосян, Г. А. (1959) Из архива Валерия Брюсова. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 83-94.

Абрамян, Л. А. (1959) Критика В. И. Лениным скептицизма в книге «Материализм и эмпириокритицизм». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 13-24.

Editorial, Board (1959) Научная сессия, посвяшенная 50-летию выхода в свет книги В. И. Ленина «Материализм н эмпириокритицизм». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 98.

Ռիզաև, Ս. Ա. (1959) Արշակ Բուրջալյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 49-54.

Editorial, Board (1959) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 99.

Պետրոսյան, Վ. Ա. (1959) Գիրք ՀՍՍՌ տեքստիլ արդյունաբերության մասին (Վ. Ա. Դարյան, Հայկական ՍԱՌ տեքստիլ արդյունաբերությունը, Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի Հրատարակչություն, Երևան, 1958, 130 էջ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 95-97.

Գևորգյան, Հ. Ա. (1959) Դիալեկտիկան և բնագիտությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 25-38.

Ասլանյան, Հ. Գ. (1959) Լենինյան հանճարի վսեմ ստեղծագործությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-12.

Editorial, Board (1959) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 100.

Ղազախեցյան, Վ. Ն. (1959) Կոլեկտիվացման նախապատրաստումը Հայաստանում 1928-1929 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 39-48.

Խաչերյան, Լ. Գ. (1959) Չափի պարագա երկրորդական նախադասությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 55-68.

Арутюнов, Г. А. (1959) Рабочее движение в Закавказье в 1912—1913 годах. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 21-28.

Մանասերյան, Ն. Մ. (1959) Աշխատանքի հաշվառման և վարձատրման նոր ձևերը կոլտնտեսություններում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 11-20.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1959) Բայական կրկնավոր բառերը ժամանակակից հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 41-54.

Editorial, Board (1959) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 99.

Կարինյան, Արտ. (1959) Դեկաբրիստները Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 89-98.

Մնացականյան, Ս. Խ. (1959) Զվարթնոցի վերակազմության նախագծի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 69-86.

Editorial, Board (1959) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 100.

Ոսկանյան, Ա. Մ. (1959) Կոմունիզմի նյութա-տեխնիկական բազայի ստեղծման վճռական էտապը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-10.

Հարությունյան, Ս. Բ. (1959) Հայկական հանելուկների կապը բանահյուսական մյուս ժանրերի հետ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 55-68.

Մկրտչյան, Լ. Կ. (1959) Մի էջ հայ մամուլի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 87-88.

Մանուկյան, Ս. Ա. (1959) Ջեկ Լինդսեյը որպես սովետական գրականության պրոպագանդող Անգլիայում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 29-40.

Белецкая, И. С. (1959) Взаимосоответствия глагольных форм Past Indefinite и Past Continuous с անցյալ անկատար в современном армянском. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 61-72.

Алексеев, М. Н. (1959) О диалектике понятия. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 29-42.

Մարգարյան, Ե. Ս. (1959) Առնոլդ Թոյնբիի լոկալ քաղաքակրթությունների կոնցեպցիայի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 21-28.

Թումանյան, Հ. Ե. (1959) Բ. Ն. Առաքելյան «Քաղաքները և արհեստները Հայաստանում X-XIII դարերում». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 73-77.

Editorial, Board (1959) Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 97-98.

Խուրշուդյան, Լ. Ա. (1959) Գիտական սեսիա՝ նվիրված Հոկտեմբերյան սոցիալիստական Մեծ ռևոլյուցիայի պրոբլեմների ուսումնասիրությանը Անդրկովկասում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 85-91.

Չ., Բ. (1959) Գիտական սեսիա՝ նվիրված Հովհ. Թումանյանի ծննդյան 90-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 91-94.

Զուլալյան, Մ. Կ. (1959) Թուրք-պարսկական պատերազմները Հայաստանի տերիտորիայի վրա և նրանց հետևանքները (1500-1555 թթ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 49-60.

Կարճիկյան, Օ. Խ. (1959) Կոլտնտեսային արտադրանքի ինքնարժեքը հաշվարկելու մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 13-20.

Սահակյան, Գ. Ն. (1959) Հայկական ՍՍՌ էկոնոմիկան յոթնամյակում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-12.

Թութունջյան, Հ. Մ. (1959) Մ. Մեծարենցի բանաստեղծական ըմբռնման մի առանձնահատկության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 43-48.

Վարդումյան, Դ. and Ավդալ, Ա. and Մելիք-Փաշայան, Կ. (1959) Նամակ խմբագրությանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 95-96.

Հարությունյան, Ա. Ա. (1959) Ուսումնասիրություն Ալ. Մյասնիկյանի անվան քիմիական կոմբինատի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 82-84.

Աբրահամյան, Ս. Գ. (1959) Քերականագիտական նոր աշխատություն (Վարագ Առաքելյան, Հայերենի շարահյուսություն, հատոր Ա, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, 1958). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 78-82.

Հակոբյան, Մ. Ն. (1959) «Աղբյուր» ամսագիրը (Ընդհանուր ակնարկ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 65-76.

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1959) «Բանբեր Մատենադարանի» № 4 ժողովածուն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 87-92.

Еганов, Г. М. (1959) О взглядах американских ученых на роль географической среды. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 35-46.

Editorial, Board (1959) Ա. Ս. Ղարիբյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 93-96.

Editorial, Board (1959) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 97.

Պառնասյան, Ն. Ա. (1959) Ենթակա երկրորդական նախադասությունները արդի հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 77-86.

Editorial, Board (1959) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 98.

Զուրաբյան, Ս. Շ. (1959) Կոմունիզմ կառուցողների համագումարը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-14.

Սարինյան, Ս. Ն. (1959) Շիրվանզադեն և ռեալիզմի զարգացումը հայ գրականության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 47-64.

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1959) Ստեփան Ալավերդյանի ռևոլյուցիոն գործունեությունը Մոսկվայում 1907-1915 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 15-34.

Григорян, В. М. and Белецкий, М. И. (1959) Об алгоритме машинного перевода с армянского языка. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 75-84.

Газанчян, В. И. (1959) Программа дальнейшего развития народного хозяйства СССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-12.

Гилина, Е. И. (1959) Пути развития армянской вокально-симфонической музыки (Возникновение и ранний период). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 53-66.

Աբգարյան, Գ. Վ. (1959) Ա. Մարտիրոսյան «Մարտիրոս Ղրիմեցի». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 98-100.

Անանյան, Գ. Պ. (1959) Բանասիրական ճշտում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 85-86.

Editorial, Board (1959) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 103.

Գ, Գ (1959) Գիտական սեսիա, նվիրված ժամանակակից բուրժուական փիլիսոփայության քննադատությանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 101-102.

Աթայան, Ռ. Ա. (1959) Դիտողություններ հայ քաղաքային ֆոլկլորի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 67-74.

Ղազարյան, Մ. Մ. (1959) Դրվագներ Վարդգես Սուրենյանցի կյանքից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 27-42.

Editorial, Board (1959) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 104.

Հովհաննիսյան, Գար. (1959) Կլասիկ գրականության խոր հետազոտության ճանապարհով. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 92-98.

Եղիազարյան, Ա. Մ. (1959) Հայ տնտեսագիտական մտքի պատմության մի քանի հարցերի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 13-26.

Գասպարյան, Գ. Ն. (1959) Մաթեոս Մամուրյանի փիլիսոփայական հայացքների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 43-52.

Хармандарян, С. В. (1959) „Восстановление народного хозяйства Армянской ССР" (сборник документов). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 87-91.

Հարությունյան, Բ. (1958) Feod-ին և beneficium-ին համապատասխանող տերմինները հայ միջնադարյան գրականության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 87-95.

Editorial, Board (1958) «Տեղեկագրի» 1958 թ. համարներում հրատարակված հոդվածների ցանկ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 107-114.

Кривонос, Н. and Грабовецкий, В. (1958) Армянская колония во Львове в XIV—XVIII веках. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 51-62.

Абрамян, Л. (1958) К вопросу о предпосылках распространения марксизма в Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-12.

Вартанян, С. (1958) Новая книга по философии естествознания. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 104-106.

Editorial, Board (1958) Новые книги по общественным наукам, вышедшие в Издательстве Академии наук Армянской ССР во второй половине 1958 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 .

Мелкумян, Р. (1958) О соотношении между двумя подразделениями общественного производства. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 13-24.

Եգանյան, Հ. (1958) Ա. Ռ. Հովհաննիսյան «Անդրկովկասի միացումը Ռուսաստանին և միջազգային հարաբերությունները XIX դ. սկզբում». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 99-102.

Շտիկյան, Ս. (1958) Ալիշանի արձակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 39-50.

Ավդալբեգյան, Մ. (1958) Բանասիրական ճշգրտումներ (Ներսես Լամբրոնացու թարգմանած Գրիգոր պապի պատմությունը). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 95-98.

Editorial, Board (1958) Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 115-116.

Չուգասզյան, Բ. (1958) Իրանական վիպական զրույցների արձագանքները Գրիգոր Մագիստրոսի «Թղթերում». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 63-76.

Համբարյան, Ա. (1958) Մանուֆակտուրայի զարգացումը Հայաստանի արդյունաբերության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 25-38.

Հարությունյան, Ա. (1958) Ս. Արեշյան «Հայ մամուլը և ցարական գրաքննությունը». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 102-104.

Քոչինյան, Ջ. (1958) Տրոհվող պարագաները հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 77-86.

Оганесян, С. (1958) Исследование некоторых закономерностей роста производительности труда. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-20.

Геворкян, Л. (1958) История армянской большевистской периодической печати (1900 —1920)(Х.А.Барсегян, История армянской большевистской периодической печати, Ереван, 1958, 354 стр.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 95-99.

Еганян, М. (1958) О мульке и мулькадарском праве в Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 61-74.

Тораманян, А. (1958) Румынские искусствоведы о чертах армяно-грузинского зодчества в архитектуре Румынии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 55-60.

Аветисян, С. (1958) Структурные типы сложноподчиненных предложений с определительным придаточным в современном армянском языке (В сопоставлении с немецким языком). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 75-88.

Editorial, Board (1958) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 113.

Օդաբաշյան, Ա. (1958) Խաչիկ Սամվելյանը ազգագրագետ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 33-42.

Editorial, Board (1958) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 114.

Editorial, Board (1958) Խմբագրության կողմից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 110-112.

Դանիելյան, Կ. (1958) Հարություն Արարատյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 43-54.

Չալոյան, Վ. (1958) Նամակ խմբագրության. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 103-109.

Ադամյան, Ա. (1958) Նոր վավերագրեր նկարիչ Հովհաննես Այվազովսկու մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 89-94.

Անթոսյան, Ս. (1958) Ուսումնասիրություն Մշո բարբառի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 99-102.

Շաքարյան, Հր. (1958) Պոզիտիվիզմի դրսևորումը XIX դարի երկրորդ կեսի հայ փիլիսոփայական մտքի պատմության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 21-32.

Маргарян, А. Е. (1958) К творческим связям Ширванзаде с русской литературой. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 19-26.

Бадалян, А. (1958) Налоговое обложение крестьян Армении в конце XIX в. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 55-62.

Сарьян, С. (1958) Об армянском советском рассказе. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 35-46.

Гюльмисерян, А. (1958) Поэзия высоких помыслов. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 47-54.

Бочоришвили, А. (1958) Тбилиси как один из научных центров. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-10.

Գրիգորյան, Ք. (1958) Ա. Սպենդիարյանի նորահայտ նամակները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 103-106.

Գալոյան, Մ. (1958) Ագնոստիցիզմի ֆոյերբախյան քննադատությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 95-102.

Բաղրամյան, Ռ. (1958) Բարբառների մի նորահայտ խումբ (Ա.Ս.Ղարիբյան, Հայերենի նորահայտ բարբառների մի նոր խումբ, ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1958, էջ 193). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 107-110.

Editorial, Board (1958) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 114-115.

Քոչոյան, Ա. (1958) Գ. Սունդուկյանի լեզվի բառային կազմի քննությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 85-94.

Մարտիրոսյան, Հ. and Մնացականյան, Հ. (1958) Նոր-Արեշի ուրարտական ժամանակաշրջանի կոլումբարին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 63-84.

Կարապետյան, Մ. and Խաչատրյան, Վ. (1958) Պատմական թանգարանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 111-113.

Մնեյան, Գ. (1958) Ստեփան Շահումյանի ռևոլյուցիոն գործունեությունից (1911-1916). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 27-34.

Թամրազյան, Հր. (1958) Տրադիցիայի ուժը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 11-18.

Գևորգյան, Լ. (1958) 1905-1907 թթ. հայ բոլշևիկյան մամուլի դերը պարտիայի տակտիկական գծի իրականացման համար մղվող պայքարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 17-30.

Ղարագյոզյան, Հ. (1958) «Սիւս»-ի մեկնաբանության շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 105-106.

Брутян, Г. (1958) Решение семантиками основного вопроса философии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 45-62.

Մուրադյան, Հ. (1958) Բառագիտական դիտողություններ Կարճևանի բարբառի վերաբերյալ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 93-104.

Հարությունյան, Ա. (1958) Բաքվի 26 կոմիսարները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 7-16.

Editorial, Board (1958) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 115.

Գարեգինյան, Գ. (1958) Ժամանակակից հայերենի շաղկապների կազմությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 79-92.

Եգանյան, Հ. (1958) Խալիսեի ինստիտուտը ժամանակակից Իրանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 31-44.

Գալստյան, Ա. (1958) Հեթումի «Պատմութիւն թաթարաց» գրքի բնութագրման հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 63-72.

Պետրոսյան, Հր. (1958) Ուշագրավ աշխատանք (Վ. Առաքելյան, Ժամանակակից հայերենի հոլովների և հոլովական կապակցությունների իմաստային առումները, Երևան, 1957։. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 111-114.

Շաքարյան, Ղ. and Կիրակոսյան, Ա. (1958) Ուսումնասիրություն Հայաստանի սպառողական կոոպերացիայի վերաբերյալ (Կ.Պ.Կարագյան, Սպառողական կոոպերացիայի ծագումը և զարգացումը Հայաստանում, 1957 թ., Պետական համալսարանի հրատ., 455 էջ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 107-110.

Editorial, Board (1958) Վ. Հ. Համբարձումյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-6.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. (1958) Քուստ-ի Կապկոհ վարչական միավորի վերապրուկները խալիֆայության ժամանակ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 73-78.

Մարգարյան, Ալ. (1958) «Զ» նախդրի բառակազմական արժեքը (Բառաքննական էտյուդ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 67-82.

Апоян, С. (1958) Армянская советская камерная фортепианная музыка. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 55-66.

Товмасян, С. (1958) О первой попытке классификации искусств по видам в истории армянской эстетики. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 35-42.

Агаян, Ц. and Гейдаров, М. (1958) Страницы из истории интернациональной борьбы трудящихся Закавказья за победу социалистической революции. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 89-94.

Զորյան, Լ. (1958) Ալեքսանդր Թամանյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 17-34.

Մխիթարյան, Մ. (1958) Բանասիրական պրպտումներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 83-88.

Editorial, Board (1958) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 109.

Բարխուդարյան, Ս. (1958) Ժողովրդի դերը մեր պատմական հուշարձանների կերտման գործում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 43-54.

Editorial, Board (1958) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 110.

Մարտիրոսյան, Լ. (1958) Հայրենական պատերազմի պատմության կաբինետում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 95-96.

Կարախանյան, Գ. (1958) Հնագիտական պեղումները Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 96-108.

Կարապետյան, Հ. (1958) Սովետական իշխանության համար նոր Բայազետի աշխատավորների մղած պայքարի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-16.

Медведев, Е. and Худавердян, К. (1958) Герой гражданской войны Гай (Гайк Бжишкян). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 87-94.

Саркисян, Е. (1958) Из истории турецкой интервенции в Закавказье в 1918 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 27-42.

Зарбаджи, С. (1958) К вопросу о грамматической категории вида в современном армянском языке. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 77-86.

Հարությունյան, Ա. (1958) Ամինե Ավդալ «Անդրկովկասյան քրդերի կենցաղը». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 95-97.

Editorial, Board (1958) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 101.

Ղաֆադարյան, Կ. (1958) Զվարթնոցի վերականգնման մի անհաջող փորձ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 69-76.

Թելունց, Ա. (1958) Ժամանակակից ռևիզիոնիզմի դեմ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-16.

Editorial, Board (1958) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 102.

Ղազարյան, Հ. (1958) Հ. Սվաճյանի ազգային-ազատագրական պայքարի գաղափարախոսությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 43-58.

Մեսրոպյան, Խ. (1958) Հայոց լեզվի «Ուղեցույցը» (Ա. Ղարիբյան, Գ. Պարիս, Հայոց լեզվի քերականության ուղղագրության և կետադրության ուղեցույց, Հայպետհրատ, 1957, 405 Էջ։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 97-100.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1958) Մի էջ հայ-վրացական ֆոլկլորային կապերի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 59-68.

Մանուկյան, Ս. (1958) Վ. Թոթովենցի երգիծական երկերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 17-26.

Քալաշյան, Լ. (1958) «Կապիտալիզմի մնացուկները մարդկանց գիտակցության մեջ» հասկացության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 85-88.

Грабовецкий, В. (1958) Армянская колония в Станиславе в XVII—XVIII вв. (Из истории армянских колоний на Западной Украине). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 43-52.

Аветян, А. (1958) Германский империализм на Ближнем Востоке накануне первой мировой войны (Дипломатический конфликт по делу военной миссии Лимана фон Сандерса). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 13-26.

Джибладзе, В. (1958) Деятельность Института экономики АН Грузинской ССР за 1957 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 117-120.

Барнавели, С. (1958) Научные работы Института истории грузинского искусства Академии наук Грузинской ССР, вышедшие в 1957 г. (отдельные книги и статьи в „Сообщениях" АН). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 115-117.

Editorial, Board (1958) Новые книги по общественным наукам, вышедшие в Издательстве Академии наук Армянской ССР в первой половине 1958 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 127.

Editorial, Board (1958) Тематический план изданий по Отделению общественных наук АН Армянской ССР на 1958 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 121-124.

Ասատրյան, Աս. (1958) Աշ. Հովհաննիսյան «Նալբանդյանը և նրա ժամանակը». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 101-114.

Editorial, Board (1958) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 125-126.

Արշարունի, Ա. (1958) Եգիպտահայ թատրոնի պատմության էջերից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 27-42.

Տիրացյան , Գ. (1958) Երվանդունիները Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 53-72.

Editorial, Board (1958) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 128.

Բաղրամյան, Ռ. (1958) Կռզենի բարբառի ուսումնասիրության շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 73-84.

Գրիգորյան, Ք. (1958) Նոր նյութեր Հայրենական պատերազմում հայ ռազմիկների ունեցած մասնակցության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 89-100.

Չատինյան, Վ. (1958) Սովետական առևտրի և արդյունաբերության փոխհարաբերության հարցը սոցիալիզմի ժամանակ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-12.

Дарьян, В. (1958) Вопросы производства искусственного волокна и его использование в шелковой промышленности Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 27-34.

Д., В. (1958) Научно-исследовательские работы Института экономики Академии наук Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 97-100.

Степанян, Ж. (1958) Статьи Армянского и М. Налбандян. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 35-44.

Աղայան, Էդ. (1958) Բարբառային հնագույն տարբերություններ հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 67-80.

Editorial, Board (1958) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 101.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1958) Ժամանակակից հայերենի բայական կրկնասեռության երևույթի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 81-90.

Editorial, Board (1958) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 102.

Թումանյան, Հ. (1958) Կապիտալի, այսպես կոչված, նախասկզբնական կուտակման մասին Հայաստանում X-XIII դարերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 53-65.

Խաչատրյան, Գ. (1958) Հայ ժողովրդի կուլտուրայի զարգացումը Սովետական իշխանության տարիներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 15-26.

Editorial, Board (1958) Մարքս և մարքսիզմ (Կ. Մարքսի ծննդյան 140-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-14.

Հակոբյան, Պ. (1958) Ո՞րն է «Վերք Հայաստանի»-ի հիմքում ընկած իրական դեպքը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 45-52.

Մնացականյան, Աս. (1958) Ուսումնասիրություն հայ առաջին լուսավորիչների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 91-96.

Саркисян, Г. (1958) Гарни, II ( Б. Н. Аракелян, Результаты работ гарнийской археологической экспедиции 1951—1955 гг. (античный период), Ереван, Изд. АН Армянской ССР, 1957 (№ 7 серии "Археологические раскопки в Армении"). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 93-96.

Ситарян, С. (1958) Народное потребление при социализме. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 51-60.

Восканян, В. (1958) Проблема возникновения русской ориентации армянского народа в советской историографии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 29-50.

Оганесян, К. (1958) Урартское поселение в селе Арагац. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 77-92.

Մազմանյան, Մ. (1958) Ալեքսանդր Թամանյանը՝ քաղաքաշինարար. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 15-28.

Մարտիրոսյան, Հ. (1958) Բ. Բ. Պիոտրովսկի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 99-102.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1958) Բառաքննական դիտողություններ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 61-64.

Editorial, Board (1958) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 105.

Աբրահամյան, Ս. (1958) Ժամանակակից հայերենի եղանակավորող բառերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 65-76.

Editorial, Board (1958) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 106.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. (1958) Կ. Ղաֆադարյան «Սանահնի վանքը և նրա արձանագրությունները». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 97-98.

Գրիգորյան, Ք. (1958) Կոմիտասի արխիվը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 103-104.

Եղիազարյան, Ա. (1958) Վ. Ի. Լենինն ու ազգային-գաղութային հարցը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-14.

Токмаджян, А. (1958) Категория множественности,различные оттенки ее значения (На материале форм множественного числа имен существительных). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 81-92.

Агаян , Ц. (1958) О. Е. Туманян „Экономическое развитие Армении". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 93-102.

Оганесян, Гар. (1958) Роман Нар-Доса „Борьба". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 51-60.

Хармандарян, С. (1958) Четвертый съезд Советов ССР Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 17-28.

Խաչիկյան, Լ. (1958) Արհեստագործության վիճակն ու զարգացման աստիճանը Հայաստանում,X-XIV դարերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 29-50.

Editorial, Board (1958) Բովանդակություն ; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 108.

Արզումանյան, Մ. (1958) Համաշխարհային կոմունիստական շարժումը – արդիականության ամենազոր գործոնն է. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-16.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1958) Հր. Աճառյանի բազմահատոր քերականության նոր հատորը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 103-107.

Բաբայան, Ա. (1958) Մի էջ հայ թատրոնի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 61-68.

Հակոբյան, Գր. (1958) Ներսես Շնորհալու շարականների արվեստի նախադրյալները և բանաստեղծական կուլտուրան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 69-80.

Զուլալյան, Մ. (1958) 16-րդ դարում Արևմտյան Հայաստանում տիրող թուրքական հարկային սիստեմի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 39-54.

Մխիթարյան, Մ. (1958) «Հյուսիսափայլ»-ի հիմնադրման պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 79-80.

Ներկարարյան, Վ. (1958) «Հոկտեմբերյան սոցիալիստական Մեծ ռևոլյուցիան և Սովետական իշխանության հաղթանակը Հայաստանում». Փաստաթղթերի ժողովածու. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 81-85.

Бадалян, А. (1958) Исследование об экономическом развитии Восточной Армении в XIX в. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 85-89.

Азатян, Г. (1958) Национализация промышленности в СССР в 1917—1920 гг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-10.

Арамян, А. (1958) Общие данные экспериментального исследования гласных звуков армянской речи. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 55-74.

Восканян, А. (1958) Работа об умственном и физическом труде. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 90-94.

Газанчиян, В. (1958) Региональное совещание экономистов Закавказья. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 95-100.

Խալեյան, Ե. (1958) Ավիացիայի մարշալ Արմենակ Խանֆերյան (Սերգեյ Խուդյակով). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 75-78.

Editorial, Board (1958) Բովանդակություն ; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 107-108.

Ա., Լ. (1958) Գիտական հաղորդումների երեկո, նվիրված Գ. Բաշինջաղյանի ծննդյան 100-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 104-106.

Մանասերյան, Ն. (1958) Կոլտնտեսություններում աշխատանքի վարձատրման մի քանի հարցերի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 11-26.

Ազարյան, Լ. (1958) Հայ մոնումենտալ գեղանկարչությունը (Հայաստանի Պետական պատկերասրահի ցուցահանդեսի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 100-104.

Բդոյան, Վ. (1958) Քաղաքական և սոցիալական անցքերի արձագանքները հայկական մի քանի խաղերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 27-38.

Մնացականյան, Ստ. (1958) «989 թ. Էջմիածնի ավետարանի» մանրանկարների ուսումնասիրության հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 55-66.

Юхт, А. (1958) Армянские ремесленники в Астрахани в первой половине XVIII в. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 37-54.

Ադամյան, Ա. (1958) Ալեքսանդր Բակունցի աշակերտական գործը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 93-96.

Էլոյան, Ս. (1958) Բառակազմական և ձևաբանական մասնիկների տարբերակման հարցի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 85-92.

Չուքասզյան, Բ. (1958) Բյուրասպի Աժդահակի առասպելը ըստ Մովսես Խորենացու. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 67-84.

Editorial, Board (1958) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 101.

Editorial, Board (1958) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 102.

Ավետիսյան, Հ. (1958) Հայաստանի կոմերիտմիության պատմությունից (ՀԼԿԵՄԸ առաջին հնգամյակի առաջին տարում). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 19-36.

Գրիգորյան, Ռ. and Շտիկյան, Ս. (1958) Հոմերոսի «Իլիական»-ի հայերեն նոր թարգմանությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 97-100.

Ասլանյան, Հ. (1958) Ռուս ռևոլյուցիոն դեմոկրատների պատմափիլիսոփայական հայացքների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-18.

Editorial, Board (1958) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 116.

Editorial, Board (1957) «Տեղեկագրի» 1957 թ. համարներում հրատարակված հոդվածների ցանկ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 129-138.

Даниелян, М. (1957) В. М. Мухин — „Критика В. И. Лениным субъективизма и тактического авантюризма эсеров". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 105-108.

Брутян, Г. (1957) Диалектическая логика о суждении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 31-42.

Арутюнян, Н. (1957) Заметки по урартской эпиграфике. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 65-76.

Мушегян, X. (1957) Клад куфических монет IX—X вв.,найденный в 1955 г. в развалинах Двина. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 77-84.

Editorial, Board (1957) Новые книги по общественным наукам, вышедшие в Издательстве Академии наук Армянской ССР во второй половине 1957 г. ; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 140.

Editorial, Board (1957) От редакции. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 121-128.

Карапетян, А. (1957) Письмо в редакцию. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 113-121.

Хачатрян, Т. (1957) Раскопки в Айриванке. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 93-102.

Арутюнов, Г. and Даллакян, Г. (1957) Революционный путь Сурена Спандаряна. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 103-105.

Մուրադյան, Դ. and Մարտիրոսյան, Վ. (1957) Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միանալու տարեգրությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 17-30.

Editorial, Board (1957) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 139.

Աղայան, Էդ. (1957) Գողթան<Գողթն տեղանունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 51-52.

Հարությունյան, Ա. (1957) Ե. Չարենցի գրաքննադատական հոդվածները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 108-112.

Շտիկյան, Ս. (1957) Հայկական կլասիցիզմի մի քանի գծերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 43-50.

Մուրվալյան, Ա. (1957) Հայոց լեզվի պատճառակերպ բայերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 53-64.

Սահակյան, Հ. (1957) Շամչի Մելքոյի մի բանաստեղծության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 85-92.

Դինարյան, Ս. (1957) ՌՍԴԲՊ կովկասյան ընդհատակյա տպարանները 1901-1906 թթ. (ՌՍԴԲՊ ԿԿ-ի Բաքվի՝ համառուսաստանյան «Նինա» և ՌՍԴԲՊ Կովկասյան միության Թիֆլիսի Հավլաբարի տպարանները և նրանց գործունեությունը (1901-1906). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-16.

Սարգսյան, Հ. (1957) 1907 թ. Ալեքսանդրիայում տեղի ունեցած ցույցի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 99-104.

Саркисян, Е. (1957) Влияние Октябрьской революции на национально-освободительное движение в Турции (1918—1922). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 7-22.

Барсегян, X. (1957) Из истории армянской большевистской печати. О втором номере газеты «Банвори дзайн». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 23-32.

Абрамян, Л. (1957) Критические заметки о теории символов. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 37-52.

Ե., Հ. (1957) Անդրկովկասի ռեսպուբլիկաների գիտությունների ակադեմիաների միացյալ սեսիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 111-116.

Տիրացյան, Գ. (1957) Արտաշես Ա-ի արամեատառ նորագյուտ արձանագրությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 105-110.

Editorial, Board (1957) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 127.

Չ., Բ. (1957) Գիտական սեսիա, նվիրված Չարենցի ծննդյան 60-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 117-120.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. (1957) Դվին քաղաքի ժամանակագրությունը 9-10-րդ դարերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 85-98.

Editorial, Board (1957) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 128.

Editorial, Board (1957) Խոսքի մեծ վարպետը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-6.

Մարտիրոսյան, Ա. (1957) Հ. Անասյան «Հայկական աղբյուրները Բյուզանդիայի անկման մասին». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 124-126.

Ղարիբյան, Ա. (1957) Հայ լեզվաբանության զարգացումը սովետական կարգերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 33-36.

Հակոբյան , Գր. (1957) Մ. Մկրտչյան «Հովնաթան Նաղաշ ». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 121-124.

Գրիգորյան, Գր. (1957) Փոքր Մհերի կերպարի մի քանի գծերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 63-84.

Փորքշեյան, Խ. (1957) Նոր-Նախիջևանի հայկական գաղութի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 53-62.

Арутюнов, Г. (1957) Участие закавказких большевистских организаций в подготовке VI (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 91-100.

Марухян, А. and Хримлян, С. (1957) Экономика Советской Армении к 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 21-34.

Editorial, Board (1957) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 111.

Գրիգորյանց, Ալ. (1957) Լենայի դեպքերի արձագանքները հայ իրականության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 101-110.

Editorial, Board (1957) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 112.

Հակոբյան, Ա. (1957) Հոկտեմբերյան սոցիալիստական Մեծ ռևոլյուցիան և հայ ժողովրդի ազատագրումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-20.

Փիրուզյան, Ա. (1957) Մելիք Մելիքյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 83-90.

Դարբինյան, Հ. (1957) ՍՍՌՄ ժողովուրդների բարեկամության արտացոլումը սովետահայ գրականության մեջ (1920-1940). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 47-60.

Ֆալաքյան, Հ. (1957) Սովետական իշխանության դեկրետների պրոպագանդան բոլշևիկյան հայ մամուլում (1917-1920). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 35-46.

Багдасарян, А. and Абраамян, Г. (1957) География в трудах Хачатура Абовяна. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 132-133.

Григорян, Ар. (1957) Егише Чаренц и Александр Блок. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 29-46.

Симонян, Г. (1957) Краткий анализ особенностей антагонизма между умственным и физическим трудом. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 111-128.

Багдасарян, В. (1957) Ценная работа по логике. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 134-138.

Թեմուրճյան, Վ. (1957) Անտիտավրոսյան երկրում կիմմերների հաստատման հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 89-92.

Իսրայելյան, Մ. (1957) Արինբերդի susi տաճարը և նրա արձանագրությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 93-104.

Editorial, Board (1957) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 139.

Ազնավուրյան, Գ. (1957) Ե. Չարենցի գործունեությանը վերաբերող փաստեր և թվեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 129-131.

Աղաբաբյան, Ս. (1957) Եղիշե Չարենցի ստեղծագործական կյանքի առաջին շրջանը (1912-1917). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-28.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1957) Էջմիածնի տաճարը Շարդենի նկարագրությամբ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 83-88.

Editorial, Board (1957) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 140.

Եգանյան, Հ. (1957) Կապիտալիստական հարաբերությունների ներթափանցումը իրանական գյուղ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 47-62.

Ինճիկյան, Ա. (1957) Հարություն Ալամդարյանի գրական ժառանգությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 63-74.

Սրապյան, Ա. (1957) Պլուզ Հովհաննես Երզնկացու մի բանաստեղծության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 105-110.

Կարապետյան, Է. (1957) Տանու ծառաների ինստիտուտը Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 75-82.

Гарибджанян, Г. (1957) Петр Арвеладзе. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 61-82.

Мартиросян, А. (1957) К характеристике города Тейшебаини. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 83-100.

Асмарян, Л. (1957) Очерк послевоенной армянской литературы. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 127-128.

Оганесян, С. (1957) Развитие промысловой кооперации Армянской ССР от кустарных промыслов к государственной промышленности. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 23-36.

Մինասյան, Ա. (1957) Ատոմի լրիվ ճեղքումը որպես թռիչքի հատուկ տեսակ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 115-120.

Ե., Հ. (1957) Արևելագետների համամիութենական առաջին կոնֆերանսը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 121-126.

Editorial, Board (1957) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 131.

Editorial, Board (1957) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 132.

Ավետիսյան, Հ. (1957) Հայաստանի լենինյան կոմերիտմիության մասնակցությունը ռեսպուբլիկայի էլեկտրիֆիկացման գործում առաջին հնգամյակի տարիներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-22.

Հարությունյան, Վ. (1957) Միջնադարյան Հայաստանի աշխարհիկ ճարտարապետությունը (Ընդհանուր բնութագիր). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 67-82.

Գարեգինյան, Գ. (1957) Շաղկապը որպես խոսքի մաս. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 101-114.

Ավդալ, Ա. (1957) Պատրոնիմիան Հայաստանի քրդերի մոտ 19-րդ դարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 59-66.

Քոլանջյան, Ս. (1957) Ռումինահայ առաջին պարբերականի հրատարակման հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 53-58.

Շարուրյան, Ա. (1957) Ս. Սարինյան «Րաֆֆի». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 128-130.

Խրիմլյան, Ս. (1957) Տնտեսական շրջանացման և Հայկական ՍՍՌ տնտեսական շրջանների հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 37-52.

Арамян, А. (1957) Некоторые вопросы вокализма армянского языка (По данным экспериментально-фонетического исследования). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 85-110.

Геодакян, Г. (1957) О специфике оперного образа. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 123-136.

Газарян, И. (1957) Переселение армян из Персии в Армянскую область в 1828 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 61-72.

Շաքարյան, Հր. (1957) Ա. Մ. Գարագաշյանը փիլիսոփայության և նրա զարգացման օրինաչափությունների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 33-46.

Հակոբյան, Գր. (1957) Առաջին հայ կին բանաստեղծ-երաժշտուհին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 73-84.

Յուխտ, Ա. (1957) Աստրախանի հայկական գաղութի բնակչության սոցիալական կազմը 18-րդ դարի առաջին կեսում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 47-60.

Editorial, Board (1957) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 145.

Միքայելյան, Ս. (1957) Ըստ հողի բաշխվող եկամտի(ռենտայի) բնույթի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 19-32.

Editorial, Board (1957) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 146.

Մուրադյան, Հովհ. (1957) Կարճևանի բարբառի մի քանի առանձնահատկությունների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 111-122.

Աղայան, Ծ. (1957) Հայաստանի աշխատավորների պայքարը հանուն սոցիալիստական ռևոլյուցիայի հաղթանակի 1917 թ. փետրվարից հետո. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-18.

Չ., Բ. (1957) Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի գիտական սեսիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 137-139.

Գասպարյան, Գ. (1957) Ռուս-հայերեն բառարանի երկրորդ հատորը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 140-144.

Հովակիմյան, Բ. (1957) XVII դարի անհայտ բանաստեղծը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 77-84.

Иоаннисян, А. Р. (1957) Из истории франко-русских отношений на Востоке в 1807—1808 гг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 27-52.

Бебутов, Г. (1957) К творческой истории романа Ширванзаде „Намус". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 111-114.

Геодакян, Г. (1957) Новая книга о Х. Кара-Мурзе. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 124-127.

Джаукян, Г. (1957) О первых попытках применения сравнительного метода в истории армянского языкознания. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 53-64.

Еганов, Г. (1957) Экономгеография Хентингтона на службе американского империализма. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 11-26.

Мухин, В. (1957) Я. Хачикян. „Борьба С. Г. Шаумяна за марксистско-ленинское понимание роли народных масс в истории". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 119-122.

Editorial, Board (1957) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 131.

Քոչոյան, Ա. (1957) Թբիլիսիի բարբառի հնչյունային կառուցվացքը Գ. Սունդուկյանի երկերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 65-76.

Editorial, Board (1957) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 132.

Օրբելյան, Ս. (1957) Հետաքրքրական փաստաթուղթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 118.

Հակոբյան, Վ. (1957) Մարտիրոս Երզնկացու ճանապարհորդական նոթերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 97-110.

Հարությունյան, Ա. (1957) Ն. Թումանյան «Հովհաննես Թումանյանը և ռուս գրականությունը». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 123-124.

Բարթիկյան, Հր. (1957) Պավլիկյան շարժման մի քանի աղբյուրների գնահատման շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 85-96.

Վարդումյան, Դ. (1957) Ս. Մնացականյան «Հայաստանի գյուղական բնակավայրերի ճարտարապետությունը». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 127-130.

Վարդապետյան, Ա. (1957) Սովետական Ռուսաստանի օգնությունը Հայաստանին 1921-1925 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-10.

Ադամյան, Ա. (1957) Վավերագրեր Դերենիկ Դեմիրճյանի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 115-117.

Бадалян, А. (1957) Крестьянское землевладение в Армении 80—90-х годов XIX в. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 41-60.

Мнацаканян, А. (1957) О двухцветной керамике Лчашена. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 107-116.

Вартанян, В. (1957) О роли русского передового театра в развитии армянской театральной культуры в начале XX века. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 61-68.

Խուրշուդյան, Լ. (1957) Բաքվի պրոլետարիատի 1917 թվականի հերոսական պայքարի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-16.

Editorial, Board (1957) Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 139-140.

Editorial, Board (1957) Գ. Ա. Ղափանցյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 125-126.

Ոսկանյան, Ա. (1957) Գիտական սեսիա, նվիրված Անդրկովկասյան ժողովուրդների փիլիսոփայական և հասարակական-քաղաքական մտքի պատմությանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 127-129.

Ազարյան, Լ. (1957) Դրազարկի նշանակությունը կիլիկյան մանրանկարչության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 95-106.

Հարությունյան, Վ. (1957) Հայ ժողովրդի 19-րդ դարի առաջին կեսի պատմությանը նվիրված ցուցահանդես. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 134.

Պետրոսյան, Հր. (1957) Հայցական հոլովի ձևավորման մի քանի հարցերի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 69-82.

Կարախանյան, Գր. (1957) Հնագիտական աշխատանքները Հայաստանում 1956 թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 129-133.

Ալլահվերդյան, Գր. (1957) Մասնագիտացումը և կոոպերացումը Հայաստանի մեքենաշինության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 27-40.

Սեիդ-Զադե, Ա. (1957) Նոր տվյալներ Աղասու անձնավորության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 83-94.

Սրապյան, Ա. (1957) Պլուզ և Ծործորեցի Հովհաննես Երզնկացիներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 117-124.

Կարապետյան, Տ. (1957) Ռ. Զարյան «Սիրանույշ». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 135-138.

Սողոմոնյան, Մ. (1957) Սովետական Հայաստանի արհմիությունների պայքարը ռեսպուբլիկայի ժողովրդական տնտեսության վերականգնման համար. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 17-26.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1957) «Հովհաննես Իմաստասերի մատենագրությունը» (Ա. Գ. Աբրահամյան, Հովհաննես Իմաստասերի մատենագրությունը, Պետ. համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1956, 372 էջ։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 127-133.

Кочарян, М. (1957) Атеизм Гольбаха. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 55-68.

Абрамян, Л. (1957) В. И. Ленин о диалектическом характере познания. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 15-22.

Арутюнян, Н. (1957) Даинала-тини (из истории ирригации в Урарту). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 97-106.

Геворкян, Г. (1957) О ленинской оценке философии Гегеля. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 23-36.

Шахкамян, Л. (1957) Обсуждение, посвященное вопросу действия закона стоимости и ценообразования в социалистическом обществе. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 117-123.

Բաղդասարյան, Ս. (1957) Արժեքավոր ձեռագրեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 124-126.

Editorial, Board (1957) Բովանդակություն ; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 139-140.

Աղաջանյան, Հ. (1957) Լենինյան ազգային ծրագրի թեորիական պաշտպանությունը Շահումյանի կողմից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 37-46.

Հարությունյան, Վ. (1957) Լենինյան մոնումենտալ պրոպագանդան Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 47-54.

Ղալթախչյան, Ս. (1957) Համառոտակի Մադրասայի հայ-թաթերենի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 85-96.

Ղասաբյան, Զ. (1957) Ձիթագործությունը Ուրարտուում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 107-116.

Եգանյան, Հ. (1957) Մատենադարանի պարսկերեն հրովարտակների 1-ին պրակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 133-138.

Սահակյան, Հ. (1957) Վ. Ի. Լենինի ցուցումները Անդրֆեդերացիայում սոցիալիստական շինարարության վերաբերյալ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-14.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1957) Փաստեր հայերենի պատմական հնչյունափոխության մի քանի երևույթների ժամանակաշրջանի վերաբերյալ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 69-84.

Тер-Акопян, Эм. and Исмаилов, М. (1957) Агаян Ц. П. «Крестьянская реформа в Азербайджане в 1870 году». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 126-132.

Шуц, Одон (1957) Заслуги знаменитого венгерского гравера перед армянской культурой в конце XVII в. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 119-120.

Арутюнянц, М. (1957) К унификации армянской лингвистической терминологии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 107-118.

Чалоян, В. (1957) Наш дорогой друг и учитель И. А. Орбели. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 25-26.

Сотникян, П. (1957) О местоимении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 101-106.

Худавердян, К. (1957) Шестой съезд Советов Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 27-42.

Editorial, Board (1957) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 134-135.

Editorial, Board (1957) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 136.

Մանուկյան, Ալիս (1957) Հ. Սվաճյանի երգիծանքը «Մեղվի» էջերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 73-82.

Ոսկանյան , Վ. (1957) Հայ ժողովրդի ռուսական օրիենտացիայի հարցը մինչսովետական պատմագրության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 43-62.

Գրիգորյան, Գ. (1957) Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Փիլիսոփայության սեկտորի գիտական սեսիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 121-122.

Editorial, Board (1957) Հովսեփ Օրբելի (Ծննդյան 70-ամյակի աոթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-8.

Ղանալանյան, Ա. (1957) Հովսեփ Օրբելին և հայկական էպոսը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 15-24.

Ղազարյան , Հ. (1957) Մ. Մամուրյանի հասարակական-քաղաքական հայացքները 1860-1870-ական թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 83-100.

Բարխուդարյան, Ս. (1957) Մեծ գիտնականը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 9-14.

Աբով, Գ. (1957) Նամակ խմբագրությանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 132-133.

Ղազարյան, Մ. (1957) Վարդգես Սուրենյանի ստեղծագործական ժառանգությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 63-72.

Editorial, Board (1957) Քննարկում ՍՍՌՄ Գեղարվեստների ակադեմիայում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 122.

Х., К. (1957) В Ученом совете Института истории. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 111-115.

Хармандарян, С. (1957) Документы периода гражданской войны в Армении в 1921 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 91-100.

Саакян, Г. (1957) Книга о шелковой промышленности Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 124-125.

Мнацаканян, С. (1957) Новые материалы по истории Армянского зодчества IX—X вв. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 57-76.

Оганесян, Гар. (1957) О новеллах Нар-Доса „Наш околоток". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 35-46.

Дрампян, Р. (1957) О пейзаже „Храм Рипсиме" Вардгеса Суреняна. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 47-50.

Тирацян, Г. (1957) Опыт периодизации истории материальной культуры древней Армении (VI в. до н. э.—III в. н. э). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 77-90.

Սուքիասյան, Ա. (1957) Արդի հայերենի բացատրական բառարանի բառացանկի ու դարձվածաբանության ընտրության հարցերի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 51-56.

Հարությունյան, Ա. (1957) Արժեքավոր նախաձեռնություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 119-121.

Editorial, Board (1957) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 130-131.

Մկրտչյան, Մ. (1957) Գրական բանասիրական ընթերցումներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 116-118.

Բդոյան, Վ. (1957) Դ. Վարդումյան «Լոռեցիների նոր կենցաղը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 121-124.

Կոստանյան, Հր. (1957) Դպրոցական ուղղագրական բառարան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 128-129.

Editorial, Board (1957) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 132.

Բեդիրյան, Պ. (1957) Նոր հայագիտական աշխատություն (Ա. Ա. Մուրվալյան. Հայոց լեզվի բառային կազմը(ուսումնասիրություն), Երևան, 1955). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 126-128.

Ադոնց, Մ. (1957) Սոցիալիզմի շրջանի ապրանքային արտադրության, արժեքի օրենքի և գնագոյացման հարցերի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 19-34.

Նանումյան, Ռ. (1957) Ստ. Նազարյանը Դորպատում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 101-110.

Դալլաքյան, Ղ. (1957) Փետրվարյան հեղափոխության պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-18.

Меликсетян, В. (1957) О книге М. Нерсисяна „Из истории русско-армянских отношений". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 123-126.

Тер-Акопян, Эм. (1957) А. Восканян „О роли географической среды в развитии общества". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 129-132.

Мравян, Ю. (1957) К вопросу о взглядах С. Г. Шаумяна на государственную федерацию. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-10.

Мартиросян , А. (1957) Научная конференция Института истории материальной культуры АН СССР и Института истории АН Армянской ССР,посвященная археологии Кавказа. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 107-126.

Гарибян, Ар. (1957) По поводу письма П. Назаряна в редакцию журнала „Октябрь" „О лексических заимствованиях и чистоте языка". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 61-68.

Աբաջյան, Գ. (1957) Աս. Ասատրյան «Հայ գրականությունը և ռուսական առաջին ռևոլյուցիան». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 127-129.

Ջրաղացպանյան, Ա. (1957) Արտադրական պրոցեսների ավտոմատացման տնտեսական էֆեկտիվությունը սոցիալիստական արդյունաբերության մեջ։. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 11-24.

Ավդալբեգյան, Մ. (1957) Բանասիրական ճշգրտումներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 93-100.

Editorial, Board (1957) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 133-134.

Դարբինյան, Վ. (1957) Երկի հոգեբանական մշակումը Թումանյանի մոտ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 41-60.

Editorial, Board (1957) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 135.

Editorial, Board (1957) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի նոր ակադեմիկոսներ և թղթակից-անդամներ հասարակական գիտությունների գծով. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 101-106.

Բարթիկյան, Հ. (1957) Պավլիկյանների առասպելական ծագումը ըստ հին բուլղարերեն մի ձեռագրի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 83-92.

Սարգսյան, Խ. (1957) Ստ. Զորյանի երկու պատմվածքի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 25-40.

Գեսիյան, Լ. (1957) Քիմիական տերմինոլոգիայի վիճակը հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 69-82.

Гарибджанян, Г. (1956) Деятельность большевиков Армении в 1908-1916 гг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-16.

Григорян, Ар. (1956) Тема революции и искусства в поэзии Чаренца 1917—1929 годов. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 33-50.

Editorial, Board (1956) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 151.

Editorial, Board (1956) Դերենիկ Դեմիրճյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 131-134.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. (1956) Դվինը Սալարյանների ժամանակ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 81-90.

Եգանյան, Հ. (1956) Ժամանակակից Իրանի ագրարային հարաբերությունների մի քանի հարցերի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 51-64.

Մարգարյան, Ալ. (1956) Խ. Աբովյանի լեզվագիտական հայացքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 65-80.

Editorial, Board (1956) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 152.

Ղարիբյան, Ա. (1956) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի Լեզվի ինստիտուտի անելիքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 135-138.

Հովհաննիսյան, Գ. (1956) Հայոց լեզվի ձայնավորների դինամիկայի մի քանի հարցեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 91-100.

Մկրտչյան, Աշ. (1956) Մ. Մկրյան «Գրիգոր Նարեկացի». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 123-126.

Ամատունի, Լ. (1956) Նոր աշխատություններ սովետահայ ականավոր գրողների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 119-122.

Օդաբաշյան, Ա. (1956) Պատմության ինստիտուտում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 139-140.

Մելքոնյան, Ա. (1956) Սուրեն Սպանդարյանը Տուրուխանյան աքսորում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 17-32.

Մակարյան, Ա. (1956) Վ. Պարտիզունու «Մուրացան» աշխատության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 127-130.

Ситарян, С. (1956) К вопросу о росте производства и платежеспособном спросе при социализме. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 17-28.

Мушегяи, Х. (1956) К истории денежного обращения Двина по монетным находкам. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 81-96.

Гарибян, Дж. (1956) Несколько лексических уточнений. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 97-102.

Оганесян, С. (1956) Особенности развития промысловой кооперации Армянской ССР и пути ее реорганизации. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-16.

Editorial, Board (1956) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 117.

Թերզիբաշյան, Վ. (1956) Գ. Հովնան «Նեկրասովը և հայ պոեզիան». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 113-116.

Դյակոնով, Ի. (1956) Խեթերը, փռյուգիացիները և հայերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 57-80.

Editorial, Board (1956) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 118.

Աղայան, Ծ. (1956) Կարևոր ներդրում հայ ժողովրդի պատմության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 107-112.

Խաչատրյան, Արշ. (1956) Հուշեր Հայաստանում Սովետական կարգերի հաստատման օրերից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 29-38.

Ստեփանյան, Գ. (1956) Նահապետ Ռուսինյան (Մահվան 80-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 39-56.

Շտիկյան, Ս. (1956) Նոր պարզաբանումներ «Ագապի» վեպի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 103-106.

Editorial, Board (1956) «Տեղեկագրի» 1956 թ. համարներում հրատարակված հոդվածների ցանկ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 141-150.

Աբրահամյան, Ռ. (1956) Ստեփանոս Դաշտեցի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 101-118.

Փափազյան , Հ. (1956) «ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ»-ի Ա հատորը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 115-120.

Հակոբյան, Գր. (1956) «Նոր Բայազետ» անվան մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 109-110.

Арутюнян, В. (1956) К вопросу о градостроительной культуре древней Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 75-90.

Григорян, М. (1956) Некоторые соображения о стройности архитектуры улиц. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 31-42.

Тер-Мкртчян, Л. (1956) Положение армянского народа под игом Надир-шаха (1736-1747 гг.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 91-98.

Ադամյան, Ա. (1956) Ավետիք Իսահակյանի աշակերտական գործը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 99-100.

Գրիգորյան, Գր. (1956) Արժեքավոր հայագիտական ուսումնասիրություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 111-114.

Արզումանյան, Մ. (1956) Արսեն Ամիրյանը ականավոր ժուրնալիստ-հրապարակախոս. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 19-30.

Արշարունի, Ա. (1956) Բարեկենդան-Աբեղաթող. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 43-60.

Editorial, Board (1956) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 121.

Editorial, Board (1956) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 122.

Մակարյան, Ե. (1956) Նյութեր Հայաստանի դատական բժշկականության պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 101-108.

Գասպարյան, Գ. Ն. (1956) Ո՞վ է «Կտոր մը այվազովսկիաբանություն» պամֆլետի հեղինակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 61-74.

Խուրշուդյան, Լ. (1956) Վ. Ի. Լենինը և Բաքվի Կոմունան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-18.

Editorial, Board (1956) Новые книги по общественным наукам, вышедшие в Издательстве Академии наук Армянской ССР во второй половине 1956 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 .

Мартиросян, А. (1956) Раскопки в Кировакане и некоторые памятники раннеурартского периода (IX—VIII вв. до н. э.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 61-84.

Юзбашян, К. (1956) Тондракитское движение в Армении и павликиане. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 31-44.

Хармандарян, С. (1956) Третий съезд Советов ССР Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-22.

Վարդումյան, Դ. (1956) Ազգագրական գիտությունը Հայաստանում 1951-1955 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 127-132.

Editorial, Board (1956) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 139.

Ազնավուրյան, Գ. (1956) Գրականության և արվեստի թանգարանի բաժնի նոր նյութերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 133-136.

Ռոգուշին, Ա. (1956) Լուսավորությունը Թյուրքիայում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 85-94.

Editorial, Board (1956) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 140.

Խաչիկյան, Ա. (1956) Հ. Աբելյանի անձնական արխիվը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 137-138.

Ոսկանյան, Վ. and Գրիգորյան, Վ. (1956) Հայկական գաղթավայրերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 121-126.

Քոսյան, Վ. (1956) Հնդեվրոպական արմատների դերը հայերենի բառային հիմնական ֆոնդում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 45-60.

Ստեփանյան, Հ. (1956) Միքայել Նալբանդյանի ուղևորությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 95-100.

Զաքարյան, Ա. (1956) Մկրտիչ Արմենի «Հեղնար աղբյուր» վիպակի պրոբլեմատիկան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 23-30.

Ադամյան, Ա. (1956) Նոր վավերագրեր Կոմիտասի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 101-114.

Բաղդասարյան, Ա. (1956) Ս. Սարինյան– «Քննադատական ռեալիզմի սկզբնավորումը հայ գրականության մեջ». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 115-118.

Խաչատրյան, Վ. (1956) Վ. Տ. Սամվելյան «Նադեժդա Պապայան». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 119-120.

Տոներյան, Ե. (1956) «Նոր խոսք» թերթի հիսնամյակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-8.

Юхт, А. (1956) Восточная торговля России в 30—40-х годах XVIII века и роль в ней армянских купцов (по материалам астраханской таможни). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 43-62.

Осипова, В. (1956) М. Налбандян о проблеме детерминизма и свободы воли. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 33-42.

Вермишев, К. (1956) Местные ресурсы в энергообеспечении животноводства Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 19-32.

Галоян, Г. (1956) Об участии США в контрреволюционной интервенции империалистов Запада в Закавказье в 1917 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 9-18.

Նալբանդյան, Հ. (1956) Արաբացի ոստիկանները Հայաստանում (7-րդ դարի վերջից մինչև Աշոտ Ա-ի գահակալությունը). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 105-124.

Editorial, Board (1956) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 131.

Գասպարյան, Հ. (1956) Դյուլորիեի նամակագրությունը Մկրտիչ Էմինի հետ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 93-104.

Editorial, Board (1956) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 132.

Համբարձումյան, Հ. (1956) Հին Հայաստանի ստրկատիրական սիստեմի գոյության հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 63-80.

Իսրայելյան, Մ. (1956) Մենուայի մի արձանագրության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 81-84.

Նանումյան, Ռ. (1956) Նազարյանը Պետերբուրգում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 85-92.

Հ., Ա. (1956) Նոր գիրք Սովետական Հայաստանի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 125-126.

Թերզիբաշյան, Վ. (1956) Ռուբեն Զարյան – «Թատերական դիմանկարներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 127-130.

Арутюнян, Н. (1956) Заметки по урартской клинописи. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 89-96.

Галстян, А. (1956) Интересные сведения о деятельности Смбата Спарапета в области культуры. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 101-108.

Арутюнян, П. (1956) К оценке деятельности Исраела Ори и Минаса-вардапета. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 81-88.

Аревшатян, С. (1956) Учение Григора Татеваци о душе. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 65-80.

Агаян, Ц. (1956) Ценный труд о важнейшей вехе в истории народов Закавказья(«Присоединение Азербайджана к России и его прогрессивные последствия в области экономики и культуры» (XIX—нач. XX вв.), Институт истории и философии АН Азербайджанской ССР, Баку, 1955, 295 стр.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 109-118.

Editorial, Board (1956) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 129.

Մուշեղյան, Ե. (1956) Բջնիի 1358 թ. արձանագրության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 97-100.

Editorial, Board (1956) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 130.

Բդոյան, Վ. (1956) Կոլտնտեսային ընտանեկան հարաբերություններ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 25-38.

Մարուխյան, Ար. (1956) Կոլտնտեսություններում սոցիալիստական ընդլայնված վերարտադրության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-18.

Գրիգորյան, Ք. and Մարտիրոսյան, Լ. (1956) Սեմինար պարապմունք. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 125-128.

Բեդիրյան, Պ. (1956) Ստուգաբանական վերլուծություններ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 39-48.

Ավդալ, Ա. (1956) Վ. Թեմուրճյան «Գորգագործությունը Հայաստանում». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 119-124.

Անթոսյան, Ս. (1956) «Կա» ճյուղի մի նոր բարբառ (Կեսարիայի). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 47-54.

Хримлян, С. and Карчикян, О. and Кочарян, А. (1956) Вопросы экономики и организации пригородного сельского хозяйства города Еревана. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 29-36.

Даллакян, Г. (1956) Из истории классовой борьбы бакинского пролетариата. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-16.

Editorial, Board (1956) Новые книги по общественным наукам, вышедшие в Издательстве Академии наук Армянской ССР в первой половине 1956 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 130.

Нерсисян, М. (1956) Первое публичное выступление Хачатура Абовяна. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 107-112.

Григорян, Г. (1956) Этические взгляды армянских буржуазных просветителей второй половины XVIII века. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 55-68.

Պարսամյան, Վ. (1956) Ա. Կարինյանի «Ակնարկներ հայ պարբերական մամուլի պատմության» գրքի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 123-129.

Editorial, Board (1956) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 131.

Գրիգորյան, Գր. (1956) Ժողովուրդների բարեկամության արտացոլումը «Սասունցի Դավիթ» հերոսական էպոսում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 49-64.

Editorial, Board (1956) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 132.

Գաբրիելյան, Հ. (1956) Հայկական Վերածնության հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 91-106.

Մուրադյան, Դ. (1956) Մի էջ Հայաստանի բանվորական շարժումների պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 19-24.

Բարխուդարյան, Վ. (1956) Նոր աշխատություններ 1905-1907 թթ. ռևոլյուցիոն շարժումների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 113-122.

Խալեյան, Ե. (1956) Նոր նյութեր հայ բանվորների ընդհատակյա խմբակի մասին 1898-1901 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 17-28.

Պետրոսյան, Ե. (1956) Րաֆֆու պատմվածքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 37-46.

Հակոբյան, Ս. (1956) Ֆեոդալական հողային ռենտաները հին և միջնադարյան Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 69-90.

Հյուսյան, Մ. (1956) Համեմատությունը Գ. Զոհրապի ստեղծագործության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 65-80.

Исаакян, Г. (1956) Главная экономическая задача СССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 35-52.

Газанчиян, В. (1956) К вопросу о моральном износе и нормах амортизации основных фондов. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 53-64.

Багдасарян, А. (1956) Климат Армянского нагорья по „Истории Армении" Мовсеса Хоренаци. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 121-124.

Editorial, Board (1956) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 139.

Ասատրյան, Աս. (1956) Դ. Դեմիրճյանի «Վարդանանք»-ը պատմաքննական հայեցակետից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 127-134.

Editorial, Board (1956) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 140.

Ավետիսյան, Վ. (1956) Հայ բանվորների առաջին մարքսիստական խմբերի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-18.

Առաքելյան, Բ. (1956) Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակը 9-13-րդ դարերում և Վերածնության հարցը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 81-118.

Ստեփանյան, Հովհ. (1956) Հայկական ՍՍՌ վարչա-տերիտորյալ բաժանումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 135-136.

Հարությունյան, Վ. (1956) Մի հայատառ մակագրության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 119-120.

Մամուր Ֆաթիմի, Գ. (1956) Միջնադարյան մի հայազգի զորավարի ու բանաստեղծի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 125-126.

Editorial, Board (1956) Սեմինար պարապմունք. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 137-138.

Մելիքյան, Հ. and Խոնդկարյան, Մ. (1956) Ստ. Շահումյանի դերը Լոռում բոլշևիկյան կազմակերպությունների հիմնադրման և ամրապնդման գործում (1899-1908թթ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 19-34.

Хримлян, С. (1956) К вопросу размещения и специализации сельского хозяйства Армянской ССР (Предварительные выводы работ научного коллектива). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 43-62.

Телунц, А. (1956) О книге Ар. Карапетяна „О некоторых вопросах исторического материализма". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 121-128.

Մանուկյան, Ս. (1956) Ալ. Մյասնիկյանը և գրականության մի քանի հարցեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 15-24.

Editorial, Board (1956) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 133.

Հարությունյան, Ա. (1956) Էջեր Ս. Ա. Տեր-Պետրոսյանի (Կամոյի) ռևոլյուցիոն գործունեությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 25-42.

Բարսեղյան, Խ. (1956) Լենինիզմի գաղափարների կենսահաստատ ուժը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-14.

Editorial, Board (1956) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 134.

Չալոյան, Վ. (1956) Հայկական Վերածնության հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 81-106.

Հարությունյան, Ա. (1956) Հետաքրքիր աշխատություն նվիրված Մայիսյան ապստամբությանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 129-132.

Բաղդասարյան, Ս. (1956) Հետպատերազմյան մանկապատանեկան գրականության բառապաշարի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 63-72.

Մխիթարյան, Մ. (1956) Մ. Նալբանդյանի շուրջը արևելահայ մամուլում ծավալված մի պոլեմիկայի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 73-80.

Գրիգորյան, Վ. (1956) Ռուսական կայսրության պետական կոլեգիաների «Գլխավոր ռեգլամենտի» հայերեն թարգմանության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 107-112.

Ազնավուրյան, Գ. (1956) Րաֆֆու անտիպ նամակներից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 113-120.

Թերզիբաշյան, Վ. (1956) «Հրամիզդ և Զենոբիա» պատմական դրամայի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 57-68.

Арутюнян, Б. (1956) Из сценической истории пьесы М. Горького „Егор Булычов и другие". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 11-24.

Шахкамян, Л. (1956) Новые работы по вопросам тяжелой промышленности. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 93-98.

Григорян, В. and Сукиасян, А. (1956) О первом томе Русско-армянского словаря. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 99-104.

Тирацян, Г. (1956) Страна Коммагена и Армения. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 69-74.

Մկրտչյան, Ռ. (1956) Անշաղկապ բարդ ստորադասական նախադասության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 25-36.

Գյուլնազարյան, Խ. (1956) Ասքանազ Մռավյանը և գրականության հարցերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-10.

Editorial, Board (1956) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 105.

Սարգսյան, Գ. (1956) Գառնիի հունարեն արձանագրության շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 45-56.

Սահակյան, Տ. (1956) Գյուղացիական ապստամբությունը Սյունիքում 10-րդ դարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 37-44.

Editorial, Board (1956) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 106.

Բարթիկյան, Միք. (1956) Հայ աղանդավորների հետքերը Հյուսիսային Հունաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 75-86.

Ավթանդիլյան, Վ. and Փափազյան, Հ. (1956) Ֆրիկի Դիվանի պարսկերեն քառյակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 87-92.

Оганесян, Гар. (1956) Интересная работа (С. Товмасян, К вопросу об объективных критериях оценки произведений искусства, Изд. АН Армянской ССР, 1955.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 101-104.

Мартиросян, А. (1956) Б. Б. Пиотровский „Кармир-блур, III". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 99-102.

Минасян, А. (1956) Закон кратных отношений как проявление закона перехода количественных изменений в качественные. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 51-58.

Гарибян, А. (1956) Индоевропейский консонантизм в отражении армянских диалектов. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 15-28.

Аветисян, А. (1956) О художнике Момике. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 67-82.

Мнацаканян, С. (1956) Об одном новом памятнике VI—VII веков. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 59-66.

Սիմոնյան, Պ. (1956) Աղասի Շահինյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 95-98.

Editorial, Board (1956) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 103.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1956) Ի. Գրիշաշվիլին և հայ գրականությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 29-50.

Editorial, Board (1956) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 104.

Ներկարարյան, Վ. (1956) Հայաստանի Կոմունիստական պարտիայի առաջին համագումարը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-14.

Մուրվալյան, Ա. (1956) Հայոց լեզվի ձայնարկությունները և բառային կազմը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 83-94.

Editorial, Board (1956) Հանդիսավոր երեկո՝ նվիրված ռուս ռևոլյուցիոն դեմոկրատ Ն. Ա. Դոբրոլյուբովի ծննդյան 120-ամյակին։. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 102.

Շլեպչյան, Ս. (1956) «Վերք Հայաստանի» վեպի հետ կապված մի ճշտում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 89-92.

Саркисов, Е. (1956) Объединенная научная сессия, посвященная 50-летию первой русской революции. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 109-112.

Вермишев, К. (1956) Система показателей для изучения электрохозяйства. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-10.

Куду, Э. (1956) Список книг, прочитанных X. Абовяном в библиотеке Тартуского университета. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 93-94.

Editorial, Board (1956) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 113.

Editorial, Board (1956) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 114.

Կարախանյան, Գր. (1956) Հ. Մարտիրոսյան «Գոլովինոյի պեղումները». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 105-108.

Պարսամյան, Վ. (1956) Հայ ժողովրդի պատմություն (1830-1850). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 57-88.

Բաղդասարյան, Ս. (1956) Միքայել Մանվելյանի սովետական շրջանի ստեղծագործությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 11-24.

Աբրահամյան, Ռ. (1956) Նաղաշ Հովնաթանի մի անհայտ բանաստեղծությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 95-100.

Գրիգորյան, Կ. (1956) Վահան Տերյանը և սիմվոլիզմը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 25-42.

Զարյան, Ռ. (1956) Քեթևան Արամյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 43-56.

Լալաբեկյան, Բ. (1955) 1905 թ. հոկտեմբերի քաղաքական գործադուլը Անդրկովկասյան երկաթուղու գծամասերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 47-58.

Editorial, Board (1955) «Տեղեկագրի» 1955 թ. համարներում հրապարակված հոդվածների ցանկ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 126-133.

Халеян, Е. (1955) Армянская большевистская печать в годы первой русской революции 1905—1907 гг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 33-46.

Саркисов, Е. (1955) Влияние русской революции 1905—1907 гг. на развитие революционного движения в Турции. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 59-76.

Editorial, Board (1955) Новые книги по общественным наукам, вышедшие в Издательстве Академии наук Армянской ССР во второй половине 1955 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 125.

Амбарян, А. (1955) Страница из истории рабочего движения. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 115-118.

Арешян, С. (1955) Царская цензура и армянская печать в годы первой русской революции. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 77-84.

Editorial, Board (1955) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 134.

Editorial, Board (1955) Գիտական սեսիա,նվիրված 1905-1907 թթ. ռուսական առաջին ռևոլյուցիայի 50-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 124.

Editorial, Board (1955) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 135.

Չալոյան, Վ. Կ. (1955) Հայկական Վերածնության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 85-114.

Ասատրյան, Աս. (1955) Ռուսական առաջին ռևոլյուցիան և հայ գրականությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-32.

Ազնավուրյան, Գ. (1955) Սեյրու գրական ժառանգությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 119-124.

Восканян, В. and Григорян, В. (1955) Степан Чалабян. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 75-80.

Բարսեղյան, Խ. (1955) «Պայքար» թերթի դերը բոլշևիկյան հայ պարբերական մամուլի պատմության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 25-34.

Лалаян, А. (1955) К оценке деятельности Исраела Ори и Минаса-вардапета. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 95-112.

Исраелян, М. (1955) О Тутанской надписи. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 81-86.

Аревшатян, С. (1955) Социально-политические воззрения Григора Татеваци. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 59-74.

Դեմիրճյան, Դ. (1955) Ավ. Իսահակյանի ստեղծագործության ժողովրդայնությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-12.

Ինճիկյան, Ա. (1955) Ավետիք Իսահակյանը և հայ կլասիկ գրականության տրադիցիաները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 13-24.

Զաքարյան, Ա. (1955) Արժեքավոր ժողովածու. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 117-120.

Ստեփանյան, Գ. (1955) Արմենակ Հայկունի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 43-58.

Գրիգորյան, Կ. (1955) Արտ. Արարատյանի գիրքը Պուշկինի գրադարանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 87-88.

Editorial, Board (1955) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 125.

Editorial, Board (1955) Գիտական սեսիա,նվիրված Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան 80-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 123-124.

Հարությունյան, Ա. (1955) Գրքույկ հայ մարտիկների սխրագործությունների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 121-122.

Editorial, Board (1955) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 126.

Հակոբյան , Ա. and Խալեյան, Ե. (1955) Հայ ժողովուրդը Հայրենական Մեծ պատերազմում (1941-1945 թթ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 113-116.

Աղայան, Էդ. (1955) Ստուգաբանական պրպտումներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 35-42.

Ադամյան, Ա. (1955) Փաստաթղթեր 1853-1856 թվականների Ղրիմի պատերազմի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 89-94.

Курдоев, К. (1955) Хачатур Абовян как курдовед-этнограф. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 89-98.

Editorial, Board (1955) Научная сессия, посвященная 150-летию со дня рождения X. Абовяна. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 107-108.

Арутюнов, Г. (1955) Революционное движение в Армении в октябре—декабре 1905 года. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-24.

Հակոբյան , Պ. (1955) Անծանոթ էջեր Խաչատուր Աբովյանի կյանքից ու գործունեությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 69-88.

Ինճիկյան, Հովհ. (1955) Բ. Կնունյանցը 1905 թ. ռևոլյուցիայի ժամանակաշրջանի սովետների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 25-40.

Editorial, Board (1955) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 109.

Մանուկյան, Ալիս (1955) Խ. Աբովյանի «Դորպատյան օրագրերը». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 99-106.

Նանումյան, Ռուզան (1955) Խ. Աբովյանի պոեզիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 53-68.

Editorial, Board (1955) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 110.

Պողոսյան, Ա. (1955) Ռևոլյուցիոն շարժումները Կարսի մարզում 1905-1907 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 41-52.

Кинжалов, В. (1955) Об одной серебряной чаше, хранящейся в Эрмитаже. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 105-110.

Կարապետյան, Ա. (1955) Արիստոտելի օնտոլոգիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 67-80.

Editorial, Board (1955) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 111.

Գասպարյան, Գ. (1955) Գալուստ Կոստանդյանի փիլիսոփայական աթեիստական հայացքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 19-42.

Թրյան, Հ. (1955) Էջեր արաբական ազգային - ազատագրական շարժումների պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 81-94.

Editorial, Board (1955) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 112.

Մանուկյան, Ս. and Գյուլնազարյան, Խ. (1955) Հակոբ Հակոբյանի արձակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-18.

Բեդիրյան, Պ. (1955) Հայերենի մի քանի բառերի ստուգաբանության շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 95-104.

Вермишев, К. (1955) Полезное начинание. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 107-110.

Аллахвердян, Г. (1955) Роль металлообрабатывающей промышленности в индустриализации республики в период довоенных пятилеток. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-14.

Editorial, Board (1955) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 111.

Բաղդասարյան, Ս. (1955) Դիտողություններ Մշո բարբառի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 67-82.

Editorial, Board (1955) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 112.

Ղարիբյան, Ա. (1955) Հայերենի անվանական հոլովման զարգացման երկու ներքին օրենքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 15-38.

Փափազյան, Հ. (1955) Մի էջ Արևելյան Հայաստանի քաղաքական կյանքի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 83-100.

Շտիկյան, Ս. (1955) Մի պարզաբանում «Ագապի»-ի կապակցությամբ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 105-106.

Հովնան, Գուրգեն (1955) Ն. Ա. Նեկրասովը և հայ պոեզիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 39-66.

Մկրտչյան, Մ. (1955) Նաղաշ Հովնաթանի մի անտիպ տաղը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 101-104.

Арутюнян, В. (1955) К вопросу о градостроительной культуре древней Армении (III в. до н. э.—II в. н. э.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 43-66.

Паланджян, В. (1955) Бронзовые головки кинжалов с деревянной инкрустацией из раскопок бассейна озера Севан. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 89-92.

Ризаев, С. (1955) Из истории постановок „На дне" М. Горького на армянской советской сцене. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-22.

Туманян, С. (1955) О некоторых деревянных изделиях, хранящихся в Историческом музее. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 85-88.

Восканян, В. (1955) Ценное исследование об освободительном движении армянского народа. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 93-104.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. (1955) Ա. Ա. Սպենդիարովի օրկեստրավորումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 39-48.

Editorial, Board (1955) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 107.

Աբրահամյան, Ս. (1955) Դիտողություններ բարբառների զարգացման ներքին օրենքների վերաբերյալ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 65-74.

Հարությունյան, Ա. (1955) Ե. Սարգիսով–«Աշխատավոր մասսաների դրությունը ժամանակակից Թյուրքիայում». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 105-106.

Editorial, Board (1955) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 108.

Առաքելյան, Վ. (1955) Հայերենի խնդրառության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 49-64.

Գրիգորյան, Աբր. (1955) Նյութեր հայկական մոզաիկ նկարչության. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 75-84.

Դավթյան, Հր. (1955) Վրթանես Փափազյանի ստեղծագործությունը ռուսական առաջին ռևոլյուցիայի ժամանակաշրջանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 23-38.

Կարապետյան, Հ. (1955) 1920 թ. Մայիսյան ապստամբությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 49-62.

Оганесян, Гар. (1955) Интересная работа о драматургии Ширванзаде. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 117-120.

Editorial, Board (1955) Новые книги по общественным наукам, вышедшие в Издательстве Академии наук Армянской ССР в первой половине 1955 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 121.

Амбарцумиан, А. А. (1955) О русском переводе Судебника Мхитара Гоша. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 107-116.

Григорьян, К. Н. (1955) Русские печатные источники конца XVIII — начала XIX вв. об Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 79-94.

Editorial, Board (1955) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 122.

Editorial, Board (1955) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 123.

Editorial, Board (1955) Հայ ժողովրդի պատմություն (1850-1890 թթ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-48.

Մանուկյան, Ալիս (1955) Մկրտիչ Պեշիկթաշլյանի պոեզիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 95-106.

Աղայան, Ծ. (1955) Ռևոլյուցիոն շարժումները Ալեքսանդրոպոլում ռուսական առաջին ռևոլյուցիայի տարիներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 63-78.

Գրիգորյան, Գր. (1955) «Սասնա ծռեր» էպոսի հերոսներ Սանասարի և Բաղդասարի բնութագիրը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 77-96.

Марухян, Ар. (1955) Борьба крестьян Армении за землю (1905-1907 гг.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 65-76.

Меликсет-Бек, Л. М. (1955) Связь украинского артиста и драматурга Марко Кропивницкого с армянской музыкой. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 97-100.

Editorial, Board (1955) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 115.

Editorial, Board (1955) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 116.

Ներսիսյան, Մ. (1955) Հայ ժողովրդի պատմություն (1900-1917 թթ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-64.

Հակոբյան, Գար. (1955) Մի քանի խոսք քրդերենի ուղղագրության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 101-110.

Քալանթար, Լ. (1955) Ս. Մելիքսեթյան– «Հովհաննես Աբելյան». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 111-114.

Джагацпанян, А. (1955) Преимущественный рост производства средств производства—закон социалистической экономики. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 23-36.

Editorial, Board (1955) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 109.

Քոսյան, Վ. (1955) Լեզվաբանական նոր ուսումնասիրություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 105-108.

Ալեքսանյան, Տ. Ա. (1955) Լենինի պայքարը «ֆիզիկական» իդեալիզմի դեմ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-22.

Editorial, Board (1955) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 110.

Բդոյան, Վ. (1955) Հայկական կոլտնտեսային տունն ազգագրական տեսակետից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 37-54.

Մակարյան, Ա. (1955) Մ. Նալբանդյանի և Ստ. Ոսկանի փոխհարաբերության հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 81-102.

Սարինյան, Ս. (1955) Ռեալիզմի և ժողովրդայնության հարցերը 70-80-ական թվականների արևելահայ գրական քննադատության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 55-80.

Даль, С. (1955) Закавказская овчарка начала первого тысячелетия до нашей эры из бассейна озера Севан. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 55-62.

Даниелян, М. (1955) Об этических взглядах М. Налбандяна. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-18.

Ղ., Վ. (1955) Ա. Մ. Հակոբյան– «Սոցիալիստական հայ ազգը». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 91-96.

Editorial, Board (1955) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 97.

Մելիքսեթյան, Վ. (1955) Ժողովրդական կրթությունը Սովետական Հայաստանում 1926-1929 թվականներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 19-28.

Editorial, Board (1955) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 98.

Տիգրանով, Գ. and Մուրադյան, Մ. (1955) Կոմիտասի երաժշտական կոմեդիայի ձեռագիրը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 81-84.

Հարությունյան, Վ. (1955) Հայ կերպարվեստագիտության բառապաշարի հարցերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 29-44.

Հարությունյան, Պ. (1955) Մխիթար-բեկի մահվան տարեթվի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 63-66.

Նազինյան, Ա. (1955) Նոր աշխատություններ ժողովրդական բանահյուսության վերաբերյալ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 85-90.

Մկրտչյան, Մ. (1955) Նոր նյութեր Հակոբ և Աղաֆոն Հովնաթանյանների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 67-80.

Հովհաննիսյան, Աշոտ (1955) Ստեփանոս Նազարյանցի գրական արխիվը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 45-54.

Саркисян, Г. (1955) Градостроительство в Армении при Тигране II и вопрос о переселении чужестранцев. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 43-64.

Бадалян, А. (1955) К вопросу о денежных доходах колхозов. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-12.

Լայպանով, Հ. Օ. (1955) Աշոտ Բագրատունու կնիքը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 97-98.

Մելիքյան, Հ. (1955) Բանվորական ռևոլյուցիոն շարժումները Լոռում 1905 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 29-42.

Editorial, Board (1955) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 99.

Հակոբյան, Պ. (1955) Խ. Աբովյանի ուկրաինացի բարեկամները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 65-74.

Editorial, Board (1955) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 100.

Թեմուրճյան, Վ. (1955) Հայերի արտագաղթը դեպի Գամիրք [11-րդ դարում]. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 75-84.

Պետոյան, Վ. (1955) Սասունի Թոռնիկյան իշխանությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 85-96.

Ալիխանյան, Ս. (1955) Վ. Տերյանը Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ ռևոլյուցիայի գաղափարների պրոպագանդիստ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 13-28.

Պարտիզունի, Վ. (1955) «Անդրեաս Երեց» վիպակի պատմականությունը (Մուրացանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 13-30.

Арешян, С. (1955) Из предистории арменоведения в России. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-12.

Дианин, С. (1955) К истории одного русского речения. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 93-94.

Карапетян, С. (1955) К истории освобождения Зангезура от дашнакских банд. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 31-42.

Арутюнян, Г. С. (1955) Энджумены в иранской революции 1905—1911 гг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 42-60.

Editorial, Board (1955) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 117.

Մարտիրոսյան, Լ. (1955) Գիրք Ջահան Կարախանյանի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 103-104.

Հ., Գ. (1955) Դիսկուսիա, նվիրված Վերածնության հարցերին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 105-116.

Editorial, Board (1955) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 118.

Ջահուկյան, Գ. (1955) Հայոց լեզվի պատմա-համեմատական քերականության հիմունքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 61-80.

Նազարյան, Շ. (1955) Ղևոնդ Փիրղալեմյանի «Վասպուրականի գիւղօրայք» անտիպ պոեմը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 81-92.

Ազնավուրյան, Գ. (1955) Մ. Նալբանդյանը Հ. Հովհաննիսյանի անտիպ ստեղծագործություններում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 95-96.

Բաղդասարյան, Ս. (1955) Մեղրու բարբառի ուսումնասիրությունը (Էդ. Աղայան, «Մեղրու բարբառը»). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 97-102.

Editorial, Board (1954) «Տեղեկագրի» 1954 թ. համարներում հրապարակված հոդվածների ցանկ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 108-114.

Амбарян, А. С. (1954) Из истории роста торгового земледелия в Эриванской губернии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 37-52.

Д. , В. (1954) Научное совещание по проблеме использования основных фондов и производственных мощностей. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 103-106.

Editorial, Board (1954) Новые книги по общественным наукам, вышедшие в Издательстве Академии наук Армянской ССР в 1954 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 107.

Саркисов, Е. К. (1954) Обнищание трудящихся Турции после второй мировой войны. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 59-72.

Արզումանյան, Մ. (1954) Ասքանազ Մռավյանի ռևոլյուցիոն գործունեությունը 1905-1917 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 15-28.

Նալբանդյան, Հ. (1954) Արաբների հարկային քաղաքականությունը Հայաստանում (640-862). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 73-84.

Editorial, Board (1954) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 115.

Բրուտյան, Գ. (1954) Եղիշե Չարենցի փիլիսոփայական ռուբայիները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-14.

Editorial, Board (1954) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 116.

Պողոսյան, Ա. (1954) Պուշկինի երկերի ամենահին թարգմանություններից մեկը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 85-88.

Անասյան, Հ. (1954) Փավստոս Բուզանդի հայոց պատմության ռուսերեն թարգմանությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 89-102.

Товмасян, Ст. (1954) М. Л. Налбандян и русская революционно-демократическая эстетика. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 19-36.

О., Г. (1954) Научная сессия, посвященная 125-летию со дня рождения М. Л. Налбандяна. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 99-104.

Editorial, Board (1954) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 105.

Editorial, Board (1954) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 106.

Ստեփանյան, Գ. (1954) Մ. Նալբանդյանի «Ազատություն» բանաստեղծության հարյուրամյա կյանքը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 51-78.

Հովհաննիսյան, Աշոտ (1954) Մ. Նալբանդյանի շրջադարձը իդեալիզմից դեպի մատերիալիզմ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-18.

Մարգարյան, Ալ. (1954) Մ. Նալբանդյանին վերագրվող մի հոդվածի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 79-82.

Սիմոնյան , Պ. (1954) Միքայել Նալբանդյանի անձնական գրադարանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 83-98.

Ղազարյան, Ս. (1954) Միքայել Նալբանդյանի լեզվաբանական հայացքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 37-50.

Саркисян, Х. С. (1954) Манук Абегян (Десять лет со дня смерти). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 29-36.

Պետրոսյան, Վ. (1954) Արտադրողական աշխատանքի հասկացողության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 53-58.

Д. , В. (1954) В Секторе экономики Академии наук Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 97-98.

Պարսամյան, Վ. (1954) Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-24.

Editorial, Board (1954) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 99.

Editorial, Board (1954) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 100.

Մուրադյան, Մ. (1954) Հայ-ուկրաինական երաժշտական կապերի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 49-66.

Յուզբաշյան, Կ. and Բարթիկյան, Հ. (1954) Նոր ուսումնասիրություն պավլիկյան շարժման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 87-96.

Զարյան, Ռ. (1954) Պայքարը հայ թատրոնում Մաքսիմ Գորկու դրամատուրգիայի համար. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 25-48.

Бадалян, С. (1954) Об основном противоречии капитализма. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 67-86.

Хармандарян, С. (1954) Второй съезд Советов Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 17-36.

Капанцян, Гр. (1954) Палайский язык. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-16.

Կարապետյան, Հ. (1954) Արժեքավոր աշխատություն Հայաստանի բանվորների և գյուղացիների ռևոլյուցիոն պայքարի պատմության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 103-108.

Editorial, Board (1954) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 109.

Editorial, Board (1954) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 110.

Գասպարյան, Ն. (1954) Հասարակության ընդհանուր և յուրահատուկ օրենքների դիալեկտիկայի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 37-50.

Արշարունի, Ա. (1954) Մոսկվայի համալսարանի հայ ուսանողները 19-րդ դարի 50-60-ական թվականներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 51-70.

Ադամյան, Ա. (1954) Վավերագրեր ռուս-հայ բարեկամական հարաբերությունների պատմությունից (1809-1811 թթ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 95-102.

Աբրահամյան, Ա. and Գաբրիելյան, Դ. (1954) Քյոռ-օղլու նորահայտ երգերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 71-94.

Халпахчьян, О. (1954) Двухабсидные базилики Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 51-62.

Арутюнян, Н. В. (1954) Заглавные декларации урартских надписей и их значение при изучении вопросов топонимики. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 81-94.

Саркисов, Е. and Акопян, В. (1954) Научная сессия Института истории, языка и литературы Дагестанского филиала Академии наук СССР посвященная изучению некоторых проблем истории народов Дагестана. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 99-102.

Կարապետյան, Ռ. (1954) Բարոյականության նկատմամբ միջավայրի հարաբերության հարցը Ն. Գ. Չերնիշևսկու էթիկայում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 13-26.

Editorial, Board (1954) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 103.

Editorial, Board (1954) Գիտական սեսիա, նվիրված Ա. Պ. Չեխովի մահվան 50-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 99.

Մուրվալյան, Ա. (1954) Ի. Աբուլաձեի նոր աշխատությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 95-98.

Editorial, Board (1954) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 104.

Խուրշուդյան, Կ. (1954) Տրանսպորտի դերը Հայկական ՍՍՌ արտադրողական ուժերի տեղադրման և տնտեսական ռայոնների զարգացման գործում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-12.

Պետրոսյան, Ե. (1954) Րաֆֆու 60-ական թվականների ստեղծագործությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 63-80.

Վարդանյան, Հ. (1954) Հայ մախիստների էպիգոնական «թեորիաների» ռեակցիոն էությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 27-50.

Гарибян, А. (1954) Ближайшие задачи армянской диалектологии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 57-70.

Д., В. (1954) Научное совещание по вопросам статистики. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 119-120.

Аракелян, Б. (1954) О новооткрытой мозаике в Гарни (предварительное сообщение). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 111-118.

Нерсисян, М. (1954) Фальсификация истории народов Закавказья в современной американо-английской и турецкой реакционной историографии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 47-56.

Editorial, Board (1954) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 121.

Թոփչյան, Էդ. (1954) Դերենիկ Դեմիրճյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-18.

Մանուկյան, Ս. (1954) Ժողովուրդների բարեկամության արտացոլումը սովետահայ հետպատերազմյան գրականության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 19-46.

Editorial, Board (1954) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 122.

Նազարյան, Շ. and Մնացականյան , Աս. (1954) Նաղաշ Հովնաթանի անտիպ տաղերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 71-80.

Սարգսյան, Խ. and Գրիգորյան, Կ. (1954) Նյութեր Մ. Նալբանդյանի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 81-110.

Карапетян, А. (1954) К марксистскому пониманию философии Канта. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 63-94.

Горнунг, Б. В. (1954) О так называемых „азианических" языках. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 33-38.

Editorial, Board (1954) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 109.

Editorial, Board (1954) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 110.

Editorial, Board (1954) Հոբելյանական սեսիա՝ նվիրված Ռուսաստանի հետ Ուկրաինայի վերամիավորման 300-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 107-108.

Մակարյան, Ա. (1954) Հրաչյա Քոչարի վիպակները և պատմվածքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-32.

Հովհաննիսյան, Աշոտ (1954) Մ. Նալբանդյանի կենսագրության անհայտ մի էջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 95-100.

Հակոբյան, Վ. (1954) Ուշագրավ աշխատություն (Պրոֆ. Աշ. Աբրահամյանի «Մի էջ Անդրկովկասի ժողովուրդների և հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմությունից» (Երևան, 1953) աշխատության առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 101-106.

Նանումյան, Ռուզան (1954) Վ. Փափազյանի գրական գործունեության վաղ շրջանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 51-62.

Կարինյան, Արտ. (1954) Րաֆֆին և իր ռեակցիոն քննադատը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 39-50.

Назаренко, Ю. (1954) Интерес на Украине к культуре братской Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 25-40.

Григорьян, К. Н. (1954) Неизвестная статья М. Налбандяна, напечатанная в газете «Молва». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 79-84.

Editorial, Board (1954) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 101.

Հարությունյան, Վ. (1954) Թորոս Թորամանյանը և հայ ճարտարապետության գիտական ուսումնասիրությունը (Ծննդյան 90 և մահվան 20-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 61-78.

Editorial, Board (1954) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 102.

Մնացականյան, Հ. (1954) Հնագույն դամբարանադաշտ Ցամաքաբերդ գյուղի մոտ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 85-94.

Հակոբյան, Արշ. (1954) Մարքսիստական-լենինյան ուսմունքը պրոլետարիատի դիկտատուրայի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-24.

Բաղդասարյան, Ս. (1954) Մի բարբառի ուսումնասիրության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 95-98.

Editorial, Board (1954) Մոսկվայի և Անդրկովկասի գիտնականների միացյալ գիտական սեսիան Բաքվում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 99-100.

Ոսկերչյան, Արտ. (1954) Նաիրի Զարյանի 20-ական թվականների ստեղծագործության մասին (Դիտողություններ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 41-60.

Меликсет-Бек, Л. М. (1954) Из истории русско-армянских отношений. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 19-30.

Мышко, Д. (1954) Крестьяне—главная и решающая сила освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 31-44.

Editorial, Board (1954) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 95.

Editorial, Board (1954) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 96.

Խաչիկյան, Լ. (1954) Հայկական գաղթավայրերը Ուկրաինայում XVI-XVII դարերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 45-80.

Մուրվալյան, Ա. (1954) Հայոց լեզվի քերականական կառուցվածքի փոփոխության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 81-94.

Մարուխյան, Ար. (1954) Սովետական Ուկրաինայի տնտեսական ու կուլտուրական ծաղկումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-18.

Восканян, А. (1954) К вопросу о роли географической среды в развитии общества. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-26.

Editorial, Board (1954) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 105.

Գյուլնազարյան, Խ. (1954) Գրականության մի քանի հարցեր և նախառևոլյուցիոն շրջանի հայ բոլշևիկյան մամուլը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 27-52.

Մնացականյան, Աս. (1954) Թոնդրակյան շարժման մի քանի գլխավոր հարցերի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 63-84.

Ղանալանյան, Ա. (1954) Ժողովրդական բանահյուսության դերը Հ. Պարոնյանի երգիծանքի մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 53-62.

Editorial, Board (1954) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 106.

Անասյան, Հ. (1954) Հայ-հունական ազատագրական շարժման մի էջ Կանդիայի պատերազմի շրջանից (XVII դար). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 85-100.

Editorial, Board (1954) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի Ընդհանուր ժողովը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 101-104.

Гарибджанян, Г. (1954) Великая Октябрьская социалистическая революция и освобождение армянского народа. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 13-28.

Аллахвердян, Г. (1954) К характеристике промышленности Армянской ССР в период Отечественной войны. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-12.

Editorial, Board (1954) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 89.

Editorial, Board (1954) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 90.

Ստեփանյան, Հ. (1954) Ծովային ատլասի 2-րդ հատորի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 85-88.

Մնացականյան, Ստ. (1954) Հայ ճարտարապետության պատմության աղավաղումների դեմ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 65-84.

Գրիգորյան, Գր. (1954) Ներքին հարստահարիչների դեմ հայ ժողովրդի մղած սոցիալական պայքարի արտացոլումը «Սասնա ծռեր» էպոսում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 29-50.

Հովակիմյան, Բ. (1954) Վ. Գ. Բելինսկին և հայ թատերական քննադատությունը XIX դարի 60-ական թվականներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 51-64.

Парсамян, В. А. (1954) Крестьянское движение в Шулаверах в 1852 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 65-82.

Амбарцумиян, А. А. (1954) Об армянских переводах Гомера. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 23-40.

Editorial, Board (1954) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 92.

Editorial, Board (1954) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 94.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1954) Կ. Ղաֆադարյան–Դվին քաղաքը և նրա պեղումները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 83-92.

Զարյան, Ռ. (1954) Սիրանույշ (Նրա բեմական ստեղծագործության գնահատությшն հարցի շուրջը). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 41-64.

Ղափանցյան, Գր. (1954) Սովետական Հայաստանի նոր տեղանունների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 15-22.

Մնեյան, Գ. (1954) Ստեփան Շահումյանի պայքարը լենինյան տակտիկական գծի համար, 1905 թ. ռևոլյուցիայի շրջանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-14.

Նալբանդյան , Վ. (1953) 451 թ. ազատագրական շարժման հետ կապված մի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 69-74.

Սարինյան, Ս. (1953) «Հյուսիսափայլ»-ի ռեալիստական արձակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 41-60.

Editorial, Board (1953) «Տեղեկագրի» 1953 թ. համարներում հրապարակված հոդվածների ցանկ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 95-102.

Editorial, Board (1953) К десятилетию Академии наук Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-6.

Карапетян, А. Х. (1953) О методике исследования проблемы использования производственных мощностей. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 7-16.

Մուրվալյան, Ա. (1953) Ակակի Շանիձե, Վրաց քերականության հիմունքները, Հ. 1-ին, ձևաբանություն, 1953, Թբիլիսի, էջ 020-672. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 91-94.

Պարտիզունի, Վ. (1953) Առեղծվածի վերածված մի հարցի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 61-68.

Մկրտչյան, Հ. (1953) Բարբառագիտական արժեքավոր աշխատություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 87-90.

Editorial, Board (1953) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 103.

Ալեքսանյան, Տ. Ա. (1953) Ժամանակակից բուրժուական սոցիոլոգիայի ռեակցիոն էությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 17-40.

Editorial, Board (1953) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 104.

Առաքելյան, Վ. (1953) Հայագիտական մի արժեքավոր երկի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 81-86.

Ինճիկյան, Ա. (1953) Մի նոր էջ «Հյուսիսափայլի» պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 75-80.

Хармандарян, С. В. (1953) К истории формирования армянской социалистической нации. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 23-40.

Д., В. (1953) Координационное совещание, посвященное истории развития экономической мысли народов Закавказья. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 107-112.

Թրյան, Հ. (1953) Անգլո-ամերիկյան նավթային մոնոպոլիաների գործունեությունը Մերձավոր և Միջին Արևելքում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 75-100.

Editorial, Board (1953) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 113.

Editorial, Board (1953) Գիտական սեսիա, նվիրված սովետա-գերմանական բարեկամության միամսյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 106.

Editorial, Board (1953) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 114.

Ք., Վ. (1953) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի Ընդհանուր ժողովը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 101-106.

Ստեփանյան, Գ. (1953) Մ. Նալբանդյանի «Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ» աշխատության արձագանքները 1862-1872 թթ. տասնամյակում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 41-74.

Խալեյան, Ե. (1953) Ստ. Շահումյանի հանդիպումները Վ. Ի. Լենինի հետ և նրանց նամակագրությունը 1903-1918 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-22.

Мартиросян, А. А. (1953) К вопросу о культуре Армении в VII—VI вв. до н. э. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 67-80.

Хуршудян, К. (1953) К вопросу об электрификации железных дорог. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 29-32.

Брутян, Ц. Г. (1953) К характеристике эстетических взглядов Комитаса. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 51-66.

К. , В. (1953) Научная сессия, посвященная 35-летию со дня убийства 26 бакинских комиссаров и 75-летию со дня рождения Степана Шаумяна. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 93-96.

Горянов, Б. Т. (1953) Фальсификация истории турецкого завоевания и военно-феодального строя Османской Турции в трудах ученых Запада и США. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 37-50.

Editorial, Board (1953) Արսեն Հարությունի Տերտերյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 87-92.

Վեմյան, Խ. (1953) Արևմտահայ բարբառների դասակարգման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 81-86.

Editorial, Board (1953) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 97.

Ջնդի, Հաջիե (1953) Լ. Ն. Տոլստոյը քրդերի մասին և քրդական գրականության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 33-36.

Editorial, Board (1953) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 98.

Արզումանյան, Մ. (1953) Ստեփան Շահումյանը և 3-րդ Պետական դումայի ընտրական կամպանիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-16.

Զարյան, Ռ. (1953) «Կենդանի դիակի» բեմական պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 19-34.

Григорьян, К. Н. (1953) Армянская культурная колония в Петербурге в XVIII веке. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 53-74.

Карапетян, С. Х. (1953) Провал попытки организации нового похода англо-американских империалистов против Советской России с Закавказья в 1920—1921 гг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 35-52.

Աբրահամյան, Ս. (1953) Արդի հայերենի պայմանական կամ ենթադրական եղանակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 75-90.

Editorial, Board (1953) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 92.

Ս., Վ. (1953) Գիտական սեսիա, նվիրված Լ. Ն. Տոլստոյի ծննդյան 125-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 91.

Editorial, Board (1953) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 93.

Ղուկասյան, Զ. (1953) Տիպականությունը Տոլստոյի ստեղծագործության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-18.

Ասատրյան, Աս. (1953) Ստեփան Շահումյանը և Հ. Հակոբյանի «Նոր առավոտ» պոեմը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 17-28.

Հարությունյան, Վ. (1953) 7-րդ դարի աշխարհիկ ճարտարապետության մի նոր հուշարձան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 53-66.

Հակոբյան, Պ. (1953) «Վերք Հայաստանիի» գրության թվականը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 67-70.

Алахвердян, Г. (1953) Состояние промышленности в дореволюционной Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 21-30.

Editorial, Board (1953) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 77.

Վերդյան, Բ. (1953) Դերանունների որոշման հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 31-52.

Մարտիրոսյան, Լ. (1953) Դիսերտացիաների պաշտպանություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 74-76.

Editorial, Board (1953) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 78.

Հակոբյան, Ա. (1953) Կուլտուրական շինարարությունը Սովետական Հայաստանում ժողովրդական տնտեսության վերականգման ժամանակաշրջանում՝ 1921-1925 թվականներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-20.

Սուլթանյան, Վ. (1953) Մի քանի հայ երաժիշտ կատարողների արխիվները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 71-74.

Галстян, А. (1953) О книге Г. Микаеляна „История Киликийского армянского государства".II. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 92-98.

Нерсисян, М. (1953) Присоединение Армении к России и его историческое значение. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-14.

Editorial, Board (1953) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 101.

Ս., Վ. (1953) Գիտական սեսիա, նվիրված ռուս մեծ ռևոլյուցիոներ-դեմոկրատ Ն. Գ. Չերնիշևսկու ծննդյան 125-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 99-100.

Editorial, Board (1953) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 102.

Գրիգորյան, Հր. (1953) Մայակովսկին և սովետահայ պոեզիան (ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 63-76.

Մամիկոնյան, Հ. (1953) Ն. Գ. Չերնիշևսկին և անցյալ դարի 50-60-ական թվականների հայ ռևոլյուցիոն դեմոկրատիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 25-36.

Հովնան, Գուրգեն (1953) Ն. Գ. Չերնիշևսկու կապերը հայկական շրջանների հետ, 19-րդ դարի 80-ական թվականներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 37-50.

Կարինյան, Ա. (1953) Չերնիշևսկին և պարբերական մամուլի պատմության մի քանի հարցեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 51-62.

Սահինյան, Ալ. (1953) Սովետական Ադրբեջանի ճարտարապետության նվաճումները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 14-24.

Сукиасян, А. (1953) О книге Г. Микаеляна „История Киликийского армянского государства". I. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 77-91.

Парсамян, В. (1953) Развитие исторической науки в Армении в первой половине XIX века. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 33-46.

Абрамян, Р. (1953) Разгром закавказскими народами турецких агрессоров в Гандже в 1723 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 47-60.

Աթայան, Ռ. (1953) Արժեքավոր ներդրում հայ երաժշտական ժառանգության մեջ (Նոր նյութեր Կոմիտասի արխիվից). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 79-88.

Editorial, Board (1953) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 105.

Editorial, Board (1953) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 106.

Մանուկյան, Ալիս (1953) Հ. Պարոնյանի գրական ժառանգության շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 61-78.

Մանանդյան, Հ. (1953) Միջօրեագծի և երկրի մակերեսի աստիճանական չափումները ըստ հին հայկական աղբյուրների. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-32.

Կծոյան, Ա. (1953) Ն. Մ. Ամբոդիկի աշխատությունների հայերեն թարգմանությունների շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 89-98.

Ադամյան, Ա. (1953) Փաստաթղթեր Շամիլի հակաժողովրդական շարժման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 99-104.

Бадалян, А. (1953) Население Армении со времени присоединения ее к России и до наших дней. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 49-72.

Т.-А., Э. (1953) Научная сессия, посвященная 33-й годовщине установления советской власти в Азербайджане. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 89-91.

Փափազյան, Հ. (1953) Անանուն տաջիկ աշխարհագիրը Հայաստանի, Ադրբեջանի և Արևելյան Վրաստանի աշխարհագրության և տնտեսական հարաբերությունների մասին (10-րդ դար). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 73-88.

Editorial, Board (1953) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 93.

Գ., Ք. (1953) Դիսերտացիաների պաշտպանություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 91-92.

Ղանալանյան, Ա. (1953) Ժողովրդական բանահյուսությունը հասարակական մտքի տարբեր հոսանքների գնահատությամբ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 29-48.

Editorial, Board (1953) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 94.

Մանուկյան, Ս. and Գյուլնազարյան, Խ. (1953) Հակոբ Հակոբյանի պայքարը բուրժուական նացիոնալիզմի դեմ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 17-28.

Մելքոնյան, Ա. (1953) Հովհաննես Սարուխանյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-16.

Գրիգորյան, Գր. (1953) «Սասնա ծոեր» էպոսի երկրորդ հատորի հրատարակության առթիվ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 69-74.

Арутюнян, Г. and Кцоян, А. (1953) Некоторые критические замечания относительно первой части „Истории армянского народа", изд. 1951 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 75-78.

К., В. (1953) Общее собрание Академии наук Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 79-82.

Editorial, Board (1953) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 83.

Editorial, Board (1953) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 84.

Editorial, Board (1953) Հ. Հ. Աճառյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 65-68.

Ասատրյան, Աս. (1953) Հայ պրոլետարական պոեզիայի սկզբնավորման պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 25-48.

Բրուտյան, Գ. (1953) Սեմանտիկյան իդեալիզմի ռեակցիոն էությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-24.

Ավդալ, Ամինե (1953) Սովետական Հայաստանի քրդերի նոր կենցաղը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 57-64.

Ղաֆադարյան , Կ. (1953) Սովետական հնագիտության անելիքները Ի. Վ. Ստալինի «Մարքսիզմը և լեզվաբանության հարցերը» աշխատության լույսի տակ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 49-56.

Иоаннисян, А. Р. (1953) Борьба Англии и Франции против присоединения Армении к России. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 49-62.

К., В. (1953) Научная сессия, посвященная 125-летию присоединения Армении к России. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 99-102.

Սարգիսով, Ե. (1953) Անգլո-ամերիկյան ինտերվենցիան Անդրկովկասում 1918-20 թվականներին և Անդրկովկասի ժողովուրդների պայքարը իրենց ազատագրության համար. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 35-48.

Editorial, Board (1953) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 103.

Միրզոյան, Ա. (1953) Երևանի 1724 թ. հերոսական պաշտպանությունը թյուրքական զավթիչներից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 89-98.

Երևանլի, Աքպեր (1953) Ժողովուրդների բարեկամության մեծ դրոշակակիրը (Մ. Ֆ . Ախունդովի մահվան 75-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 23-34.

Editorial, Board (1953) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 104.

Սահինյան, Ալ. (1953) Հայաստանի բազիլիկային կառուցվածքների կազմավորումն ու նրանց հետագա զարգացման ընթացքը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 63-88.

Հակոբյան , Արշ. (1953) Ռուս մեծ ժողովրդի մշտական օգնությունը Սովետական Հայաստանին՝ սոցիալիստական շինարարության տարիներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 7-22.

Editorial, Board (1953) Սովետական Միության Կոմունիստական պարտիայի Կենտրոնական Կոմիտեի, ՍՍՌ Միության Մինիստրների Սովետի և ՍՍՌՄ Գերագույն Սովետի Նախագահության կողմից պարտիայի բոլոր անդամներին, Սովետական Միության բոլոր աշխատավորներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-6.

Симонова, А. (1953) К проблеме типического. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 55-70.

Агабабян, Р. (1953) Памятник Ленину в Ереване (архитектурно-художественный анализ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-12.

Амиранашвили, Ш. (1953) Сокровищница художественных ценностей. К открытию постоянной экспозиции Государственного музея искусств Грузинской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 71-80.

Editorial, Board (1953) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 83.

Editorial, Board (1953) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 84.

Editorial, Board (1953) Սեսիա, նվիրված Վրաստանում սովետական կարգերի հաստատման 32-րդ տարեդարձին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 81-82.

Ազիզբեկյան, Հ. (1953) Սովետական Հայաստանի գիտնականների մասնակցությունը կոմունիզմի մեծ կառուցումներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 13-26.

Արզումանյան, Մ. (1953) Սուրեն Սպանդարյանի պայքարը բուրժուական նացիոնալիզմի դեմ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 27-54.

Хримлян, С. (1953) И. В. Сталин об экономическом законе обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 13-30.

Ալիխանյան, Ս. (1953) Ազգությունների Գործերի Ժողովրդական Կոմիսարիատին կից Հայկական Գործերի Կոմիսարիատի գործունեությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 31-52.

Editorial, Board (1953) Ալեքսեյ Կարպովիչ Ջիվելեգով. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 101-102.

Editorial, Board (1953) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 113.

Սարգսյան, Վ. (1953) Գիտական սեսիա, նվիրված Ի. Վ. Ստալինի «Սոցիալիզմի տնտեսական պրոբլեմները ՍՍՌՄ-ում» աշխատությանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 103.

Ստեփանյան, Գ. (1953) Դիսկուսիաներ, նվիրված հայ հասարակական հոսանքների գնահատման հարցերին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 104-112.

Մ. , Լ. (1953) Դոկտորական դիսերտացիայի պաշտպանություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 112.

Editorial, Board (1953) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 114.

Ղազարյան, Հ. (1953) Շ. Կուրղինյանի ստեղծագործական վերելքը ռուսական առաջին ռևոլյուցիայի ժամանակաշրջանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 73-100.

Մկրյան, Մ. (1953) Սխալ կոնցեպցիաներ 19-րդ դարի 50-60-ական թվականների հայ ռևոլյուցիոն-դեմոկրատների և լիբերալների գնահատման մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 53-72.

Editorial, Board (1953) Վճռական պայքար ծավալել թշնամական իդեոլոգիայի ամեն տեսակի դրսևորումների դեմ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-12.

Нерсисян, М. (1952) Освободительная борьба армянского народа против турецкого деспотизма в 1850—1880 гг. и англо-американская буржуазия. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 51-68.

Григорян, А. (1952) Ценные труды по языкознанию. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 117-124.

Խաչատրյան, Արշ. (1952) Ամերիկյան իմպերիալիզմի ներթափանցումը Իրան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 27-50.

Editorial, Board (1952) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 125.

Editorial, Board (1952) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 126.

Աճառյան, Հ. (1952) Հայկականք Թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 69-78.

Մուրվալյան, Ա. (1952) Հայոց լեզվի բառային կազմի պատմության հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 79-98.

Մարուխյան, Ար. (1952) Մեծ ավանդ մարքսիզմ-լենինիզմի գանձարանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-26.

Թեմուրճյան, Վ. (1952) Պատմական ակնարկ հայկական գորգագործության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 99-116.

Մուրվալյան, Ա. (1952) «Իբերո-կովկասյան լեզվաբանություն», հ. III, 1952 թ., էջ X + 536։ Վրացական ՍՍՌ ԳԱ-ի հրատարակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 91-94.

Editorial, Board (1952) «Տեղեկագրի» 1952 թ. համարներում հրապարակված հոդվածների ցանկ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 105-112.

Брутян, Г. (1952) Алогизм англо-американских прагматистов на службе империалистической реакции. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 53-68.

Казарян, С. (1952) О книге профессора Р. Ачаряна «История армянского языка». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 95-104.

Момджян, Х. (1952) О реакционной сущности волюнтаристской и фаталистической концепций общественного развития. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-18.

Айвазян, К. (1952) О специфике проявления законов диалектики в развитии языка. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 19-52.

Editorial, Board (1952) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 113.

Editorial, Board (1952) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 114.

Աբրահամյան, Վ. (1952) Ոսկերչության տեխնոլոգիան հին Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 69-90.

Мартиросян, А. А. (1952) О древнем поселении около Ленинакана. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 87-98.

Шахбазян, М. С. (1952) Основные положения по составлению перспективных планов колхозов (Из опыта составления перспективных планов колхозов им. 26 коммунаров и им. Кагановича). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 71-86.

Editorial, Board (1952) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 113.

Ստալին, Ի. (1952) Ընկ. Լ. Դ. Յարոշենկոյի սխալների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 44-61.

Ստալին, Ի. (1952) Պատասխան ընկ. Ալեքսանդր Իլյիչ Նոտկինին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 38-44.

Ստալին, Ի. (1952) Պատասխան ընկերներ Ա. Վ. Սանինային և Վ. Գ. Վենժերին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 61-70.

Editorial, Board (1952) Սովետական Միության Կոմունիստական պարտիայի XIX համագումարը։ Ընկեր Ի. Վ. Ստալինի ճառը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-6.

Ստալին, Ի. (1952) Սոցիալիզմի տնտեսական պրոբլեմները ՍՍՌՄ-ում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 7-37.

Ստեփանյան, Գ. (1952) Մ. Նալբանդյանի ժառանգության գիտական հրատարակության մի քանի թերությունների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 99-112.

Агаян, Ц. (1952) Из истории борьбы азербайджанских и армянских крестьян против феодально-крепостнических отношений после реформы 1870 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 69-90.

Карапетян, А. (1952) О показателе продолжительности службы основных средств. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 11-24.

Editorial, Board (1952) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 91.

Ստալին, Ի. (1952) Ի գիտություն ՀամԿ(բ)Պ բոլոր կազմակերպությունների. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 1-2.

Editorial, Board (1952) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 92.

Աղայան, Է. (1952) Որակական անցումները լեզվի մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 25-46.

Գրիգորյան, Հր. (1952) Սիլվա Կապուտիկյանի ստեղծագործությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 47-66.

Editorial, Board (1952) Աբու Ալի Իբն-Սինա (Ավիցեննա). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-10.

Арутюнян, В. and Оганесян, К. (1952) Архитектура Советской Армении в годы Великой Отечественной войны. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 15-22.

Хачатурян, Р. (1952) Крах турецкой агрессии в Советской Армении в 1920—1921 годах. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 59-86.

Аллахвердян, Г. (1952) О результатах опыта внедрения внутризаводского хозрасчета. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-14.

Editorial, Board (1952) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 121.

Հակոբյան, Վ. (1952) Դավիթ Քոբայրեցու հիշատակարանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 113-120.

Editorial, Board (1952) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 122.

Ղարիբյան, Ա. (1952) Հայ բարբառների դասակարգման հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 41-58.

Մնացականյան, Հ. (1952) Հնագիտական պեղումներ Սևանի լճի ցամաքած տերիտորիայում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 99-112.

Միրզոյան, Ա. (1952) Մխիթար-Բեկի կողմից ռուսական կառավարությանն ուղղված ուղերձի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 87-98.

Խաչիկյան, Լ. (1952) Ն. Յա. Մառի մի քանի սխալների մասին հայ բանասիրության բնագավառում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 23-40.

Կծոյան, Ա. (1952) 19-րդ դարի առաջին կեսի ռուսական բժշկագիտության առաջին հայ սաները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 107-118.

Мамиконян, О. (1952) М. Налбандян и общественные течения среди армян в 50—60-х годах прошлого столетия. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-40.

Мнацаканян, С. (1952) Об одном неизвестном типе сооружений древнеармянской архитектуры. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 95-106.

Հարությունյան, Ա. (1952) Արժեքավոր աշխատություն Ն. Ա. Դոբրոլյուբովի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 119-128.

Editorial, Board (1952) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 129.

Կարապետյան, Լ. (1952) Խ. Աբովյանի գերմաներեն անտիպ հոդվածները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 87-94.

Editorial, Board (1952) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 130.

Մանանդյան, Հ. (1952) Հայ գրերի գյուտի տարեթվի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 41-58.

Պարսամյան, Վ. (1952) Հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 59-86.

Հարությունյան, Ն. Վ. (1952) Hušani երկրի տեղադրման հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 117-122.

Башинджагян, З. (1952) Леонардо да Винчи (К 500-летию со дня рождения). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 89-104.

Գրիգորյան, Զ. Տ. (1952) Անգլիայի և Ֆրանսիայի պայքարը իրանա-թյուրքական լծից Հայաստանի ազատագրման դեմ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 31-48.

Երևանլի, Աքպեր (1952) Անդրկովկասյան ժողովուրդների բարեկամության արտացոլումը ադրբեջանական սովետական գրականության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 49-62.

Editorial, Board (1952) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 127.

Editorial, Board (1952) Երեկույթ նվիրված բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի հիշատակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 123-126.

Ղանալանյան, Ա. (1952) Ժողովրդական բանահյուսության մի քանի հարցեր ընկեր Ստալինի լեզվաբանական աշխատությունների լույսի տակ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 17-30.

Սանտաձե, Հրաչյա (1952) Ի. Վ. Ստալինի լեզվաբանական աշխատությունները և հայերենագիտության հարցերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-16.

Editorial, Board (1952) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 128.

Editorial, Board (1952) Հասարակական գիտությունների բաժանմունքի նիստը, նվիրված Ի. Վ. Ստալինի «Մարքսիզմը և լեզվաբանության հարցերը» աշխատության հրապարակման երկրորդ տարեդարձին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 123.

Ստեփանյան, Գ. (1952) Մ. Նալբանդյանի «Երկու տող»-ում հիշատակված մի ազգանվան աղավաղման շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 105-116.

Աղաբաբյան, Ս. (1952) Սովետահայ արձակը ետպատերազմյան ժամանակաշրջանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 63-88.

Մնացականյան, Աս. (1952) «Վիշապ» քարակոթողների և վիշապամարտի դիցաբանության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 73-100.

Момджян, Х. (1952) Лафарг и некоторые вопросы языкознания. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 45-60.

Манандян, Я. А. (1952) Новеллы Юстиниана о порядке наследования у армян. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 61-72.

Editorial, Board (1952) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 121.

Հակոբյան, Պ. (1952) Խաչատուր Աբովյանը և ռուսական առաջավոր կուլտուրան (Մի քանի նոր փաստեր). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 31-44.

Editorial, Board (1952) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 122.

Editorial, Board (1952) Հանդիսավոր նիստ, նվիրված Լեոնարդո դա Վինչիի ծննդյան 500-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 119-120.

Կարապետյան, Հ. (1952) Մի էջ Մայիսյան ապստամբության պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 21-30.

Editorial, Board (1952) Սեսիա, նվիրված Ադրբեջանում սովետական կարգերի հաստատման 32-րդ տարեդարձին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 119.

Հակոբյան, Ա. (1952) Սովետական կարգերի հաստատումը Ադրբեջանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-20.

Քալաշյան , Վ. (1952) Սուրեն Սպանդարյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 101-108.

Хримлян, С. (1952) „Аграрная политика царизма и крестьянское движение в Армении в начале XX века". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 109-118.

Editorial, Board (1952) В редакционной коллегии „Известий" АН Армянской ССР (Общественные науки). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 125-126.

Кара-Мурза, П. (1952) Воспоминания о композиторе X. М. Кара-Мурза (к 50-летию со дня смерти). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 93-102.

Агаян, Ц. (1952) Из истории борьбы азербайджанских и армянских крестьян против феодально-крепостнических отношений в дореформенный период XIX в. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 67-92.

Тер-Акопян, Эм. Н. (1952) Расцвет экономики и культуры Советской Грузии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 23-38.

Editorial, Board (1952) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 127.

Թոփչյան, Է. (1952) Գոգոլի կերպարները Վ. Ի. Լենինի և Ի. Վ. Ստալինի երկերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 7-22.

Editorial, Board (1952) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 128.

Պարսամյան, Վ. (1952) Հայ ժողովրդի որպես ազգ կազմավորվելու հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 53-66.

Գրիգորյան, Ա. (1952) Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Լեզվի ինստիտուտի «Լեզվաբանական և հայագիտական հետազոտություններ» ժողովածուն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 111-122.

Գրիգորյան, Ք. and Մարտիրոսյան , Լ. (1952) Հայրենական պատերազմի պատմության կաբինետում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 123-124.

Ադամյան , Ա. (1952) Նոր փաստաթղթեր դեկաբրիստ Միխայիլ Իվանովիչ Պուշչինի և 1827-1828 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմի ժամանակ հայկական կամավորական գունդ կազմակերպելու մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 103-110.

Editorial, Board (1952) Ռուս մեծ գրող Գոգոլը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-6.

Հարությունյան, Ս. (1952) Վրաց սովետական պոեզիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 39-52.

Նազարյան, Շուշանիկ (1952) 1846 թվականին Գանձակում բեմադրված մի պիեսի մասին (Նյութեր հայ թատրոնի պատմությունից). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 101-104.

Գրիգորյան, Գր. (1952) «Սասունցի Դավիթ» էպոսի էպիտետների իդեական բովանդակությունը և արտահայտչական առանձնահատկությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 55-76.

Бадалян, А. (1952) Полезное пособие. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 111-112.

Арутюнян, П. (1952) Послание Мхитар-бека русскому правительству. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 83-100.

Երեմյան, Ս. (1952) Ակադեմիկոս Հ. Հ. Մանանդյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 77-82.

Հակոբյան, Ս. (1952) Բ.Առաքելյան, «Հայկական պատկերաքանդակները 4—7-րդ դարերում». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 105-110.

Խալեյան, Ե. (1952) Բաթումի պրոլետարիատի ռևոլուցիոն պայքարի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-16.

Editorial, Board (1952) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 119.

Editorial, Board (1952) Գիտական սեսիա, նվիրված Ն. Վ. Գոգոլի մահվան 100-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 113.

Editorial, Board (1952) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 120.

Սարգսյան, Վ. (1952) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի Ընդհանուր ժողովը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 113-114.

Քոչոյան, Ա. (1952) Ռուս-հայերեն մեծ բառարանի փորձնական պրակի քննարկումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 115-118.

Հակոբյան, Ա. (1952) Սոցիալիստական հայ ազգի կազմավորման և զարգացման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 17-54.

Григорьян, К. (1952) Армения в русской живописи XVIII века. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 57-70.

Асланян, Г. (1952) Критика волюнтаризма и фатализма Н. Г. Чернышевским. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 11-26.

Дживелегов, А. К. (1952) Теория драмы в Италии XVI века. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 71-88.

Editorial, Board (1952) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 117.

Editorial, Board (1952) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 118.

Առաքելյան, Վ. (1952) Հայերենի ոճաբանության մի քանի խնդիրների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 37-56.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1952) Մանր ժամանակագրություններ XIII — XVIII դդ. Ա. հատոր։ Կազմեց Վ,. Ա. Հակոբյան, Երևան 1951. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 111-114.

Editorial, Board (1952) Սեսիա, նվիրված Վրաստանում սովետական կարգերի հաստատման 31-րդ տարեդարձին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 115-116.

Գալստյան, Ա. (1952) Սմբատ Գունդստաբլի «Դատաստանագրքի» մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 89-102.

Հարությունյան, Շ. (1952) Ստ. Շահումյանը հայ ժողովրդի պատմության մի քանի հարցերի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 27-36.

Editorial, Board (1952) Հասարակական գիտությունների բաժանմունքի հիմնարկների գործունեության արդյունքները 1951 թվականին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-10.

Саркисов, Е. (1952) Англо-американские противоречия в Иране и их обострение после второй мировой войны. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 19-36.

Казиев , С. М. (1952) Краткие сведения о работе Музея истории Азербайджана Академии наук Азербайджанской ССР во втором полугодии 1951 года. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 111-114.

Карапетян, Э. and Вардумян, Д. (1952) О некоторых задачах армянской советской этнографии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 67-74.

Исаакян, Г. (1952) Развитие сельского хозяйства Армении за годы довоенных сталинских пятилеток. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-18.

Даль, С. К. (1952) Результаты изучения млекопитающих из раскопок урартского города Тейшебаини. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 75-86.

Дурнова, Л. (1952) Стенная живопись в Аруче (Талиш). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 49-66.

Зубиетян, В. (1952) Экономика Зангезура. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 87-98.

Editorial, Board (1952) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 125.

Հակոբյան , Վ. (1952) Դիսկուսիա՝նվիրված հայ ժողովրդի պատմության պերիոդիզացիայի հարցին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 115-124.

Հասրաթյան, Մ. (1952) Լոր գյուղի դամբարանը (1950 թ. Սիսիանի հնագիտական էքսպեդիցիայի արդյունքներից). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 99-106.

Սիմոնյան, Պ. (1952) Խ. Աբովյանի մի անտիպ քերականական աշխատության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 107-110.

Editorial, Board (1952) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 126.

Աճառյան, Հ. (1952) Հայկականք Ը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 37-48.

Քալաշյան , Վ. (1952) Հայ ժողովրդի պատմություն։ Առաջին մաս։ Խմբագրությամբ Բ. Ն. Աոաքելյանի և Ա. Ռ. Հովհաննիսյանի: Հայպետհրատ, Երևան, 1951 թ., 346 էջ:. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 103-110.

Խաչիկյան, Լ. (1951) 1280 թվականին Երզնկայում կազմակերպված «Եղբայրությունը». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 73-84.

Աբրահամյան, Ա. (1951) 1724 թվի հայ-ադրբեջանական փոխօգնության պայմանագրերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 41-62.

Editorial, Board (1951) «Տեղեկագրի» 1951 թ. համարներում հրատարակված հոդվածների ցանկ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 125-132.

Робакидзе, А. И. (1951) В Институте истории им. акад. И. А. Джавахишвили Академии наук Грузинской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 85-92.

Момджян, Х. Н. (1951) За творческую разработку вопросов марксистско- ленинской философии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-16.

Մնացականյան, Ար. (1951) Ամերիկյան իմպերիալիզմի 1917-1920 թթ. սովետական իշխանության դեմ կազմակերպած ագրեսիայի ձախողումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 17-40.

Editorial, Board (1951) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 133.

Մարտիրոսյան, Լ. and Գրիգորյան, Ք. (1951) Դիսերտացիաների պաշտպանություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 123-124.

Կարապետյան , Հ. (1951) Ե. Խալեյան – «Սովետական Միության Հերոս Հունան Ավետիսյան». Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակություն, Երև ան, 1950 թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 103-108.

Editorial, Board (1951) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 134.

Բաբայան, Լ. (1951) Հայաստանի ուշ միջնադարի սոցիալ-տնտեսական կյանքի պատմության մի քանի հարցերի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 63-72.

Ոսկանյան , Ա. (1951) Հայկական ՍՍՌ ԳԱ «Տեղեկագրի» խմբագրության և Փիլիսոփայության սեկտորի միացյալ նիստը նվիրված բազիսի և վերնաշենքի հարցի քննարկմանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 109-122.

Դեմիրճյան, Դ. (1951) Մեծարժեք գործ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 93-102.

Шахбазян, М. (1951) О некоторых показателях преимуществ крупных колхозов Араратской долины. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 87-92.

Амбарцумян, В. А. (1951) Советская наука в борьбе за мир. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-12.

Абрамян, А. (1951) Философские статьи Сурена Осепяна. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 93-96.

Ղարիբջանյան, Գ. (1951) Բոլշևիկ Ստեփան Ալավերդյանի ռևոլուցիոն գործունեությունը Սարիղամիշում 1917 թվականին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 41-58.

Միրզոյան, Ա. (1951) Երևանի անվան ծագման շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 97-100.

Editorial, Board (1951) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 110.

Գրիգորյան, Զ. (1951) Հայերի մասնակցությունը արևելյան Հայաստանի ազատագրման գործին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 13-40.

Մուրվալյան, Ա. (1951) Հայոց լեզվի բառային կազմը և քերականական կառուցվածքը Ստալինյան լեզվաբանական ուսմունքի լույսի տակ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 59-78.

Ստեփանյան, Գ. (1951) Մ. Նալբանդյանի մահվան առաջին տարեդարձին նվիրված մի ուշագրավ ներկայացման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 101-108.

Մկրյան, Մ. (1951) Րաֆֆիի «Կայծեր» վեպի հրատարակության առթիվ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 79-86.

Даниелян, Р. (1951) Производственное обслуживание колхозов Октемберянской опорно-показательной МТС (К итогам двадцатилетней работы). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 49-68.

Կարապետյան, Ա. (1951) Բազիսի և վերնաշենքի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 69-90.

Editorial, Board (1951) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 129.

Editorial, Board (1951) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 130.

Իսահակյան, Գ. (1951) Հայաստանի սոցիալիստական արդյունաբերությունը նախապատերազմյան ստալինյան հնգամյակների տարիներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 35-48.

Նալբանդյան, Վ. (1951) Հայերի կողմից պարսկական տիրապետության դեմ ուղղված 451 թվի ապստամբության սոցիալ-քաղաքական պատճառների հարցի շուրջը։. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 91-116.

Ղազանջյան, Վ. (1951) Սովետական հայրենասիրությունը մեր գրականության հիմնական գիծն է. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 19-34.

Խալեյան, Ե. (1951) Ստալինյան «Բրձոլա» թերթը (Հրատարակման 50-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-18.

Մուրվալյան, Ա. (1951) Վրաց հին մատենագրության պատմության Ա. հատորի նոր հրատարակությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 125-128.

Ջնդի, Հ. (1951) Քրդական սովետական ժողովրդական բանահյուսությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 117-124.

Editorial, Board (1951) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 109.

Эльчибекян, А. (1951) Материалы к истории турецко-дашнакских отношений в конце 1920 и начале 1921 гг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 61-70.

Մովսիսյան, Ռ. (1951) Ագրարային շարժումները Հայաստանում 1917 թ. փետրվար-հոկտեմբեր ամիսներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 43-60.

Հասանով, Հ. (1951) Ադրբեջանական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 104-105.

Editorial, Board (1951) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 109.

Ղաֆադարյան, Կ. (1951) Դվինի Կաթողիկե եկեղեցին. կառուցման ժամանակը, ոճը և կրած փոփոխությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 71-84.

Editorial, Board (1951) Երվանդ Շահազիզ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 85-86.

Թոփչյան, Էդ. (1951) Ի. Վ. Ստալինի ուսմունքը լեզվի մասին և սովետական գրականության մի քանի հարցերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 19-42.

Editorial, Board (1951) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 110.

Editorial, Board (1951) Հայկական ՍՍՌ ԳԱ-ի Նախագահության որոշումը Հայկական ՍՍՌ ԳԱ-ի «Տեղեկագրի» աշխատանքների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 107-108.

Կ. , Է. (1951) Հնագիտական արժեքավոր նյութերի հայտնաբերումը Վրացական ՍՍՌ-ում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 103-104.

Սահակյան, Գ. (1951) Հոյակապ արդյունքներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-18.

Հարությունյան, Ա. (1951) Ղ. Վարդապետյանի «Հնարավորության և իրականության դիալեկտիկան» աշխատության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 97-102.

Агаян, Ц. (1951) „Крестьянское движение в Армении в XIX веке". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 87-96.

Капанцян, Гр. (1951) К задачам строительства современного армянского языка. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 5-20.

Чалоян, В. К. (1951) О базисе и надстройке в свете работы товарища Сталина „Марксизм и вопросы языкознания". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 85-102.

Editorial, Board (1951) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 103.

Editorial, Board (1951) Ընկ. Ա. Գրիգորյանի ելույթից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 52-76.

Editorial, Board (1951) Ընկ. Զ. Գրիգորյանի ելույթից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 76-84.

Editorial, Board (1951) Ընկ. Ծ. Աղայանի ելույթից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 27-36.

Editorial, Board (1951) Ընկ. Ղ. Դալլաքյանի ելույթից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 46-52.

Editorial, Board (1951) Ընկ. Մ. Մկրյանի ելույթից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 36-39.

Editorial, Board (1951) Ընկ. Վ. Ավետիսյանի ելույթից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 39-45.

Editorial, Board (1951) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 104.

Editorial, Board (1951) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի Լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհրդի ընդլայնած նիստը՝ նվիրված հայոց լեզվի մաքրության և հայերենի լեզվաշինարարության հարցերին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-4.

Editorial, Board (1951) Մտքերի փոխանակություն ընկ. Գր. Ղափանցյանի զեկուցման շուրջը. ընկ. Ս. Ղազարյանի ելույթից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 21-27.

Մելիքյան, Եվգ. (1951) Ի. Վ. Ստալինի «Մարքսիզմը և լեզվաբանության հարցերը» աշխատությունը և սովետահայ գրականության խնդիրները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 83-92.

Оганесян, К. (1951) Арин-берд (Ганли-тапа)—урартская крепость города Ирпуни. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 75-88.

Капанцян, Гр. (1951) Классический труд марксистского языкознания. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 11-18.

Момджян, Х. (1951) О значении труда товарища Сталина „Марксизм и вопросы языкознания" в развитии марксистско-ленинской философии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 19-36.

Шагинян, М. (1951) О литературе, как надстройке (заметки писателя). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 61-76.

Хримлян, С. (1951) О некоторых вопросах социалистического размещения производительных сил. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-22.

Першиц, А. И. (1951) О некоторых этнографических сюжетах в армянском народном эпосе „Давид Сасунский". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 47-60.

Буду, Алекс (1951) О создании единого албанского литературного языка. I. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 77-80.

Буду, Алекс (1951) Проблема чуждых элементов в албанском языке. II. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 80-82.

Еремян, С. (1951) Проблема этногенеза армян в свете учения И. В. Сталина о языке. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 37-52.

Editorial, Board (1951) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 99-100.

Editorial, Board (1951) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 107.

Editorial, Board (1951) Ի. Վ. Ստալինի «Մարքսիզմը և լեզվաբանության հարցերը» աշխատությունը և մեր խնդիրները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-10.

Editorial, Board (1951) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 101.

Editorial, Board (1951) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 108.

Հակոբյան, Ս. (1951) Հայ ժողովրդի ֆեոդալական շրջանի պատմության պերիոդիզացիայի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 23-46.

Editorial, Board (1951) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը, նվիրված Ի. Վ. Ստալինի «Մարքսիզմը և լեզվաբանության հարցերը» աշխատության հրապարակման տարեդարձին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 83.

Առաքելյան, Բ. (1951) Հնագիտության խնդիրները Ի. Վ. Ստալինի լեզվաբանական ուսմունքի լույսի տակ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 53-60.

Աբրահամյան, Ա. (1951) Նոր վավերագրեր Դավիթ-Բեկի ու նրա գլխավորած ազատագրական շարժման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 61-74.

Իսրայելյան, Մ. (1951) Ուրարտական երկու նոր արձանագրություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 89-100.

Հակոբյան, Թ. and Ութմազյան, Հ. (1951) Ստ. Մելիք-Բախշյան. -«Սոցիալական շարժումները Հայաստանում 5-րդ դարում». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 101-106.

Մյան, Ա. (1951) Վրացական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայում. Ի.Վ. Ստալինի «Մարքսիզմը և լեզվաբանության հարցերը» աշխատության լույս ընծայման տարեդարձը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 93-96.

Հասանով, Հ. (1951) Ադրբեջանական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայում . Ի.Վ. Ստալինի «Մարքսիզմը և լեզվաբանության հարցերը» աշխատության լույս ընծայման տարեդարձը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 96-98.

Сорокин, В. С. (1951) Древние идолы города Тейшебаини. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 71-82.

Капанцян, Гр. (1951) Хурритские слова армянского языка. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 25-50.

Բարսեղյան, Խ. (1951) Անդրկովկասի բոլշևիկյան մամուլի պատմությունից ։ Նոր նյութեր Հայաստանում ռևոլուցիոն պրոկլամացիաների տարածման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 13-24.

Editorial, Board (1951) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 93.

Քոչոյան, Ա. and Մարտիրոսյան, Լ. and Մանուկյան, Ս. (1951) Զեկուցումներ և դիսկուսիաներ, նվիրված հայոց լեզվի մաքրության հարցերին. [Լեզվի ինստիտուտում ,Պատմության ինստիտուտում , Գրականության ինստիտուտում,Արվեստների պատմության և տեսության սեկտորում]. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 83-92.

Խալեյան, Ե. (1951) Թիֆլիսի պրոլետարիատի 1901 թվի մայիսմեկյան քաղաքական ցույցը (50-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-12.

Անասյան, Հ. (1951) Թուրքական տիրապետությունը Հայաստանում XVII դարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 51-70.

Editorial, Board (1951) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 94.

Манандян, Я. А. (1951) Новые заметки о греческой надписи и языческом храме Гарни. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 9-36.

Лазарев, В. Н. (1951) Проблема Ренессанса и ее фальсификация в буржуазной науке эпохи империализма. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 47-66.

Մանուկյան, Ս. (1951) Անդրկովկասի եղբայրական ժողովուրդների գրականությանը նվիրված ցուցահանդես. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 103-108.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1951) Ավետիք Իսահակյանը և վրաց գրականությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 37-46.

Editorial, Board (1951) Արմատապես բարելավել հասարակական գիտությունների հիմնարկների աշխատանքը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-8.

Editorial, Board (1951) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 109.

Ղազարյան, Ս. (1951) Գրաբարի և ժամանակակից հայերենի պատմության մի քանի հարցեր ընկեր Ստալինի լեզվաբանական ուսմունքի լույսի տակ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 67-92.

Editorial, Board (1951) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 110.

Ոսկանյան, Ա. (1951) Հայկական ՍՍՌ տնտեսական աշխարհագրություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 99-102.

Իսրայելյան, Մ. (1951) Ուրարտական սեպագիր արձանագրությունների կորպուսը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 93-98.

Арешян, С. (1951) Заметки русских путешественников об Армении (XIV—XVII вв.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 45-52.

Косминский, Е. (1951) Итоги и задачи советского византиноведения. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-20.

Капанцян, Гр. (1951) К установлению хурритского термина šarr-||zarr- в значении „слуга, раб" по данным армянского и грузинского языков. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 21-28.

Шахбазян, М. (1951) МТС и механизация растениеводства колхозов Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 29-44.

Խաչիկյան, Լ. (1951) Բյուզանդագիտական 5-րդ սեսիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 71-75.

Editorial, Board (1951) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 77.

Մ., Լ. (1951) Դիսերտացիայի պաշտպանություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 76.

Հակոբյան, Վ. (1951) ԺԴ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 63-70.

Editorial, Board (1951) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 78.

Առաքելյան, Բ. (1951) ՀՍՍՌ ԳԱ Պատմության ինստիտուտի Գառնիի հնագիտական էքսպեդիցիայի 1950 թ. աշխատանքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 55-62.

Կ., Ի. (1951) Վրացական ՍՍՌ ԳԱ-ի Ռուսթավելու անվան վրաց Գրականության ինստիտուտի գրական հետազոտությունների 6-րդ հատորը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 53-54.

Григорян, З. (1951) Военные походы русской армии по присоединению Восточной Армении к России. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 23-74.

Сарабский, А. (1951) Краткие сведения о Музее Низами Академии наук Азербайджанской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 87-88.

Хачапуридзе, Г. (1951) Победа советской власти в Грузии (К 30-летию советской власти в Грузии). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 5-22.

Ениколопов, И. (1951) Х. Абовян и академики Г. Абих и А. Муравьев. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 83-86.

Editorial, Board (1951) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 95.

Մուրվալյան, Ա. (1951) Գ. Սունդուկյանց, «Պիեսներ». Ի. Գրիշաշվիլու խմբագրությամբ, առաջաբանով, ծանոթագրություններով և բառարանով. Թբիլիսի, 1950 թ. (վրացերեն լեզվով), էջ V-XXVII+366. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 89-90.

Սարգսյան, Վ. (1951) Գիտական սեսիա, նվիրված Ի. Վ. Ստալինի լեզվաբանական աշխատություններին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 91.

Առաքելյան, Բ. (1951) Դիտողություններ վիշապաքաղ Վահագնի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 75-82.

Editorial, Board (1951) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 96.

Editorial, Board (1951) Խոշորագույն գիտնականը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 4.

Editorial, Board (1951) Հայկական ՍՍՌ ԳԱ-ի նախագահությունում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 92-94.

Editorial, Board (1951) Սերգեյ Իվանովիչ Վավիլով. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 3.

Ստեփանյան, Գ. (1951) «Ագապիի պատմությունը» վեպի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 59-80.

Казиев, С. М. (1951) Краткое сообщение об археологических раскопках в Мингечауре. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 93-94.

Халеян, Е. (1951) Орган Кавказского Союза РСДРП «Борьба пролетариата» 1903-1905 гг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 81-92.

Меликсет-Бек, Л. М. (1951) Сиасет-намэ-книга о правлении вазира XI столетия Низам ал-мулька.Перевод, введение в изучение памятника и примечания профессора Б. Н. Заходера.Издание Академии наук СССР. М.—Л. 1949. 379 стр. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 95-98.

Жуков, Е. (1951) Современный этап американской агресии в Азии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 35-46.

Մարուխյան, Ար. (1951) Աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումը Սովետական Հայաստանի կոլտնտեսություններում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 19-34.

Editorial, Board (1951) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 109-110.

Գրիգորյան, Ք. (1951) Դիսերտացիաների պաշտպանություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 107-108.

Նանումյան, Ռ. (1951) Թաթուլ Հուրյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 47-58.

Բարսեղյան, Խ. (1951) Լենինյան «Իսկրան» («Իսկրայի» առաջին համարի լույս ընծայման 50-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-18.

Editorial, Board (1951) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 111.

Կոզմոյան, Կ. (1951) Ս. Թովմասյան-«Մի էջ Կովկասի պաշտպանությունից». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 99-100.

Մնացականյան, Հ. (1951) Սովետական Հայաստանի 30-ամյակին նվիրված հոբելյանական ցուցահանդեսը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 101-106.

Джафарзаде, И. М. (1950) Об археологических работах Института истории им. А. Бакиханова АН Азерб. ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 99-100.

Агаян, Ц. (1950) Советская Армения за 30 лет. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 63-82.

Editorial, Board (1950) Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 127-128.

Սահակյան, Գ. (1950) Ընկեր Ստալինը ՍՍՌՄ արտադրողական ուժերի սոցիալիստական տեղադրման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-22.

Սարգսյան, Վ. (1950) Հայկական ՍՍՌ ԳԱ-ի Ընդհանուր ժողովը՝ նվիրված Հայաստանում Սովետական իշխանության հաստատման 30- ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 119-120.

Մեսրոբյան, Հ. (1950) Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Ռեսպուբլիկայի առաջին կոնստիտուցիային նախորդող իրավական ակտերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 39-62.

Աճառյան, Հ. (1950) Հայկականք Է. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 83-98.

Վարդանյան, Հ. (1950) Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ ռևոլուցիան՝հայ ժողովրդի ազատարարը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 23-38.

Սարգսյան, Վ. (1950) ՍՍՌՄ Գիտությունների Ակադեմիայի Պատմության և փիլիսոփայության բաժանմունքի և Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Հասարակական բաժանմունքի միացյալ սեսիան՝ նվիրված Հայաստանում Սովետական իշխանության հաստատման 30—ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 109-118.

Editorial, Board (1950) Ցանկ Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի «Տեղեկագրի»(Հասարակական գիտություններ) 1950 թվի №№ 1—12-ում տպված նյութերի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 121-126.

Թաջիրյան, Դ. (1950) Ֆրանսերեն աշխատություն հայ ժողովրդի պատմության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 101-108.

Մարտիրոսյան, Լ. and Գրիգորյան, Ք. (1950) «Սովետական Հայաստանի պատմության ուրվագծերը» աշխատության քննարկումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 91-92.

Ениколопов, И. (1950) Из грибоедовских бумаг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 47-50.

Гули-Заде, М. (1950) Институт литературы имени Низами АН Азерб. ССР перед новыми задачами. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 85-86.

Агаян, Ц. (1950) К вопросу об издании азербайджанской газеты «Экинчи» и связи «Экинчи» с армянской периодической печатью. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 51-66.

Капанцян, Гр. (1950) Основы генеалогической классификации языков и критика взглядов Н. Марра на стадиальность развития языка. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-16.

Editorial, Board (1950) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 94-95.

Սարգսյան, Վ. (1950) Գրականության ինստիտուտում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 92-93.

Editorial, Board (1950) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 96.

Միրզոյան, Ա. (1950) Կարո Ղաֆադարյան - «Հովհաննավանքը և նրա արձանագրությունները». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 87-90.

Մուրադյան, Մ. (1950) Կոմիտասի տեղն ու նշանակությունը հայկական երաժշտության պատմության մեջ (Կոմիտասի մահվան 15-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 31-46.

Ազնավուրյան, Գ. (1950) Նոր նյութեր Րաֆֆու մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 67-74.

Աղայան, Էդ. (1950) Պատմա-համեմատական մեթոդը և նրա դերը լեզվաբանության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 17-30.

Ադամյան, Ա. (1950) Ռուս արևելագետ Մ. Վ. Նիկոլսկու անտիպ նամակները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 75-84.

Чалоян, В. (1950) Роль восточных народов в истории развития философской мысли. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 37-94.

Editorial, Board (1950) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 102.

Մուրադյան, Հր. (1950) Գուրգեն Բորյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 17-36.

Բարսեղյան, Խ. (1950) Ի. Վ. Ստալինի աշխատությունների հայերեն հրատարակությունների բիբլիոգրաֆիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 95-101.

Editorial, Board (1950) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 103.

Մնացականյան, Ար. (1950) Սովետական Բանակի մղած մարտերը ճապոնական զավթիչների դեմ և հայ ռազմիկների մասնակցությունն այդ մարտերին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-16.

Мнацаканян, С. (1950) Армянские сталактиты. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 53-70.

Эльчибекян, А. (1950) Белогвардейщина юга России и дашнаки. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 25-36.

Зубиетян, В. (1950) Даралагяз. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-24.

Петросян, Э. (1950) Литература сопротивления во Франции. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 37-52.

Editorial, Board (1950) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 97.

Editorial, Board (1950) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 98.

Աղայան, Մ. (1950) Կոմիտասի երաժշտական կատարման արվեստը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 71-76.

Սարգսյան, Ս. (1950) Սուրեն Սպանդարյանը գրականության և արվեստի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 91-96.

Թումանյան, Ն. (1950) Վ. Տերյանը և Հ. Թումանյանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 77-80.

Հովնան, Գ. (1950) Վահան Տերյանը և ռուսական կուլտուրան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 81-90.

Կոզմոյան, Կ. (1950) «Հայ գեներալներ և Սովետական Միության Հերոսներ». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 103-108.

Джавахишвили, А. И. (1950) Краткий обзор прошлой и будущей деятельности Государственного Музея Грузии им. акад. С. Н. Джанашиа. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 111-114.

Тер-Авакимова, С. (1950) Народный художник Армении (70-летие М. Сарьяна). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 109-110.

Editorial, Board (1950) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 115.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1950) Գ. Սունդուկյանը և վրաց կլասիկները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 63-82.

Իսրայելյան, Մ. (1950) Գ. Սունդուկյանի վրացերեն նամակները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 83-94.

Editorial, Board (1950) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 116.

Կարապետյան, Հ. (1950) Հայկական ՍՍՌ ժողովրդական տնտեսությունը երկրորդ հնգամյակի առաջին տարիներին (1933-1934 թ.թ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 11-36.

Ադամյան, Ա. (1950) Նորահայտ վավերագրեր Սուվորովի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 95-102.

Ստալին, Ի. (1950) Պատասխան ընկերներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-10.

Բազյան, Ս. (1950) Սունդուկյանի ստեղծագործությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 37-62.

Беридзе, В. М. (1950) О порядке собирания и разработки грузинских научных терминов. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 94.

Барсегян, Х. А. (1950) Степан Шаумян как журналист-публицист. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 77-88.

Սվետայլո, Ն. Վ. (1950) Բեռլինի Գերմանական Գիտությունների Ակադեմիայի 250-ամյակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 45-50.

Editorial, Board (1950) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 95.

Editorial, Board (1950) Գիտական սեսիա՝ նվիրված հայ մեծ դրամատուրգ Գ. Սունդուկյանի ծննդյան 125-ամյա հոբելյանին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 93.

Ստալին, Ի. (1950) Լեզվաբանության մի քանի հարցերի շուրջը ։ Պատասխան ընկեր Ե. Կրաշեննիկովային. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-8. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1950) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 96.

Ավետիսյան, Կ. (1950) Հայկական բարձրավանդակ և Արևելյան Հայաստան հասկացողությունները և նրանց ոչ ճիշտ գործածումը մի շարք հեղինակների մոտ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 89-92.

Հովհաննիսյան, Ա. Գ. (1950) Միքայել Նալբանդյանի նորահայտ պամֆլետը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 51-76.

Կարապետյան, Հ. (1950) Սովետական Հայաստանը գյուղատնտեսության կոլեկտիվացման համար մղվող պայքարի ժամանակաշրջանում (1930-1934 թ. թ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 9-44.

Гудава, Т. (1950) О работе Института языка им. акад. Н. Я. Марра АН Груз. ССР за 1948-50 гг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 101-102.

Тер-Авакимова, С. (1950) Ценный вклад в советскую археологию. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 99-101.

Editorial, Board (1950) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 103.

Editorial, Board (1950) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 104.

Ստալին, Ի. (1950) Մարքսիզմի վերաբերյալ լեզվագիտության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. III-XXII.

Հակոբյան, Վ. and Ոսկանյան, Վ. (1950) Մի նորահայտ փաստաթուղթ Սուվորովի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 93-98.

Աղայան, Ծ. (1950) Սովետական Հայաստանը սոցիալիզմի հաղթանակի և Ստալինյան Կոնստիտուցիայի ժամանակաշրջանում (1935-1941 թ. թ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 17-92.

Саркисов, Е. Г. (1950) Ленин и народы Закавказья. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-20.

Editorial, Board (1950) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 93.

Editorial, Board (1950) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 94.

Editorial, Board (1950) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Ընդհանուր ժողովը՝ նվիրված Ն. Յա. Մառի ծննդյան 85-ամյակին և մահվան 15-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 87-88.

Բ., Լ. Մ. (1950) Ն. Մառի հիշատակին նվիրված հուշ-օրերը Վրաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 89-92.

Քալաշյան, Վ. (1950) Ռուս մեծ զորավարը (Ա. Վ. Սուվորովի մահվան 150-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-16.

Մելիքսեթյան, Վ. (1950) Սովետական Հայաստանը երկրի ինդուստրացման համար մղվող պայքարում (1926-1929 թ. թ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 45-86.

Նանումյան, Ռ. (1950) Ստալինյան հնգամյակների ժամանակաշրջանի սովետահայ գրականությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 21-44.

Агаян, Ц. П. (1950) Г. В. Хачапуридзе - «Советская Грузия». Москва. Огиз. Госполитиздат. 1948. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 89-102.

Явкина, М. (1950) Новые документы о Х. Абовяне. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 51-54.

Иоаннисян, А. Р. (1950) По поводу моей книги «Россия и армянское освободительное движение в 80-ых годах XVIII столетия». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 83-88.

Editorial, Board (1950) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 103.

Editorial, Board (1950) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 104.

Հակոբյան, Թ. (1950) Ձորք կամ Կապան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 61-82.

Editorial, Board (1950) Նոր դոկումենտներ Խ. Աբովյանի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 49-50.

Հովնան, Գուրգեն (1950) Պուշկինի երկերից կատարված հայերեն առաջին թարգմանությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 55-60.

Հակոբյան, Ա. (1950) Սովետական Հայաստանը ժողովրդական տնտեսության վերականգման շրջանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-48.

Сардарян, С. А. (1950) Палеолит в Армении (Автореферат). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 69-86.

Editorial, Board (1950) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . p. 103.

Editorial, Board (1950) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 91.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1950) Գևորգ Մելքիսեդեկյան Խուբով (Նյութեր և նոթեր). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 55-84.

Editorial, Board (1950) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . p. 104.

Editorial, Board (1950) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 92.

Պողոսյան, Ա. (1950) Ղրիմի պատերազմի Կովկասյան ռազմաճակատը և հայերի մասնակցությունը ռազմական գործողություններին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների , № 3 . pp. 47-68.

Գրիգորյան, Գր. (1950) Մադաթ Պետրոսյան (1867-1944). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 85-102.

Մուրադյան, Մ. (1950) Պրոֆ. Գ. Գոյանի «Հին Հայաստանի թատրոնը» աշխատության քննարկումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 87-90.

Հակոբյան, Արշ. (1950) Սովետական Հայաստանը ժողովրդական տնտեսության վերականգման խաղաղ աշխատանքներին անցնելու սկզբնական շրջանում (1921-1922 թ.թ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-46.

Էլչիբեկյան, Հ. (1950) Սովետական իշխանության հաղթանակը Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 3-54.

Editorial, Board (1949) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 131.

Editorial, Board (1949) Ընկեր Ստալինին՝ Մեծ առաջնորդին և ուսուցչին, Լենինի անմահ գործի շարունակողին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-8.

Պարսամյան, Վ. (1949) Ի. Վ. Ստալինը և Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ Ռևոլուցիայի հաղթանակը Անդրկովկասում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 37-58.

Գուլքանյան, Վ. Հ. (1949) Ի. Վ. Ստալինը և սովետական գիտությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 17-36.

Գրիգորյան , Գր. (1949) Ի. Վ. Ստալինի կերպարը սովետահայ բանահյուսության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 97-110.

Ասատրյան, Աս. (1949) Ի. Վ. Ստալինի կերպարը սովետահայ գրականության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 59-96.

Մուրադյան, Մ. (1949) Լենինի և Ստալինի կերպարները սովետահայ երաժշտական ստեղծագործության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 111-128.

Editorial, Board (1949) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 2.

Editorial, Board (1949) Հայ ժողովրդի նամակը Իոսիֆ Վիսսարիոնովիչ Ստալինին։ Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 11-14.

Editorial, Board (1949) Հայաստանի Կ(բ)Պ Կենտկոմից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 9-10.

Editorial, Board (1949) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի պրեզիդենտ Վ. Հ. Համբարձումյանի ճառը ՀամԿ(բ)Պ Կենտկոմի, ՍՍՌՄ Գերագույն Սովետի Նախագահության, ՍՍՌՄ Մինիստրների Սովետի, ՀամԿԽ-ի Նախագահության, ՀամԼԿԵՄ Կենտկոմի, ՌՍՖՍՌ Գերագույն Սովետի Նախագահության, ՌՍՖՍՌ Մինիստրների Սովետի, ՀԱՄԿ(բ)Պ Մոսկվայի Կոմիտեի և Մոսկվայի Քաղաքային Կոմիտեի Աշխատավորների դեպուտատների Մոսկվայի Մարզային և Քաղաքային Սովետների, ՀամԼԿԵՄ Մոսկվայի Կոմիտեի և Մոսկվայի Քաղաքային Կոմիտեի հանդիսավոր նիստում, նվիրված Ի. Վ,. Ստալինի ծննդյան 70-ամ յակին:. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . 15-16.

Editorial, Board (1949) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . 129-130.

Editorial, Board (1949) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 116.

Editorial, Board (1949) Գիտական սեսիա, նվիրված Կոմիտասի ծննդյան 80-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 115.

Editorial, Board (1949) Գիտական սեսիա, նվիրված Մ. Նալբանդյանի ծննդյան 120-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 115.

Աթայան, Ռ. (1949) Ժողովրդական երգի ներդաշնակության սկզբունքը Կոմիտասի մոտ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 87-114.

Editorial, Board (1949) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 2.

Մնացականյան, Ար. (1949) Հայ ռազմիկների մասնակցությունը ֆաշիստական Գերմանիայի վերջնական ջախջախման համար մղված մարտերին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-42.

Ասլանյան, Հ. (1949) Մեծ ռևոլուցիոն դեմոկրատ-մատերիալիստը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 43-54.

Ստեփանյան, Գ. (1949) Միքայել Նալբանդյանի երկրորդ ուղևորության հետ կապված մի քանի հարցեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 55-86.

Մնացականյան, Աս. (1949) «Դիվան Խ. Աբովյանի» (2-րդ հատոր, Երևան, 1948 թ. կազմեց և ծանոթագրեց Ե. Շահազիզ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 63-71.

Հակոբյան, Վ. (1949) Անանուն ժամանակագրության աղբյուրների մասին կամ Վարդան Արևելցու «Պատմություն տիեզերական»-ի համառոտ խմբագրությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 51-62.

Editorial, Board (1949) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 72.

Editorial, Board (1949) Գեորգի Միխայլովիչ Դիմիտրով. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 5-8.

Վարդանյան, Հ. (1949) Դաշնակցությունը որպես իմպերիալիզմի և ռուսական կոնտրռևոլուցիայի գործակալը 1918-1920 թ. թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 9-16.

Editorial, Board (1949) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 2.

Հակոբյան, Ս. (1949) Ն. Յա. Մառը և միջնադարյան հայկական քաղաքի ուսումնասիրության պրոբլեմը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 17-50.

Ստեփանյան, Գ. (1949) Արազի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-24.

Ениколопов, И. (1949) «Записка о переселении армян из Персии в наши области» и ее настоящий автор. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 69-74.

Зурабян, С. (1949) Из истории армянской экономической мысли XIX века. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 39-68.

Editorial, Board (1949) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 79.

Editorial, Board (1949) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 2.

Հակոբյան, Վ. (1949) Մատենագիտական տեղեկություններ բույսերի սելեկցիայի պատմության վերաբերյալ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 75-78.

Ոսկերչյան, Ա. (1949) Ստ. Շահումյանի և Ս. Սպանդարյանի պայքարը Բելինսկու մարտական տրադիցիաների համար. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 25-38.

Մելքոնյան, Ա. (1949) Բագրատ Ղարիբջանյանի կյանքը, ռևոլուցիոն գործունեությունը և գրական ժառանգությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 17-56.

Editorial, Board (1949) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 71.

Մնացականյան, Ս. (1949) Ընդդեմ բուրժուական տեսությունների հայկական ճարտարապետության պատմության ասպարեզում (Բրունովի աշխատությունների առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 65-70.

Editorial, Board (1949) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 2.

Editorial, Board (1949) Հանուն մարքս-լենինյան լեզվաբանության հետագա զարգացման. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտուրյունների, № 6 . pp. 3-16.

Ստեփանյան, Գ. (1949) Պետրոս Ադամյանը և ռուս կլասիկ դրամատուրգիան (Պ. Ադամյանի ծննդյան հարյուրամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 57-64.

Այվազյան, Ղ. (1949) Ա. Ս. Պուշկինը և հայ գրականությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-30.

Editorial, Board (1949) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 75.

Editorial, Board (1949) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 2.

Մելիքսեթյան, Վ. (1949) Պատմության թանգարանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 63-70.

Մնացականյան, Աս. (1949) Պուշկինի «Ոսկե ձկնիկ»-ի հայերեն թարգմանությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 31-40.

Editorial, Board (1949) Պրոֆ. Ա. Տերտերյանի վերջին տարիների աշխատությունների քննարկումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 71-74.

Գրիգորյան, Ահ. (1949) Սովետահայ բարբառագիտության մեթոդական մի քանի հարցեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 41-62.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1949) XVIII-XIX դ.դ. հայ բանաստեղծների երկերի մի շարք օրինակներ ևս վրացատառ գրությամբ (Նյութեր Թբիլիսիի հայոց բարբառի պատմության համար). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 31-38.

Саркисов, Е. (1949) А. Ф. Миллер - «Краткая история Турции», Госполитиздат, 1948 г., 303 стр.;«Очерки новейшей истории Турции», изд. Академии Наук СССР, 1948 г., 280 стр. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 81-92.

Момджян, Х. (1949) Социалистическое общество и творческая активность личности. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-30.

Editorial, Board (1949) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 93.

Աղայան, Էդ. (1949) Լեզվաբանական դիտողություններ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 39-46.

Editorial, Board (1949) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 2.

Շալջյան, Ս. (1949) Վասպուրականի թագավորության պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 47-80.

Ինճիկյան, Հովհ. (1949) Ար. Մնացականյան. – Գերմանա- թուրքական զավթիչների գործակալության ձախողումը Կովկասում՝ առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին ։ Հայպետհրատ, Երևան, 1948 թ., էջ 204։. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . 87- 98.

Editorial, Board (1949) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 101.

Համազասպյան, Վ. (1949) Թոնդրակեցիների շարժման էպոխան և գաղափարախոսությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . 37- 66.

Editorial, Board (1949) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 2.

Հովհաննիսյան, Ռ. (1949) Կոսմոպոլիտների հակահայրենասիրական խմբակի ջախջախումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-14.

Editorial, Board (1949) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Ընդհանուր ժողովը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 99-100.

Նազարյան, Շուշանիկ (1949) Հարություն Ալամդարյանի մի նոր ձեռագիր աշխատության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . 81- 86.

Մուրվալյան, Ա. (1949) Մի խումբ կենդանիների և թռչունների հայ-վրացական ընդհանուր անունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . 67- 80.

Սահակյան, Գ. (1949) Նալբանդյանը որպես կապիտալիզմի քննադատ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 15-36.

Editorial, Board (1949) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 88.

Խաչիկյան, Լ. and Հակոբյան, Վ. (1949) Ինչպես չպետք է հրատարակվեն պատմական սկզբնաղբյուրները (Պրոֆ. Աշ. Աբրահամյանի կողմից Ստեփաննոս Օրբելյանի անվամբ հրատարակված «Ժամանակագրության» առնչությամբ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 77-87.

Editorial, Board (1949) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 2.

Գրիգորյան, Գր. (1949) Հայ ժողովրդական վեպի մի քանի կերպարների ու պատկերների իդեական-հասարակական բովանդակությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . 37- 76.

Ներսիսյան, Ա. (1949) Հայաստանի ռևոլուցիոն կոմիտեները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-16.

Ասատրյան, Աս. (1949) Հովհ. Թումանյանը և ռուս կլասիկ գրականությունը (Բանաստեղծի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 27-36.

Էլչիբեկյան, Հ. (1949) Վասպուրականի հայերը Միջագետքում և նրանց վերադարձը Սովետական Հայաստան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 17-26.

Гарибян, А. (1949) Гр. Капанцян. «Хайаса- колыбель армян». Ереван, 1947 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 91-96.

Editorial, Board (1949) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 99.

Editorial, Board (1949) Գիտական սեսիա, նվիրված Վ. Ի. Լենինի մահվան 25-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . 97- 98.

Աղայան, Ծ. (1949) Լենինը և Ստալինը Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ ռևոլուցիայի կազմակերպիչներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-24.

Ալեքսանյան, Տ. (1949) Լենինի «Մատերիալիզմ և էմպիրիոկրիտիցիզմ» գիրքը և ժամանակակից անգլո-ամերիկյան նեոմախիզմի քննադատությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 25-48.

Մելիքյան, Հ. (1949) Լենինի կերպարը սովետահայ գրականության և արվեստի մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 61-76.

Սևակ, Գուրգեն (1949) Լենինյան պարտիականության սկզբունքը և լեզվաբանությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 49-60.

Editorial, Board (1949) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 2.

Ղազարյան, Ս. (1949) Ռուսերենի դերը ազգային լեզուների զարգացման մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 77-90.

Editorial, Board (1948) Ակադեմիկոս Հ. Մանանդյանի ծննդյան 75-ամյակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 71-78.

Ստեփանյան, Գ. (1948) Արփիար Արփիարյանի գրականագիտական հայացքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 39-62.

Editorial, Board (1948) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 87.

Գրիգորյան, Ահ. and Ղազարյան, Ս. (1948) Գուրգեն Սևակ– Ժամանակակից հայերենի համառոտ պատմություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 63-70.

Editorial, Board (1948) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 2.

Մնացականյան, Ար. (1948) Կովկասի հերոսական պաշտպանությունը 1942-1943 թ. թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-24.

Editorial, Board (1948) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Ընդհանուր Ժողովները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 78-80.

Գրիգորյան, Ահ. (1948) Հր. Քոչարի լեզվական արվեստը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 25-38.

Editorial, Board (1948) Ցանկ Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի «Տեղեկագրի»(Հասարակական Գիտություններ) 1948 թվի № № 1-12-ում տպված նյութերի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 81-86.

Еремян, С. Т. (1948) Основные черты общественного строя Армении в эллинистическую эпоху. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 33-74.

Айрумян, А. К. and Хримлян, С. И. and Шахбазян, М. С. (1948) Экономика Арзни-Шамирамского орошения. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-32.

Էլչիբեկյան, Հ. (1948) Ա. Մ. Հակոբյան – Քաղաքացիական կռիվները Հայաստանում 1921 թ. ։ Պետական Համալսարանի հրատարակչություն, 1948 թ., Երևան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 99-103.

Editorial, Board (1948) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 104.

Խաչիկյան, Լ. (1948) Դիտողություն Մ. Խորենացու Հայոց պատմության երկրորդ գրքի ԾԴ գլխի մասին (Ադրբեջանում գտնված հին-լատինական արձանագրության առնչությամբ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 91-98.

Editorial, Board (1948) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 2.

Ղազարյան, Ս. (1948) Մի էջ «Հյուսիսափայլի» պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 75-90.

Момджян, Х. (1948) Гельвеций и Монтескье (Письма и критические заметки Гельвеция на «Дух законов»). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 29-62.

Editorial, Board (1948) Անդրեյ Ալեքսանդրովիչ Ժդանով. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-6.

Գրիգորյան, Ահ. (1948) Արարատ Ղարիբյան. «Հայերեն ուղղագրական նոր բառարան», Երևան, 1948 թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 75-78.

Editorial, Board (1948) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 87.

Editorial, Board (1948) Գիտական սեսիա՝ նվիրված Բաքվի 26 կոմիսարներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 79-80.

Editorial, Board (1948) Գիտական սեսիա՝ նվիրված Ստ. Շահումյանի ծննդյան 70-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 81.

Editorial, Board (1948) Գիտական սեսիա՝ նվիրված Խաչատուր Աբովյանի մահվան հարյուրամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . 85-86.

Editorial, Board (1948) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 2.

Editorial, Board (1948) Հանդիսավոր նիստ՝ նվիրված Խաչատուր Աբովյանի մահվան հարյուրամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 82-85.

Editorial, Board (1948) Հանդիսավոր նիստ՝ նվիրված Ստ. Շահումյանի ծննդյան 70-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 80-81.

Հակոբյան, Վ. (1948) Հեթում Պատմիչի նորահայտ հիշատակարանը և նրա պատմական նշանակությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 63-74.

Աղայան, Ծ. (1948) Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ Ռևոլուցիան և Բաքվի 1918 թ. Սովետական իշխանությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 7-28.

Иоаннисян, А. Р. (1948) Несколько замечаний по поводу статьи А. Г. Абрамяна. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 69-78.

Абрамян, А. Г. (1948) О некоторых ошибках проф. А. Р. Иоаннисяна, допущенных в книге «Иосиф Эмин». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 61-68.

Գրիգորյան, Ահ. (1948) Աբովյանի ոճը և ոճական հնարները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 45-68.

Զարյան, Ռ. (1948) Աբովյանի անհայտ շրջագայություններից (Աբովյանի ճանապարհորդությունը 1838-ին). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 35-44.

Ստեփանյան, Գ. (1948) Առաքել Արարատյանի երկու ձեռագիր տետրակները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 93-104.

Editorial, Board (1948) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 79.

Editorial, Board (1948) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 105 .

Մելիքսեթյան, Վ. Գ. (1948) Զեյթունի 1862 թվի ապստամբությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 53-60.

Ասատրյան, Աս. (1948) Խ. Աբովյանի գրական ժառանգության պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 69-92.

Մուրադյան, Հր. (1948) Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանին». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-18.

Editorial, Board (1948) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 2.

Editorial, Board (1948) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 2.

Աղայան, Մ. (1948) Մի ակնարկ ժողովրդական օրորների մասին («Նանա»-ներ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 39-52.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1948) Նոր նյութեր Խ. Աբովյանի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 19-34.

Մնացականյան, Ար. (1948) Ռուսական ռևոլուցիան և հայ ժողովուրդը 1917 թվին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-12.

Հակոբյան, Ս. (1948) Ստրկությունը և ստրկատիրական հասարակական ֆորմացիան հին Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 13-38.

Паничкина, М. З. (1948) К вопросу о верхнем палеолите в Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 67-80.

Ղարիբջանյան, Գ. (1948) Ալեքսանդրոպոլի բոլշևիկյան կազմակերպությունը 1917-1918 թ.թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-38.

Editorial, Board (1948) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 101.

Editorial, Board (1948) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 2.

Բաբայան, Լ. (1948) Հայաստանի հարկային սիստեմը մոնղոլական տիրապետության շրջանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 55-66.

Editorial, Board (1948) Հայկական ՍՍՌ և Վրացական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիաների Հասարակական գիտությունների բաժանմունքների միացյալ գիտական սեսիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 85-98.

Հակոբյան, Վ. (1948) Մի անհաջող բիբլիոգրաֆիայի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 81-84.

Editorial, Board (1948) Որոշում Վրացական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի և Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Հասարակական գիտությունների բաժանմունքների միացյալ գիտական սեսիայի (Ընդունված է 1948 թ. մայիսի 29-ի պլենար նիստում). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 99-100.

Սարգսյան, Ե. (1948) Օսմանյան կառավարության ագրարային քաղաքականությունը Թուրքահայաստանում XIX դարի երկրորդ կեսին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 39-54.

Մուրվալյան, Ա. (1948) «Իբերական-կովկասյան լեզվաբանություն», 1, 1946 ։ Վրացական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիա, ակադ. Ն. Մառի անվան Լեզվի ինստիտուտ. էջ 1-8+401. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . 87-94.

Капанцян, Гр. (1948) Суффиксы и суффигированные слова в топонимике древней Малой Азии (их генезис, языковая принадлежность и территориальное распространение). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 21-60.

Կարապետյան, Հ. (1948) Ալեքսանդրոպոլի 1920 թվի մայիսյան զինված ապստամբության պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-20.

Editorial, Board (1948) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 95.

Editorial, Board (1948) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 2.

Սամվելյան, Վ. (1948) Հայկական խազերի ուսումնասիրությունը և նրա արդի վիճակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 61-86.

Editorial, Board (1948) «Փիլիսոփայության պատմության» ձեռնարկի նախագծի քննարկումը Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Փիլիսոփայության սեկտորում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 85-88.

Дрампян, Р. (1948) Из истории армянской миниатюры XIII-XIV в. в. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 51-78.

Editorial, Board (1948) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 89.

Editorial, Board (1948) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 2.

Հակոբյան , Ս. (1948) Հ. Հարությունյան «Վարդանանց պատերազմը». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 79-84.

Ղանալանյան, Ա. (1948) Հայ ժողովրդի հերոսական ասքը Լենինի մասին և նրա գրական մշակումները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 41-50.

Աճառյան, Հր. (1948) Հայկականք Զ. – Երբ Լ դարձավ Ղ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 33-40.

Մարուխյան, Ար. (1948) Սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները հայկական գյուղում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-32.

Григорьян, К. (1948) Живописец Богдан Салтанов в Московской Оружейной Палате. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 47-60.

Հարությունյան, Պ. (1948) Բագրատունյաց ճյուղագրության հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 61-76.

Editorial, Board (1948) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 89.

Editorial, Board (1948) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 2.

Ստեփանյան, Գ. (1948) Հայ գրականության պատմություն . դասագիրք միջնակարգ դպրոցի 9-րդ դասարանի համար – Երկրորդ գիրք. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 77-88.

Հակոբյան, Արշ. (1948) Մի դրվագ Հայաստանի քաղաքացիական կռիվներից (1921 թվի փետրվարի 13-ից ապրիլի 15-ը). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-30.

Զարյան, Ռ. (1948) Նոր նյութեր Աբովյանի կենսագրության համար. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 31-46.

Խալեյան, Ե. (1948) «Կոմունիստական մանիֆեստի»-ի հայերեն թարգմանությունները և հրատարակությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-10.

Иоаннисян, Ф. Р. (1948) К истории возникновения «Западни честолюбия». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 11-26.

Editorial, Board (1948) Անդրկովկասի հնագիտությանը նվիրված գիտական սեսիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 76-78.

Editorial, Board (1948) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 83.

Քալաշյան, Վ. Հ. (1948) Գրիգոր Արծրունին և հայկական հարցը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 65-74.

Editorial, Board (1948) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 2.

Editorial, Board (1948) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Ընդհանուր Ժողովը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 75-76.

Առաքելյան, Բ. (1948) Մառը և կովկասագիտության գիտական հիմունքների մշակումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 27-48.

Մնացականյան, Աս. (1948) Մոսկվան միջնադարյան հայկական մի պոեմում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 49-64.

Editorial, Board (1948) Պատմության Ինստիտուտի Գիտական Խորհրդի դռնբաց նիստը, նվիրված 5-6-րդ դարերի ազատագրական շարժումների գնահատմանը սովետահայ պատմագրության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 78-82.

Մնացականյան, Ար. (1948) 11-րդ Կարմիր Բանակի փառապանծ ուղին Կովկասում 1918–1921 թ. թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-24.

Առաքելյան, Բ. and Հարությունյան, Վ. (1948) Н. М. Токарский-«Архитектура древней Армении». Издательство Академии Наук Армянской ССР, Ереван, 1946 г., 382 страницы, с 96 таблицами. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 79-88.

Editorial, Board (1948) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 99.

Editorial, Board (1948) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 2.

Էլչիբեկյան, Հ. (1948) Հայաստանի Սովետների առաջին համագումարը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 25-44.

Մուրվալյան, Ա. (1948) Հայոց և վրաց լեզուների ընդհանրությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 59-78.

Editorial, Board (1948) Հասարակական գիտությունների բաժանմունքի սեսիաները, նվիրված Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ Ռևոլուցիայի 30-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 93-98.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1948) Չորրորդ Հայքի 774-775 թ.թ. գյուղացիական ապստամբության պատմության շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 45-58.

Առաքելյան, Բ. (1948) Պրոֆ. Ա. Ղարիբյանի «Սովետական հայագիտության հիմունքները» զեկուցման առթիվ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 89-92.

Editorial, Board (1948) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 103.

Մոմջյան, Խ. (1948) Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության գնահատման հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 79-94.

Editorial, Board (1948) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 2.

Ոսկանյան, Վ. (1948) Հայ-ռուսական հարաբերությունները XVII դարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 53-78.

Editorial, Board (1948) Հասարակական գիտությունների բաժանմունքի գիտական սեսիաները՝ նվիրված Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ Ռևոլուցիայի 30-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 95-102.

Մարուխյան, Ար. (1948) Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ Ռևոլուցիան և հողային հարցի լուծումը Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-14.

Մնացականյան, Ար. (1948) Մոսկվայի հայ պաշտպանները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 41-52.

Ղարիբյան, Ա. (1948) Սովետական հայագիտության հիմունքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 15-40.

Арутюнян, В. (1947) Архитектурные памятники Двина. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 81-99.

Асмус, В. (1947) Логика отношений в работах Шарля Серрюса. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 13-32.

Editorial, Board (1947) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 104.

Երեմյան, Ս. (1947) Լիպարիտ զորավարի հաջորդները և Դանիշմանյան տոհմի ծագման խնդիրը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 65-80.

Editorial, Board (1947) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 2.

Editorial, Board (1947) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Ընդհանուր Ժողովը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 100-103.

Էլչիբեկյան, Հ. (1947) Ղարաքիլիսայի ճակատամարտը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 51-64.

Մնեյան, Գ. (1947) Ստեփան Շահումյանի վաղ շրջանի մարքսիստական հայացքների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 33-50.

Խրիմլյան, Ս. (1947) Տնտեսագիտության պրոբլեմները Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայում հետպատերազմյան նոր հնգամյակում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-12.

Աթայան, Ռ. (1947) Բոլշևիկի կերպարը Ա. Ֆադեևի «Երիտասարդ գվարդիա» վեպում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 13-34.

Хримлян, С. (1947) К вопросу об экономике освоения заболоченных и засоленных земель Араратской долины. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-12.

Editorial, Board (1947) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 100.

Editorial, Board (1947) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 2.

Հակոբյան, Ս. (1947) Հայ ժողովրդի պատմության պերիոդիզացիայի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 35-58.

Editorial, Board (1947) Հայրենական պատերազմի Պատմության կաբինետում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 93-99.

Բաբախանյան, Ա. (1947) Ղ. Վարդապետյան. «Չերնիշևսկու և Դոբրոլյուբովի փիլիսոփայական հայացքները». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 79-92.

Մելիք-Օհանջանյան, Կ. (1947) Տիրան-Տրդատի վեպը ըստ Փավստոս Բուզանդի. II. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 59-78.

Меликсет-Бек, Л. М. (1947) Из истории археологических изысканий в Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 45-50.

Восканян, В. (1947) Ново-торговый устав и договор с армянской торговой компанией в 1667 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 29-44.

Քոչոյան, Ա. (1947) Բառարան Խաչատուր Աբովյանի երկերում գործածված բարբառային և օտար բառերի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 92-94.

Editorial, Board (1947) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 95.

Խառատյան, Ա. (1947) Դարձյալ մոռացված բանաստեղծ Խաչատուր Էհրամճյանցի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 75-86.

Աղայան, Էդ. (1947) Լեզվաբանական դիտողություններ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 51-58.

Editorial, Board (1947) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 2.

Մնացականյան, Ար. (1947) Կոմս Շուլենբուրգ ֆոն -Բերգի՝ Կովկասի արխիվը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-28.

Աբրահամյան, Ա. (1947) Շիրակացու աշխատությունների հարազատության հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 87-91.

Մելիք-Օհանջանյան, Կ. (1947) Տիրան-Տրդատի վեպը ըստ Փավստոս Բուզանդի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 59-74.

Григорян, К. Н. (1947) Книга о высокой радости ученого. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 95-98.

Մնացականյան, Աս. (1947) Անտիպ էջեր (Սայաթ-Նովա, Շամչի Մելքո և անանուն երգիչ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 85-94.

Editorial, Board (1947) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 101.

Ռշտունի, Վ. (1947) Գյուղատնտեսության մեջ կապիտալիզմի զարգացման ուղիների հարցն Անդրկովկասում։ Ըստ Լենինի ուսմունքի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-26.

Գևորգյան, Պ. (1947) Դիտողություններ աստղագիտական տերմինաբանության մի քանի հարցերի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 99-100.

Editorial, Board (1947) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 2.

Բարխուդարյան, Ս. (1947) Մի քանի դիտողություններ Երևանի Կաթողիկե եկեղեցու արձանագրությունների վերաբերյալ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 69-78.

Վարդանյան, Գ. (1947) Մտածողության ըստ բովանդակության մետաֆիզիկական հետազոտման շրջանի մասին (Բեկոնից մինչև 18-րդ դարի ֆրանսիական մատերիալիստները)։ Զգացականը և տրամաբանականը 17-րդ դարի փիլիսոփայության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 27-54.

Սևակ, Գուրգեն (1947) Նորագույն հապավումները հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 55-68.

Հակոբյան, Ս. (1947) Փաստեր ճորտերի և նրանց վաճառքի մասին միջնադարյան Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 79-84.

Шахов, С. (1947) К вопросу об изучении феодальной экономики Карабахского ханства. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 49-68.

Editorial, Board (1947) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 99.

Խաչիկյան, Լ. (1947) Դիահերձումը հին Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 83-90.

Դանիելյան, Խ. (1947) Թյուրքիան դիմակով և առանց դիմակի «Գերմանիայի արտաքին գործերի մինիստրության փաստաթղթերը». պրակ II։ Գերմանական քաղաքականությունը Թյուրքիայում (1941-1943 թ.թ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 95-98.

Սևակ, Գուրգեն (1947) Լեզվի օբեկտիվ ուսումնասիրության նոր մեթոդ (լեզվական սպեկտր). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-16.

Editorial, Board (1947) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 2.

Կարապետյան, Հ. (1947) Մայիսյան զինված ապստամբությունը Ղազախ-Շամշադինում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 33-48.

Բաբայան, Լ. (1947) Մոնղոլների վարչա-տնտեսական քաղաքականությունը Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 69-82.

Մալխասյանց, Ստ. (1947) Ներշապուհ «Ռմբոսեան» և «Բուզանդարան» պատմութիւնք բառերի մեկնությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 91-94.

Գասպարյան , Գ. (1947) Սովետահայ բառարանագրության լեզուն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 17-32.

Մնացականյան, Ար. (1947) Ալեքսանդր Մյասնիկյանի զինվորական գործունեությունը 1917-1921 թ. թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 77-96.

Սևակ, Գուրգեն (1947) Արևելահայ գրական լեզվի պատմության պերիոդիզացիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 35-46.

Պետրոսյան, Է. (1947) Բայրոնը և հայ կուլտուրան (Բայրոնի հայկական ուսումնասիրությունները). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 47-76.

Editorial, Board (1947) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 101.

Editorial, Board (1947) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 2.

Թումանյան, Հ. Ե. (1947) Հայաստանում կապիտալիզմի զարգացման մի քանի առանձնահատկությունների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 21-34.

Ասլանյան, Հ. (1947) Մարքսիստական դիալեկտիկայի հիմնավորումը ընկ. Ստալինի երկերի առաջին հատորում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-20.

Սիմյոնով, Լ. (1947) Պրոֆ. դոկտոր Ա. Աբրահամյան. – «Անանիա Շիրակացու մատենագրությունը»։ Երևան, Հայպետհրատ, 1944 թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 97-100.

Editorial, Board (1947) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 99.

Կարապետյան, Ս. (1947) Զինված ապստամբությունը Լոռու «Չեզոք զոնայում» (1921 թ. փետրվար). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 69-82.

Editorial, Board (1947) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 2.

Աբրահամյան, Ա. (1947) Հայ ժողովրդի պատմության պերիոդիզացիայի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 29-44.

Ղազարյան , Ս. (1947) Հայերեն գրական լեզվի զարգացումը Սովետական իշխանության տարիներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 57-68.

Ասատրյան, Աս. (1947) Հանուն մարքս-լենինյան գրականագիտության. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 45-56.

Խալեյան, Ե. (1947) Միկոյանի անվան հայկական պարտիզանական ջոկատի մարտական գործողությունները Ուկրաինայում 1943-1944 թ. թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 83-98.

Տերտերյան, Ա. (1947) Շիրվանզադեի տիպերի էպոխան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-28.

Замятнин, С. Н. (1947) Находки нижнего палеолита в Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 15-26.

Editorial, Board (1947) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 95.

Սարգսյան, Խ. (1947) Դ. Դեմիրճյանի մանրապատումների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 77-88.

Մակարյան, Ա. (1947) Երվանդ Օտյանը իբրև քննադատ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 49-60.

Editorial, Board (1947) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 2.

Լիսիցյան, Ստ. (1947) Կիմմերական ներարշավի ուղին Անդրկովկաս. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-14.

Մնացականյան, Ա. (1947) Հայ զինվորական մամուլը Հայրենական պատերազմում 1941-1945 թ. թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 61-76.

Editorial, Board (1947) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Ընդհանուր Ժողովը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 89-94.

Վարդապետյան, Ղ. (1947) Հասկացությունների դիալեկտիկան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 27-48.

Капанцян, Гр. (1946) Об урартском божестве Шебиту. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11-1 . pp. 9-18.

Григорьян, К. (1946) Павло Тычина и Ованес Туманян. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11-1 . pp. 125-132.

Սարգսյան, Խ. (1946) Проф. Л. А. Оганесян. История медицины в Армении с древнейших времен до наших дней, в 5 частях, 2-ое дополненно издание, ч. ч. I и II, Ереван, 1946. Издательство Академии Наук Арм. ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11-1 . pp. 133-136.

Պետրոսյան, Գ. Բ. (1946) Անանիա Շիրակացու թվաբանության դասագիրքը և նրա նշանակությունը մաթեմատիկայի պատմության համար. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11-1 . pp. 19-46.

Editorial, Board (1946) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11-1 . p. 142.

Editorial, Board (1946) Բովանդակություն ՀՍՍՌ ԳԱ «Տեղեկագրի» 1946 թ. համարների. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11-1 . pp. 137-141.

Մալխասյանց, Ս. (1946) Իմ պատասխանները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11-1 . pp. 3-8.

Editorial, Board (1946) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11-1 . p. 2.

Բազյան, Ս. (1946) Հակոբ Պարոնյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11-1 . pp. 113-124.

Պարսամյան, Վ. (1946) Հայկական հարցի զարգացման պատմական ուղիները մինչև Բեռլինի կոնգրեսը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11-1 . pp. 47-72.

Մուրվալյան, Ա. (1946) Հնչյունաբանական մի քանի յուրահատուկ դրսևորումներ հայոց և վրաց լեզուներում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11-1 . pp. 101-112.

Թումանյան, Հ. (1946) Սովետական իշխանության հաստատումը Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11-1 . pp. 73-84.

Տեր-Գրիգորյան, Գ. (1946) Ստալինգրադի հայ պաշտպանները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11-1 . pp. 85-100.

Капанцян, Гр. (1946) Армянский Ара и славянский Яр (Ярило). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 25-32.

Editorial, Board (1946) В Институте Языка имени Марра. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 65.

Editorial, Board (1946) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 66.

Editorial, Board (1946) Ընկ. Ժդանովի զեկուցումը «Զվեզդա» և «Լենինգրադ» ամսագրերի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-24.

Editorial, Board (1946) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 2.

Ներսիսյան, Մ. (1946) Հայաստանի տնտեսական և քաղաքական դրությունը 1860-1880 թ. թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 33-60.

Առաքելյան, Բ. (1946) Շահագործման մի ձևի մասին հին Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 61-64.

Editorial, Board (1946) В Институте истории АН Арм.ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 98-99.

Editorial, Board (1946) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 100.

Խալեյան , Ե. (1946) Ի. Վ. Ստալինի աշխատությունների հայերեն առաջին հրատարակությունները 1904–1906 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 87-97.

Editorial, Board (1946) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 2.

Ղարիբյան, Ա. (1946) Հայ ժողովրդի պատմության սկզբնավորման շրջանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-26.

Ռշտունի, Վ. (1946) Հայկական լիբերալիզմի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 27-56.

Ասլանյան, Հ. (1946) Ռուսական կլասիկ փիլիսոփայության բնութագրման շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 57-86.

Editorial, Board (1946) В кабинете истории Великой Отечественной войны при Институте Истории Академии Наук Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 79-81.

Струве, В. В. (1946) Новые данные истории Армении, засвидетельствованные Бехистунской надписью. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 31-38.

Սարգսյան, Գր. (1946) Ավ. Իսահակյան – «Իմ հուշերից». Հայպետհրատ, Երևան, 1946, 79 էջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 71-78.

Editorial, Board (1946) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 82.

Ինճիկյան, Ա. (1946) Լերմոնտովը և հայ վաթսունականները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 61-70.

Editorial, Board (1946) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 2.

Աբուլաձե, Ի. (1946) Հայերենի և վրացերենի բառարանային հանդիպումները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 39-42.

Տերտերյան, Ա. (1946) Շիրվանզադեի տիպական արվեստը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-30.

Ղազարյան, Ս. (1946) Ռուսերենի ազդեցության մի քանի դրսևորումներ արդի հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 43-60.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1946) XIV դարու՝ Ասլանի որդի Սարգսի քառալեզվյան հազվագյուտ արձանագրության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 31-38.

Капанцян, Гр. (1946) К происхождению армянского языка. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-30.

Տեր-Գրիգորյան, Գ. (1946) Х. Момджян-Сыны армянского народа в боях за Советскую Родину. Армгиз, Ереван, 1945, стр. 100. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 99-106.

Մուրվալյան, Ա. (1946) Բառաստեղծական ընդհանուր դրսևորումները հայոց և վրաց լեզուներում ( Ընդհանուր ձևերն ու միջոցները). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 69-90.

Editorial, Board (1946) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 108.

Editorial, Board (1946) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 2.

Պետրոսյան, Է. (1946) Կլասիցիզմի շրջանի հայ-ֆրանսիական գրական կապերի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 51-68.

Editorial, Board (1946) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակչությունում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 107.

Սուքիասյան, Ս. (1946) Չերնիշևսկու «ճանապարհորդությունը». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 91-98.

Աղայան, Է. (1946) Պարսից գրականության սկիզբը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 39-50.

Исаков, И. С. (1946) Армяне-моряки в Великой Отечественной войне. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-20.

Дрампян, Р. (1946) Изучение армянской средневековой живописи (Ее история и современное состояние). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 35-54.

Editorial, Board (1946) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 87.

Editorial, Board (1946) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 2.

Թերզիբաշյան, Վ. (1946) Հայ թեմաները համաշխարհային գրականության մեջ հարցի մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 55-80.

Աճառյան, Հ. (1946) Հայկականք Ե. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 21-34.

Ղազարյան , Ս. (1946) Սայաթ-Նովայի խաղերի ժողովածուն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 81-86.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1946) «Հյուսիսափայլ»-ի գաղափարախոսները և ցարական վարչապետները Կովկասում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 65-70.

Паничкина, М. З. (1946) Находка каменных орудий на Арагаце. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 55-60.

Աղայան, Է. (1946) Աղվանից ամսանունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 61-64.

Editorial, Board (1946) Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 71.

Վարդանյան, Գ. (1946) Զգայականը և լոգիկականը հին հունական փիլիսոփայության մեջ(Միլեթցիներից մինչև Արիստոտելը). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 21-54.

Ղարիբյան, Ա. (1946) Մառը և հայերենի ուսումնասիրության նոր դրվածքը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-20.

Գասպարյան, Գ. (1946) «Ռուս-հայերեն բառարան». – կազմեցին և խմբագրեցին պրոֆ.- դոկտ. Ա. Ս. Ղարիբյան, պրոֆ.-դոկտ. Ե. Գ. Տեր-Մինասյան, Մ. Ա. Գևորգյան, Երևան, 1945 թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 87-90.

Чалоян, В. К. (1946) Древнеармянская интерпретация логики Аристотеля. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 43-62.

Адамян , А. (1946) Из истории эстетических воззрений в древней Армении. Искусство как полезная деятельность. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 9-22.

Дурнова, Л. А. (1946) Портретные изображения на первом заглавном листе Чашоца 1288 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 63-70.

Editorial, Board (1946) Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 91.

Պետրոսյան, Գ. Բ. (1946) Հովհաննես Սարկավագի «Անկիւնաւոր թուեր»-ը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 23-42.

Մալխասյանց, Ս. (1946) Մի բացատրություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-8.

Խալեյան, Ե. (1946) Նյութեր Միսակ Մանուշյանի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 71-86.

Կարինյան, Արտ. (1946) (Եր. Շահազիզ – Սմբատ Շահազիզի կենսագրությունը. ՀՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատ., Երևան, 1944 թ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2-3 . pp. 85-94.

Editorial, Board (1946) Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2-3 . p. 95.

Ղազանչյան, Տ. (1946) Էլեմենտների ուսմունքը հայ բնափիլիսոփայության մեջ (Հինգերորդ դարից մինչև տասնչորսերորդ դար). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2-3 . pp. 27-56.

Մուրվալյան, Ա. (1946) Ընդհանուր լեզվամտածելակերպի վերապրուկները հայոց և վրաց լեզուներում (Ընդհանուր դարձվածքներն ու արտահայտությունները). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2-3 . pp. 57-78.

Editorial, Board (1946) Ընկեր Ի. Վ. Ստալինի ճառը Մոսկվա քաղաքի Ստալինյան ընտրական օկրուգի ընտրողների նախընտրական ժողովում 1946 թվի փետրվարի 9-ին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2-3 . pp. 3-16.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1946) Հայաստանում կարմիր որդան ներկի արտադրության պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2-3 . pp. 17-26.

Մնացականյան, Ա. (1946) Ֆրիկի մի նորահայտ բանաստեղծությունը (Հաղորդում). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2-3 . pp. 79-84.

Меликсет-Бек, Л. М. (1946) К биографии сподвижника Исраэля Ори-Минаса вардапета (Предсмертные дны и опись оставшегося после Минаса имущества). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 75-88.

Барамидзе, А. Г. (1946) Саят-Нова по грузинским источникам. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 37-44.

Ղազարյան, Ս. (1946) Բարձրարժեք ուսումնասիրություն (Գ. Ղափանցյան, «Արա Գեղեցկի պաշտամունքը». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 89-97.

Editorial, Board (1946) Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 98.

Ղարիբյան, Ա. (1946) Գրաբարի հոլովական ստադիալ սիստեմի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 45-60.

Տերտերյան, Ա. (1946) Զոհրապի արվեստը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-30.

Աղայան, Է. (1946) Հայ լեզվաբանությունը քսանհինգ տարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 61-74.

Աճառյան, Հ. (1946) Հայկականք Դ (Armeniaca). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 31-36.

Адамян, А. (1945) Учение Дидро о прекрасном. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 31-52.

Մուրվալյան, Ա. (1945) Անդրկովկասյան լեզուների ազգակցությունը (Ներածություն). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 53-82.

Editorial, Board (1945) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . p. 105.

Editorial, Board (1945) Բովանդակություն «Տեղեկագրի» 1945 թ. համարների. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 101-104.

Editorial, Board (1945) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . p. 106.

Editorial, Board (1945) ՀՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայում. Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը։ Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Նախագահությունում։ Հոբելյանական սեսիաներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 95-100.

Սարգսյան, Գր. (1945) Հայ կլասիկների վերագնահատման ճիշտ ուղիով-Ակադ. Ա.Տերտերյան, «Հայ կլասիկներ»,Պետական Համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1945, 907 էջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 83-94.

Համբարձումյան, Վ. (1945) ՍՍՌՄ Գիտությունների Ակադեմիայի դերը համաշխարհային գիտության զարգացման մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 3-8.

Գուլքանյան, Վ. (1945) ՍՍՌՄ Գիտությունների Ակադեմիան Հայրենական Մեծ պատերազմում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 15-30.

Կարապետյան, Ս. (1945) Սովետական Միության Գիտությունների Ակադեմիայի դերը Միութենական Ռեսպուբլիկաներում գիտության զարգացման գործում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 9-14.

Editorial, Board (1945) В Академии Наук Армянской ССР. Выборы членов-корреспондентов. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 79.

Էլչիբեկյան, Հ. (1945) В. Аветисян – Сурен Спандарян (Тимофей). Ереван, Армгиз. 1945 г. 139 стр. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 75-78.

Editorial, Board (1945) Բովանդակություն ; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 80.

Editorial, Board (1945) Ընկեր Ի. Վ. Ստալինի դիմումը ժողովրդին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-5.

Պիոտրովսկի, Բ. Բ. (1945) Հայ ժողովրդի ծագման հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 7-38.

Ռշտունի, Վ. (1945) Հայաստանի XIX դարի գյուղացիական շարժումների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 39-70.

Editorial, Board (1945) ՍՍՌՄ Գերագույն Սովետի Նախագահության Հրամանագիրը սեպտեմբերի 3-ը Ճապոնիայի դեմ տարած Հաղթանակի Տոն հայտարարելու մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 6.

Ներսիսյան, Մ. (1945) Վարդան Օձնեցու ձեռագիր աշխատությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 71-74.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1945) VII դարու հայերեն արձանագրությունները Վրաստանում (Ատենի Սիոն). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-6.

Дживелегов, А. К. (1945) Дантова «жадность». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 7-18.

Editorial, Board (1945) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 79.

Ղազարյան, Ս. (1945) Գրաբարի կազմավորումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 19-40.

Աղայան, Է. (1945) Լեզվաբան Պողոս Հովնանյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 41-52.

Editorial, Board (1945) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 80.

Սուքիասյան, Ս. (1945) Հնագույն ռուս-հայերեն բառարանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 73-78.

Մելիք-Օհանջանյան, Կ. (1945) Մովսես Խորենացու Հայոց պատմության երկու պատառիկ (բանասիրական մանրունք). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 65-72.

Գասպարյան, Գ. (1945) Ռ. Պատկանյանը բառարանագիր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 53-64.

Момджян, Х. Н. (1945) «Беседа Дидро с аббатом Бартелеми». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 115-140.

Ղափանցյան, Գր. (1945) Ասսուրա-բաբելական բառեր հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 7-46.

Editorial, Board (1945) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . p. 151.

Ղազանչյան, Տ. (1945) Էլեմենտների երկրաչափական ուսմունքի արձագանքները հայ բնափիլիսոփայության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 83-90.

Editorial, Board (1945) Ընկեր Ի. Վ. Ստալինի դիմումը ժողովրդին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 3-4.

Պետրոսյան, Գ. Բ. (1945) Թվաբանությունը Ուրարտուում ըստ ուրարտական սեպագիր արձանագրությունների. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 55-72.

Մուրվալյան, Ա. (1945) Իլիա Աբուլաձե – Վրաց և հայոց գրական կապերը IX-X դարերում։ Ուսումնասիրություն և տեքստեր (վրաց. լեզվով), Թբիլիսի, 1944, վիմատիպ, X+0208+274 էջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 141-150.

Ասատրյան, Աս. (1945) Խ. Աբովյանը առակագիր («Պարապ վախտի խաղալիք»-ի հրատարակության 80-ամյակի առիթով). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 91-114.

Editorial, Board (1945) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . p. 152.

Աճառյան, Հ. (1945) Հայկականք Գ (Armeniaca). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 47-54.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1945) Մի վկայություն գերագույն դատակազմության և դատավարության մասին Զաքարյան Հայաստանում (Մի էջ հայ և վրաց իրավունքի պատմությունից). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 73-82.

Editorial, Board (1945) ՍՍՌՄ Գերագույն Սովետի Նախագահության Հրամանագիրը մայիսի 9-ը հաղթանակի տոն հայտարարելու մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 5-6.

Առաքելյան, Բ. (1945) «Հայ ժողովրդի պատմություն» Հնագույն ժամանակներից մինչև XVIII դարի վերջը։ Թույլատրված է ՀՍՍՌ ԼԺԿ- ի կողմից որպես ձեռնարկ միջնակարգ դպրոցների համար։ Արմֆանի հրատարակչություն, Երևան, 1943 թ., 271 էջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 133-146.

Капанцян, Г. А. (1945) К происхождению лат. слова malum «яблоко». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 9-12.

Саркисян, Х. С. (1945) Микаэл Налбандян - критик некоторых реакционных сторон гегелевской философии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 91-100.

Монастырский, Б. (1945) Путь славы и побед. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 123-132.

Пиотровский, Б. Б. (1945) Яфетическая теория и археология. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 13-34.

Editorial, Board (1945) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 157-158.

Editorial, Board (1945) Բովանդակություն «Տեղեկագրի» 1944 թ. համարների. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 153-156.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1945) Գրիգորիս Աղթամարցու «Վարք Մարինոսի» պոեմը և նրա նախատիպը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 77-90.

Պետրոսյան, Գ. Բ. (1945) Էվկլիդեսի երկրաչափության հայերեն հնագույն թարգմանությունը և նրա նշանակությունը մաթեմատիկայի պատմության համար. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 59-76.

Editorial, Board (1945) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . p. 159.

Editorial, Board (1945) ՀՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայում ։ Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 147-152.

Ռշտունի, Վ. (1945) Հայ պահպանողականներն Անդրկովկասի կապիտալիստական զարգացման ընթացքի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 101-122.

Ղարիբյան, Ա. (1945) Հայագիտության պատմության հիմնական փուլերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 35-58.

Աճառյան, Հ. (1945) Հայկականք Բ. (Armeniaca). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 3-8.

Հասրաթյան, Մ. (1944) «Սայաթ-Նովայի տաղերը» – ներածական հոդվածով, լեզվի ուսումնասիրությամբ, բառարանով և այլ հոդվածներով – աշխատասիրեց պրոֆ. Ռ. Աբրահամյան. տպարան «Մոդերն», Թեհրան, 1943 թ. էջ 195. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6-7 . pp. 147-175.

Капанцян, Гр. (1944) Об урартском божестве Adarutha. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6-7 . pp. 25-32.

Адамян, А. (1944) Принципы поэтики Шекспира в музыке. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6-7 . pp. 117-146.

Чалоян, В. К. (1944) Учение Давида Непобедимого. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6-7 . pp. 53-72.

Editorial, Board (1944) Ակադեմիկոս Մանուկ Աբեղյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6-7 . pp. 3-6.

Կարինյան, Արտ. (1944) Արևմտահայ լուսավորիչները 60-70-ական թվականներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6-7 . pp. 33-52.

Editorial, Board (1944) Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6-7 . p. 176.

Մալխասյանց, Ս. (1944) Ժամանակագրական խնդիրներ հայոց հին մատենագրության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6-7 . pp. 7-24.

Մուրվալյան, Ա. (1944) Հաբեթական(քարթական) մասնիկները հայերենում (Համառոտ ակնարկ մի քանի մասնիկների մասին). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6-7 . pp. 73-98.

Մակարյան, Ա. (1944) Մ. Նալբանդյանի պոեմները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6-7 . pp. 99-116.

Рштуни, В. (1944) Крестьянская реформа в Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 45-66.

Тревер, К. В. (1944) Н. Я. Марр и вопросы исторической науки. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-24.

Шанидзе, А. (1944) Р. Ачарян--Словарь армянских личных имен(на арм. языке) Т.I. Ереван, 1942. XXIV + 634 стр. Издание Ереван. Гос. Университета. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 73-76.

Степанян, К. (1944) Рукописный труд Я. Д. Лазарева. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 69-72.

Editorial, Board (1944) Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 77.

Աճառյան, Հ. (1944) Հայկականք Ա.(Armeniaca). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 25-30.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1944) Նորագյուտ վրացատառ - հայերեն ձեռագիր ժողովածուն և XVII – XIX դ. դ. աշուղական անծանոթ խաղերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 31-44.

Ավետիսյան, Ա. (1944) Սմբատ Շահազիզի արխիվից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 67-68.

Струве, В. (1944) Б.Б.Пиотровский, «История и культура Урарту». Издание Академии Наук Армянской ССР. 1944.(стр. XII+364,табл. XVI, карта). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 125-140.

Арешян, С. (1944) Юрий Веселовский и армянская литература. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 75-108.

Ներսիսյան, Մ. (1944) Արխիվային նոր նյութեր 1812 թվականի Հայրենական պատերազմի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 109-116.

Editorial, Board (1944) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . p. 141.

Editorial, Board (1944) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . p. 142.

Պիոտրովսկի, Բ. Բ. (1944) Հայաստանի պատմության և կուլտուրայի հնագույն էտապները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 3-26.

Մալխասյան, Ս. (1944) Մ. Խորենացին քաղկեդոնական էր (Պատասխան Ե. Տ.-Մինասյանին). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 27-54.

Editorial, Board (1944) Նյութեր Հայրենական պատերազմի պատմության – Գվարդիայի կապիտան Վարդգես Վարդանյանի օրագրից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 117-124.

Թերզիբաշյան, Վ. (1944) Րաֆֆու «Սամվել»-ի և հայ պատմական վեպի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 55-74.

Աբուլաձե, Ի. (1944) «Դղեակ» բառի ստուգաբանությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 105-106.

Туманян, М. Г. (1944) Культурные растения урартского периода в Арм. ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 73-82.

Капанцян, Гр. (1944) Об одном хеттском мифе в связи с журавлем и божеством весны. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 61-72.

Сивков, А. В. (1944) Об основных линейных мерах Урарту и древней Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 83-88.

Момджян, Х. Н. (1944) Сильвен Марешаль. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 109-140.

Editorial, Board (1944) Արձանագրություն №1, Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Ընդհանուր Ժողովի, 29 նոյեմբերի 1943 թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 27-30.

Editorial, Board (1944) Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 151-152.

Տ.-Մինասյան, Ե. (1944) Եղիշեի «Վարդանանց Պատմության» մասին եղած քննությունների շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 89-104.

Editorial, Board (1944) Ժողովուրդների մեծ առաջնորդ Իոսիֆ Վիսսարիոնովիչ Ստալինին (Նամակ՝ ընդունված Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի բացմանը նվիրված հանդիսավոր նիստում, 1943 թ. նոյեմբերի 29-ին). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 3-8.

Editorial, Board (1944) Հայկական ՍՍՌ Ժողկոմսովետում – Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի իսկական անդամների առաջին կազմի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 23-26.

Editorial, Board (1944) Հայկական ՍՍՌ Ժողկոմսովետում – Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիա կազմակերպելու մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 19-22.

Աբուլաձե, Ի. (1944) Հին հայերենում գործածված մի նոր բառ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 107-108.

Աբեղյան, Մ. (1944) Հովհաննես Սարկավագ Վարդապետ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 31-60.

Խաչիկյան, Լ. (1944) Յովհան Մամիկոնեան – «Պատմութիւն Տարօնոյ». ՀՍՍՌ Ժողկոմսովետին կից Պետական Ձեռագրատուն (Մատենադարան). աշխատությամբ և առաջաբանով պատմական գիտությունների թեկնածու Աշ. Աբրահամյանի։ Մասնագիտական խմբագիր Ե. Տեր-Մինասյան . Երևան, 1941 թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 141-150.

Editorial, Board (1944) ՍՍՌՄ Ժողկոմսովետ , ընկ. Միկոյանին (Նամակ՝ ընդունված Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի բացմանը նվիրված հանդիսավոր նիստում, 1943 թ. նոյեմբերի 29-ին). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 9-14.

Editorial, Board (1944) Սովետական Սոցիալիստական Ռեսպուբլիկաների Միության Գիտությունների Ակադեմիա, Պրեզիդենտ Վլադիմիր Լեոնտևիչ Կոմարովին (Նամակ՝ ընդունված Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի բացմանը նվիրված հանդիսավոր նիստում, 1943 թ. նոյեմբերի 29-ին). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 15-18.

Editorial, Board (1943) Материалы по истории великой Отечественной войны - Дневник старшего лейтенанта П. О. Газазяна. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 3 . pp. 99-106.

Editorial, Board (1943) Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 3 . p. 107.

Տ.-Մինասյան, Ե. (1943) Եղիշեի «Վարդանանց պատմությունը» և նրա նորագույն քննադատը. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 3 . pp. 63-98.

Ղանալանյան, Ա. (1943) Ժողովրդական բանահյուսության տեղն ու դերը Թումանյանի ստեղծագործության մեջ. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 3 . pp. 9-22.

Ղափանցյան, Գ. (1943) Մի քանի հին ոճեր ու արտահայտություններ ուրարտական արձանագրությունների մեջ. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր.Հասարակական գիտություններ, № 3 . pp. 47-62.

Հասրաթյան, Մ. (1943) Սայաթ-Նովայի հայերեն մի քանի խաղերի մասին. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 3 . pp. 23-46.

Կոմարով, Վ. Լ. (1943) Վլադիմիր Իլյիչ Լենինը և գիտությունը. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 3 . pp. 3-8.

Ներսիսյան , Մ. (1943) Ա. Վ. Սուվորովը և ռուս-հայկական հարաբերությունները 1770-1790 թ. թ. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 2 . pp. 27-48.

Ղարիբյան, Ա. (1943) Ակադ. Ն. Մառի պայքարը ռասայականության դեմ լեզվաբանության մեջ. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 2 . pp. 3-26.

Editorial, Board (1943) Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 2 . p. 95.

Ջանփոլադյան, Հռ. (1943) Խոսրով-Շումը Մանվելի որդի Սմբատ Բագրատունին է. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 2 . pp. 49-54.

Ավետիսյան, Ա. (1943) Յուրի Վեսելովսկու անտիպ բանաստեղծությունները. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր.Հասարակական գիտություններ, № 2 . pp. 89-94.

Խաչիկյան, Լ. (1943) Վարդան Արևելցու «Վասն բանին մասանց» աշխատությունը. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 2 . pp. 81-88.

Пиотровский, Б. Б. (1943) Новая страница древнейшей истории Кавказа (II тысячелетие до н. э.). ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր.Հասարակական գիտություններ, № 1 . pp. 53-70.

Editorial, Board (1943) Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 1 . p. 88.

Ստեփանյան, Կ. (1943) Երկու փաստաթուղթ գերմանական իմպերիալիզմի գազանություններից (1914-1916 թ. թ.). ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 1 . pp. 71-72.

Աբեղյան, Մ. (1943) Կյանքի և աշխարհայեցության փոփոխությունը 10-րդ դարի վերջերում և 11-րդ դարի սկիզբներում իբրև հիմք հայոց հին գրականության վերածնության շրջանի. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 1 . pp. 39-52.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1943) Հովհաննես Սարկավագ Վարդապետ Հաղբատացու «Վասն շարժման և սասանութեան երկրի». ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 1 . pp. 73-82.

Կարինյան, Արտ. (1943) Չերնիշևսկին հնօրյա ռասիստների մասին. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր.Հասարակական գիտություններ, № 1 . pp. 25-38.

Ներսիսյան, Մ. (1943) Ռուսսոյի «Հասարակական դաշինք»-ի հայերեն թարգմանությունը 1829 թվին. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 1 . pp. 83-87.

Գյուլի-Քևխյան, Հ. (1943) Սովետական դրամատուրգիան հայրենական պատերազմի օրերին. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 1 . pp. 3-24.

Տեր-Մինասյան, Ե. (1943) Մովսես Խորենացու քաղքեդոնական լինելու առասպելի շուրջը. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 2 . pp. 55-80.

This list was generated on Sat Jun 19 13:10:23 2021 AMT.