ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների =Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences

Items where Subject is "P Language and Literature > P Philology. Linguistics"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 307.

Мелконян, В. В. and Айрапетян, В. Н. (1965) К вопросу о спектральном анализе согласных звуков армянского языка. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 27-36.

Գևորգյան, Կ. Հ. (1965) Կայուն բառակապակցությունները և նրանց տարբերումը նման այլ միավորներից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 73-80.

Периханян, А. Г. (1965) Armeno-Iranica I. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 89-94.

Шахбазян, Р. М. (1965) О словах-терминах вещественного значения. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 73-79.

Аветисян , С. А. (1965) Структурная схема синтаксических построений, осложненных инфинитивной конструкцией с союзом чтобы. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 59-67.

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1965) Հարադրավոր բայերի իմաստա—ոճաբանական արժեքը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 47-58.

Арзуманян, О. А. (1965) О структурно-семантических типах вопросительных предложений в персидском языке. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 81-92.

Մուլքիջանյան, Յա. Ի. and Ասլանյան, Շ. Գ. and Կարապետյան, Ռ. Ա. (1965) Բույսերի անունների հայ- լատինա—ռուսերեն բառարան կազմելու սկզբունքների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 89-96.

Մոտալովա, Լ. (1965) Մի քանի դիտողություններ Ավ. Իսահակյանի բաոապաշարի մասին («՛Աբու- Լալա Մահարի » պոեմի թվա-իմաստային վերլուծության փորձ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 43-50.

Ղազարյան, Ռ. Ս. (1965) Բազմակի գլխավոր անդամներով նախադասությունների կառուցվածքը հին հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 51-58.

Դ. , Վ. (1965) Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 100-ամյակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 94-96.

Աղայան, Էդ. Բ. (1965) Մանուկ Աբեղյանի լեզվական ժաոանգությունը (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-18.

Джаукян, Г. Б. (1965) Новые урартско-индоевропейские параллели. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 45-56.

Տեր-Մկրտչյան, Լ. (1965) Հ. Կ. Կուսիկյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 102-103.

Ալեքսանյան, Վ. Խ. (1965) ՀովՀ. Շիրազի «Բնության գլուխգործոցը» պոեմի լեզվաոճական աոանձնահատկությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 17-30.

Գրիգորյան, Գր. (1965) Ն. Յա. Մառի ծննդյան 100- ամյակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 99-100.

Բաղրամյան, Ռ. Հ. (1964) Ձայնավորների ներդաշնակության օրենքը բարբառներում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 61-72.

Մուրադյան, Ա. Ն. (1964) Հունաբան դպրոցի կերտած նախածանցները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 75-86.

Аветян, Эд. (1964) Речь и язык. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 89-96.

Զեյթունյան, Ա. Ս. (1964) Ենթակայի և ստորոգելիական վերադրի թվի համաձայնությունը դասական գրաբարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 71-80.

Պետրոսյան, Հր. (1964) Էդ. Բ. Աղայան — Գրաբարի քերականություն. Հատ. 1, գիրք Ա, ԳԱ հրատարակչություն, 1964 թ., 362 էջ։. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 87-92.

Փաշայան, Ա. Ա. (1964) Սվեդիայի բարբառի ձևաբանությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 59-70.

Хамо, Максиме (1964) О вокализме бахдинанского диалекта курдов Ирака. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 37-46.

Մեսրոպյան, Խ. Մ. (1964) Գ. Լ. Գարեգինյան—Շաղկապները ժամանակակից հայերենում . ԳԱ հրատարակչություն, 1963, 362 էջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 97-102.

Маркарян, Р. А. (1964) Семантические помехи в глагольном формообразовании. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 39-48.

Պապոյան, Արտ. Հ. (1964) Պայմանի կախյալ նախադասությունների զեղչված շաղկապով կապակցությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 53-62.

Դանիելյան, Թ. Ս. (1964) Մալաթիայի բարբառի հնչյունաբանությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 41-54.

Բարսեղյան, Հ. (1964) Վաստակավոր հայագետը (Գուրգեն Սևակի ծննդյան 60—ամյակը). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 95-96.

Հովակիմյան, Բ. Մ. (1964) Խաչատուր Աբովյանը և ադրբեջաներեն լեզուն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 61-74.

Փաշայան, Ալ. (1964) Լեզվի ինստիտուտի գիտական նստաշրջանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 110-111.

Месробян, П. М. (1964) Семантическое исследование прилагательных strange и foreign с их синонимами. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 37-46.

Մարության, Ա. Ա. (1964) Չարենցի պոեզիայի բառապաշարը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 27-40.

Селян, Э. С. (1964) Болгарское прилагательное в структурном аспекте. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 23-34.

Սանթրոսյան, Վ. (1964) Գիտական նստաշրջան նվիրված ակադեմիկոս Հ. Մանանդյանի հիշատակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 87-88.

Հովհաննիսյան, Ա. Գ. (1964) Հուշեր ակադեմիկոս Հակոբ Մանանդյանի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 89-92.

Хачатрян, В. Н. (1963) Некоторые вопросы хеттской лексики. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 91-102.

Քոլանջյան, Ս. (1963) Հ. Ն. Ակինյան. 10.9.1883-28.10.1963. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 119-120.

Սուքիասյան, Ա. Մ. (1963) Համառոտ ակնարկ սովետական շրջանի հայ-ոուսերեն ընդհանուր բառարանագրության. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 43-56.

Ե., Ս. (1963) Վլադ Բընըցեանու. 22.8.1900–8.11.1963. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 120-121.

Ամալյան, Հ. Մ. (1963) Բառարանագրական դիտողություններ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 77-82.

Մուրադյան, Պ. (1963) Լևոն Մելիքսեթ-Բեկ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 102-104.

Եղիազարյան, Արտո (1963) Վերականգնել լենինյան նորմաները լեզվի հարցերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 95-101.

Դուրգարյան, Կ. Գ. (1963) Սայաթ-Նովայի հանգարանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 69-76.

Քոսյան, Վ. Ա. (1963) Գոյականի բառակապակցությունները՝ ածականի լրացումով. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 29-40.

Սահակյան, Ռ. (1963) Ավագագույն թուրքագետը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 117-120.

Աղայան, Է. Բ. (1963) Բայակազմությունը ժամանակակից հայերենում (Կառուցվածքային վերլուծություն). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 19-30.

Սելյան, Էդ. (1963) Բուլղարերենի և հայերենի անորոշության չափը (էնտրոպիան)և մոտիկության աստիճանը (կոռելյացիան). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 81-86.

Մեսրոպյան, Խ. (1963) Լուրջ ներդրում հայագիտության մեջ (Ա. Ա. Աբրահամյան, Բայը ժամանակակից հայերենում, Երևան, գիրք 1, 722 էջ։. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 95-98.

Արամյան, Ա. Մ. (1963) Ձայնորդների ուսումնասիրման հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 17-32.

Тошьян, С. Б. (1962) Н. А. Вартапетян. Справочник по русской транскрипции армянских имен, фамилий и географических названий. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 117-121.

Չուգասզյան, Բ. Լ. (1962) Պարսկերեն-հայերեն աոաջին տպագիր բաոարանր (Գևորգ Դպիր Պալատացու ծննդյան 225-ամյակի և մահվան 150-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 73-92.

Хачатрян, А. А. (1962) Об аффрикатах армянского языка. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 45-60.

Աբրահամյան, Ս. Գ. (1962) Քերականական փոխանունությունը ժամանակակից հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 37-50.

Հովհաննիսյան, Ռ. Կ. (1962) Շաղկապավոր և հարաբերական ուղիղ խնդիր երկրորդական նախադասությունների էական առանձնահատկությունները(Հին հայերենի նյութի հիման վրա). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 21-28.

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1962) Հարկադրական եղանակի առաջացման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 69-78.

Դուրգարյան, Կ. (1962) Հայոց գրերի ծագման շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 55-66.

Սևակ, Գուրգեն (1962) Մեսրոպ Մաշտոցը որպես իր դարաշրջանի հանճարեղ արտահայտիչ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 7-12.

Առաքելյան, Վ. (1962) Մեսրոպյան հայերենը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 13-24.

Աբրահամյան, Ս. Գ. (1962) Ս. Ղ. Ղազարյան. Հայոց գրական լեզվի պատմություն (Հատոր Ա., Հայպետհրատ, 1961). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 93-95.

Кязумова, С. А. (1962) К вопросу об омонимии косвенных падежных форм армянских существительных (Применительно к машинному переводу). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 63-70.

Մաքսուդյան, Լ. Ս. (1962) Նախնական դիտողություն հայոց լեզվի բառակազմության ձևական մաթեմատիկական մոդելի կառուցման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 71-76.

Գրիգորյան, Վ. Մ. (1962) Նկարագրական քերականությունների կառուցման հնարավոր եղանակներից մեկի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 53-62.

Օհանյան, Հ. Ա. (1962) Ածականի և մակբայի հարաբերակցության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 53-64.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1962) Ժամանակակից հայերենի բայական դեմքի հարցեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 31-48.

Պողոսյան, Ս. Մ. (1962) Լեզվի ինստիտուտում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 83-84.

Editorial, Board (1962) Հանդիսավոր նիստ՝նվիրված Մեսրոպ Մաշտոցի ծննդյան 1600-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 87-96.

Մելքոնյան, Ս. Ա. (1962) Պայմանի պարագա երկրորդական նախադասությունները արդի հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 53-60.

Նալբանդյան, Գ. Մ. (1962) Պարսկերենի մթագնված և կորած բառերի վերականգնումը հայերենի օգնությամբ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 79-86.

Ճշմարիտյան, Ժ. Տ. (1961) Հարակատար դերբայով կազմված դարձվածի շարահյուսական կիրառությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 75-86.

Աղայան, Է. Բ. (1961) Ստուգաբանություններ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 85-90.

Брутян, Г. А. (1961) О природе и значении контекста. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 49-62.

Մուրադյան, Հ. Դ. (1961) Կաքավաբերդի միջճյուղային բարբառը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 85-92.

Հովհաննիսյան, Ռ. Կ. (1961) Անուղղակի հարցում արտահայտող ուղիղ խնդիր երկրորդական նախադասությունները հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 79-90.

Բաղդասարյան, Ս. (1961) Բարբառագիտությունների օգտագործման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 23-34.

Ա., Ա. (1961) Լեզվի ինստիտուտում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 107-110.

Պառնասյան , Ն. Ա. (1960) Պայմանի անշաղկապ նախադասությունների կառուցվածքային առանձնահատկությունները արդի հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 67-74.

Քոսյան, Վ. Ա. (1960) Թվականի բառակապակցությունները ժամանակակից հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 39-52.

Մինասյան, Մ. Պ. (1960) Հատկացուցիչի և հատկացյալի շարադասությունը հին հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 69-82.

Ղարիբյան, Ա. Ս. (1960) Հայոց լեզվի դերն ու տեղը հնդեվրոպական լեզուների համակարգում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 13-20.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1960) Փոխառությունների հետ կապված բայակազմական մի քանի երևույթներ ժամանակակից հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 115-128.

Шахбазян, Р. М. (1960) Словообразование вещественных существительных Singularia tantum в современном русском языке. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 73-86.

Շարաբխանյան, Պ. Ի. (1960) Հին հայերենի շաղկապների կիրառության մի քանի առանձնահատկությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 59-72.

Ճշմարիտյան, Ժ. Տ. (1960) Նախադասության կողմնակի անդամները հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 53-64.

Հայրապետյան, Հ. Ե. (1960) Ս. Գ. Աբրահամյան. Ժամանակակից հայերենի չթեքվող խոսքի մասեր. Հայկ. ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1959 թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 90-94.

Աբրահամյան, Ս. Գ. (1960) Ժամանակակից հայերենի որոշիչ հոդը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 73-82.

Գրիգորյան, Ա. Վ. (1960) Հ. Կ. Կուսիկյան. Ուրվագծեր հայ գրական լեզվի պատմական շարահյուսության։ ՍՍՌՄ ԳԱ Հրատարակչություն, 1959 (И. К. Кусикьян. Очерки исторического синтаксиса литературного армянского языка. Изд. АН СССР, 1959, 164 стр. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 87-92.

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1959) Բայի սեռի կարգը արդի հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 73-86.

Հարությունյան, Ս. Բ. (1959) Գիտական սեսիա՝ նվիրված Մանուկ Աբեղյանի հիշատակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 101-104.

Խաչերյան , Լ. Գ. (1959) Պարագայական անշաղկապ նախադասությունները գրաբարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 57-66.

Պետրոսյան, Հ. Զ. (1959) Հայագիտական նոր ուսումնասիրություն (Է. Բ. Աղայան, Հայ լեզվաբանության պատմություն, հատոր 1, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1958։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 93-98.

Գաբրիելյան, Պ. Մ. (1959) Գերմաներեն և հայերեն լեզուների շարադասական սիստեմը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 71-80.

Պողոսյան, Պ. Մ. (1959) Սահմանական եղանակի պոտենցիալ ժամանակները արդի հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 61-70.

Մելքոնյան, Ս. Ա. (1959) Հովհ. Թումանյանի լեզվագիտական հայացքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 71-82.

Խաչերյան, Լ. Գ. (1959) Չափի պարագա երկրորդական նախադասությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 55-68.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1959) Բայական կրկնավոր բառերը ժամանակակից հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 41-54.

Белецкая, И. С. (1959) Взаимосоответствия глагольных форм Past Indefinite и Past Continuous с անցյալ անկատար в современном армянском. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 61-72.

Աբրահամյան, Ս. Գ. (1959) Քերականագիտական նոր աշխատություն (Վարագ Առաքելյան, Հայերենի շարահյուսություն, հատոր Ա, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, 1958). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 78-82.

Editorial, Board (1959) Ա. Ս. Ղարիբյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 93-96.

Պառնասյան, Ն. Ա. (1959) Ենթակա երկրորդական նախադասությունները արդի հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 77-86.

Григорян, В. М. and Белецкий, М. И. (1959) Об алгоритме машинного перевода с армянского языка. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 75-84.

Հարությունյան, Բ. (1958) Feod-ին և beneficium-ին համապատասխանող տերմինները հայ միջնադարյան գրականության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 87-95.

Քոչինյան, Ջ. (1958) Տրոհվող պարագաները հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 77-86.

Аветисян, С. (1958) Структурные типы сложноподчиненных предложений с определительным придаточным в современном армянском языке (В сопоставлении с немецким языком). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 75-88.

Անթոսյան, Ս. (1958) Ուսումնասիրություն Մշո բարբառի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 99-102.

Բաղրամյան, Ռ. (1958) Բարբառների մի նորահայտ խումբ (Ա.Ս.Ղարիբյան, Հայերենի նորահայտ բարբառների մի նոր խումբ, ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1958, էջ 193). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 107-110.

Քոչոյան, Ա. (1958) Գ. Սունդուկյանի լեզվի բառային կազմի քննությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 85-94.

Ղարագյոզյան, Հ. (1958) «Սիւս»-ի մեկնաբանության շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 105-106.

Մուրադյան, Հ. (1958) Բառագիտական դիտողություններ Կարճևանի բարբառի վերաբերյալ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 93-104.

Գարեգինյան, Գ. (1958) Ժամանակակից հայերենի շաղկապների կազմությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 79-92.

Պետրոսյան, Հր. (1958) Ուշագրավ աշխատանք (Վ. Առաքելյան, Ժամանակակից հայերենի հոլովների և հոլովական կապակցությունների իմաստային առումները, Երևան, 1957։. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 111-114.

Մարգարյան, Ալ. (1958) «Զ» նախդրի բառակազմական արժեքը (Բառաքննական էտյուդ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 67-82.

Մխիթարյան, Մ. (1958) Բանասիրական պրպտումներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 83-88.

Зарбаджи, С. (1958) К вопросу о грамматической категории вида в современном армянском языке. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 77-86.

Մեսրոպյան, Խ. (1958) Հայոց լեզվի «Ուղեցույցը» (Ա. Ղարիբյան, Գ. Պարիս, Հայոց լեզվի քերականության ուղղագրության և կետադրության ուղեցույց, Հայպետհրատ, 1957, 405 Էջ։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 97-100.

Բաղրամյան, Ռ. (1958) Կռզենի բարբառի ուսումնասիրության շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 73-84.

Աղայան, Էդ. (1958) Բարբառային հնագույն տարբերություններ հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 67-80.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1958) Ժամանակակից հայերենի բայական կրկնասեռության երևույթի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 81-90.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1958) Բառաքննական դիտողություններ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 61-64.

Աբրահամյան, Ս. (1958) Ժամանակակից հայերենի եղանակավորող բառերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 65-76.

Токмаджян, А. (1958) Категория множественности,различные оттенки ее значения (На материале форм множественного числа имен существительных). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 81-92.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1958) Հր. Աճառյանի բազմահատոր քերականության նոր հատորը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 103-107.

Арамян, А. (1958) Общие данные экспериментального исследования гласных звуков армянской речи. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 55-74.

Էլոյան, Ս. (1958) Բառակազմական և ձևաբանական մասնիկների տարբերակման հարցի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 85-92.

Աղայան, Էդ. (1957) Գողթան<Գողթն տեղանունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 51-52.

Մուրվալյան, Ա. (1957) Հայոց լեզվի պատճառակերպ բայերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 53-64.

Ղարիբյան, Ա. (1957) Հայ լեզվաբանության զարգացումը սովետական կարգերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 33-36.

Գարեգինյան, Գ. (1957) Շաղկապը որպես խոսքի մաս. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 101-114.

Арамян, А. (1957) Некоторые вопросы вокализма армянского языка (По данным экспериментально-фонетического исследования). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 85-110.

Մուրադյան, Հովհ. (1957) Կարճևանի բարբառի մի քանի առանձնահատկությունների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 111-122.

Գասպարյան, Գ. (1957) Ռուս-հայերեն բառարանի երկրորդ հատորը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 140-144.

Джаукян, Г. (1957) О первых попытках применения сравнительного метода в истории армянского языкознания. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 53-64.

Քոչոյան, Ա. (1957) Թբիլիսիի բարբառի հնչյունային կառուցվացքը Գ. Սունդուկյանի երկերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 65-76.

Editorial, Board (1957) Գ. Ա. Ղափանցյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 125-126.

Պետրոսյան, Հր. (1957) Հայցական հոլովի ձևավորման մի քանի հարցերի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 69-82.

Ղալթախչյան, Ս. (1957) Համառոտակի Մադրասայի հայ-թաթերենի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 85-96.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1957) Փաստեր հայերենի պատմական հնչյունափոխության մի քանի երևույթների ժամանակաշրջանի վերաբերյալ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 69-84.

Арутюнянц, М. (1957) К унификации армянской лингвистической терминологии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 107-118.

Сотникян, П. (1957) О местоимении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 101-106.

Սուքիասյան, Ա. (1957) Արդի հայերենի բացատրական բառարանի բառացանկի ու դարձվածաբանության ընտրության հարցերի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 51-56.

Կոստանյան, Հր. (1957) Դպրոցական ուղղագրական բառարան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 128-129.

Բեդիրյան, Պ. (1957) Նոր հայագիտական աշխատություն (Ա. Ա. Մուրվալյան. Հայոց լեզվի բառային կազմը(ուսումնասիրություն), Երևան, 1955). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 126-128.

Гарибян, Ар. (1957) По поводу письма П. Назаряна в редакцию журнала „Октябрь" „О лексических заимствованиях и чистоте языка". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 61-68.

Գեսիյան, Լ. (1957) Քիմիական տերմինոլոգիայի վիճակը հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 69-82.

Մարգարյան, Ալ. (1956) Խ. Աբովյանի լեզվագիտական հայացքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 65-80.

Ղարիբյան, Ա. (1956) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի Լեզվի ինստիտուտի անելիքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 135-138.

Հովհաննիսյան, Գ. (1956) Հայոց լեզվի ձայնավորների դինամիկայի մի քանի հարցեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 91-100.

Гарибян, Дж. (1956) Несколько лексических уточнений. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 97-102.

Դյակոնով, Ի. (1956) Խեթերը, փռյուգիացիները և հայերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 57-80.

Քոսյան, Վ. (1956) Հնդեվրոպական արմատների դերը հայերենի բառային հիմնական ֆոնդում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 45-60.

Բեդիրյան, Պ. (1956) Ստուգաբանական վերլուծություններ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 39-48.

Անթոսյան, Ս. (1956) «Կա» ճյուղի մի նոր բարբառ (Կեսարիայի). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 47-54.

Բաղդասարյան, Ս. (1956) Հետպատերազմյան մանկապատանեկան գրականության բառապաշարի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 63-72.

Григорян, В. and Сукиасян, А. (1956) О первом томе Русско-армянского словаря. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 99-104.

Մկրտչյան, Ռ. (1956) Անշաղկապ բարդ ստորադասական նախադասության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 25-36.

Гарибян, А. (1956) Индоевропейский консонантизм в отражении армянских диалектов. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 15-28.

Մուրվալյան, Ա. (1956) Հայոց լեզվի ձայնարկությունները և բառային կազմը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 83-94.

Աղայան, Էդ. (1955) Ստուգաբանական պրպտումներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 35-42.

Բեդիրյան, Պ. (1955) Հայերենի մի քանի բառերի ստուգաբանության շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 95-104.

Բաղդասարյան, Ս. (1955) Դիտողություններ Մշո բարբառի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 67-82.

Ղարիբյան, Ա. (1955) Հայերենի անվանական հոլովման զարգացման երկու ներքին օրենքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 15-38.

Աբրահամյան, Ս. (1955) Դիտողություններ բարբառների զարգացման ներքին օրենքների վերաբերյալ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 65-74.

Առաքելյան, Վ. (1955) Հայերենի խնդրառության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 49-64.

Հակոբյան, Գար. (1955) Մի քանի խոսք քրդերենի ուղղագրության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 101-110.

Քոսյան, Վ. (1955) Լեզվաբանական նոր ուսումնասիրություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 105-108.

Տիգրանով, Գ. and Մուրադյան, Մ. (1955) Կոմիտասի երաժշտական կոմեդիայի ձեռագիրը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 81-84.

Հարությունյան, Վ. (1955) Հայ կերպարվեստագիտության բառապաշարի հարցերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 29-44.

Дианин, С. (1955) К истории одного русского речения. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 93-94.

Ջահուկյան, Գ. (1955) Հայոց լեզվի պատմա-համեմատական քերականության հիմունքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 61-80.

Բաղդասարյան, Ս. (1955) Մեղրու բարբառի ուսումնասիրությունը (Էդ. Աղայան, «Մեղրու բարբառը»). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 97-102.

Ղազարյան, Ս. (1954) Միքայել Նալբանդյանի լեզվաբանական հայացքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 37-50.

Капанцян, Гр. (1954) Палайский язык. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-16.

Арутюнян, Н. В. (1954) Заглавные декларации урартских надписей и их значение при изучении вопросов топонимики. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 81-94.

Гарибян, А. (1954) Ближайшие задачи армянской диалектологии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 57-70.

Горнунг, Б. В. (1954) О так называемых „азианических" языках. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 33-38.

Բաղդասարյան, Ս. (1954) Մի բարբառի ուսումնասիրության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 95-98.

Մուրվալյան, Ա. (1954) Հայոց լեզվի քերականական կառուցվածքի փոփոխության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 81-94.

Ղափանցյան, Գր. (1954) Սովետական Հայաստանի նոր տեղանունների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 15-22.

Մուրվալյան, Ա. (1953) Ակակի Շանիձե, Վրաց քերականության հիմունքները, Հ. 1-ին, ձևաբանություն, 1953, Թբիլիսի, էջ 020-672. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 91-94.

Մկրտչյան, Հ. (1953) Բարբառագիտական արժեքավոր աշխատություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 87-90.

Առաքելյան, Վ. (1953) Հայագիտական մի արժեքավոր երկի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 81-86.

Վեմյան, Խ. (1953) Արևմտահայ բարբառների դասակարգման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 81-86.

Աբրահամյան, Ս. (1953) Արդի հայերենի պայմանական կամ ենթադրական եղանակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 75-90.

Վերդյան, Բ. (1953) Դերանունների որոշման հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 31-52.

Editorial, Board (1953) Հ. Հ. Աճառյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 65-68.

Григорян, А. (1952) Ценные труды по языкознанию. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 117-124.

Աճառյան, Հ. (1952) Հայկականք Թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 69-78.

Մուրվալյան, Ա. (1952) Հայոց լեզվի բառային կազմի պատմության հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 79-98.

Մուրվալյան, Ա. (1952) «Իբերո-կովկասյան լեզվաբանություն», հ. III, 1952 թ., էջ X + 536։ Վրացական ՍՍՌ ԳԱ-ի հրատարակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 91-94.

Казарян, С. (1952) О книге профессора Р. Ачаряна «История армянского языка». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 95-104.

Айвазян, К. (1952) О специфике проявления законов диалектики в развитии языка. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 19-52.

Աղայան, Է. (1952) Որակական անցումները լեզվի մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 25-46.

Ղարիբյան, Ա. (1952) Հայ բարբառների դասակարգման հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 41-58.

Խաչիկյան, Լ. (1952) Ն. Յա. Մառի մի քանի սխալների մասին հայ բանասիրության բնագավառում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 23-40.

Մանանդյան, Հ. (1952) Հայ գրերի գյուտի տարեթվի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 41-58.

Ղանալանյան, Ա. (1952) Ժողովրդական բանահյուսության մի քանի հարցեր ընկեր Ստալինի լեզվաբանական աշխատությունների լույսի տակ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 17-30.

Սանտաձե, Հրաչյա (1952) Ի. Վ. Ստալինի լեզվաբանական աշխատությունները և հայերենագիտության հարցերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-16.

Editorial, Board (1952) Հասարակական գիտությունների բաժանմունքի նիստը, նվիրված Ի. Վ. Ստալինի «Մարքսիզմը և լեզվաբանության հարցերը» աշխատության հրապարակման երկրորդ տարեդարձին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 123.

Момджян, Х. (1952) Лафарг и некоторые вопросы языкознания. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 45-60.

Գրիգորյան, Ա. (1952) Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Լեզվի ինստիտուտի «Լեզվաբանական և հայագիտական հետազոտություններ» ժողովածուն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 111-122.

Գրիգորյան, Գր. (1952) «Սասունցի Դավիթ» էպոսի էպիտետների իդեական բովանդակությունը և արտահայտչական առանձնահատկությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 55-76.

Քոչոյան, Ա. (1952) Ռուս-հայերեն մեծ բառարանի փորձնական պրակի քննարկումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 115-118.

Առաքելյան, Վ. (1952) Հայերենի ոճաբանության մի քանի խնդիրների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 37-56.

Սիմոնյան, Պ. (1952) Խ. Աբովյանի մի անտիպ քերականական աշխատության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 107-110.

Աճառյան, Հ. (1952) Հայկականք Ը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 37-48.

Момджян, Х. Н. (1951) За творческую разработку вопросов марксистско- ленинской философии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-16.

Մուրվալյան, Ա. (1951) Հայոց լեզվի բառային կազմը և քերականական կառուցվածքը Ստալինյան լեզվաբանական ուսմունքի լույսի տակ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 59-78.

Հասանով, Հ. (1951) Ադրբեջանական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 104-105.

Թոփչյան, Էդ. (1951) Ի. Վ. Ստալինի ուսմունքը լեզվի մասին և սովետական գրականության մի քանի հարցերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 19-42.

Капанцян, Гр. (1951) К задачам строительства современного армянского языка. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 5-20.

Чалоян, В. К. (1951) О базисе и надстройке в свете работы товарища Сталина „Марксизм и вопросы языкознания". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 85-102.

Editorial, Board (1951) Ընկ. Ա. Գրիգորյանի ելույթից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 52-76.

Editorial, Board (1951) Ընկ. Զ. Գրիգորյանի ելույթից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 76-84.

Editorial, Board (1951) Ընկ. Ծ. Աղայանի ելույթից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 27-36.

Editorial, Board (1951) Ընկ. Ղ. Դալլաքյանի ելույթից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 46-52.

Editorial, Board (1951) Ընկ. Մ. Մկրյանի ելույթից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 36-39.

Editorial, Board (1951) Ընկ. Վ. Ավետիսյանի ելույթից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 39-45.

Editorial, Board (1951) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 104.

Editorial, Board (1951) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի Լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհրդի ընդլայնած նիստը՝ նվիրված հայոց լեզվի մաքրության և հայերենի լեզվաշինարարության հարցերին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-4.

Editorial, Board (1951) Մտքերի փոխանակություն ընկ. Գր. Ղափանցյանի զեկուցման շուրջը. ընկ. Ս. Ղազարյանի ելույթից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 21-27.

Մելիքյան, Եվգ. (1951) Ի. Վ. Ստալինի «Մարքսիզմը և լեզվաբանության հարցերը» աշխատությունը և սովետահայ գրականության խնդիրները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 83-92.

Капанцян, Гр. (1951) Классический труд марксистского языкознания. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 11-18.

Момджян, Х. (1951) О значении труда товарища Сталина „Марксизм и вопросы языкознания" в развитии марксистско-ленинской философии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 19-36.

Буду, Алекс (1951) О создании единого албанского литературного языка. I. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 77-80.

Буду, Алекс (1951) Проблема чуждых элементов в албанском языке. II. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 80-82.

Еремян, С. (1951) Проблема этногенеза армян в свете учения И. В. Сталина о языке. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 37-52.

Editorial, Board (1951) Ի. Վ. Ստալինի «Մարքսիզմը և լեզվաբանության հարցերը» աշխատությունը և մեր խնդիրները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-10.

Editorial, Board (1951) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը, նվիրված Ի. Վ. Ստալինի «Մարքսիզմը և լեզվաբանության հարցերը» աշխատության հրապարակման տարեդարձին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 83.

Առաքելյան, Բ. (1951) Հնագիտության խնդիրները Ի. Վ. Ստալինի լեզվաբանական ուսմունքի լույսի տակ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 53-60.

Մյան, Ա. (1951) Վրացական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայում. Ի.Վ. Ստալինի «Մարքսիզմը և լեզվաբանության հարցերը» աշխատության լույս ընծայման տարեդարձը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 93-96.

Հասանով, Հ. (1951) Ադրբեջանական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայում . Ի.Վ. Ստալինի «Մարքսիզմը և լեզվաբանության հարցերը» աշխատության լույս ընծայման տարեդարձը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 96-98.

Капанцян, Гр. (1951) Хурритские слова армянского языка. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 25-50.

Քոչոյան, Ա. and Մարտիրոսյան, Լ. and Մանուկյան, Ս. (1951) Զեկուցումներ և դիսկուսիաներ, նվիրված հայոց լեզվի մաքրության հարցերին. [Լեզվի ինստիտուտում ,Պատմության ինստիտուտում , Գրականության ինստիտուտում,Արվեստների պատմության և տեսության սեկտորում]. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 83-92.

Ղազարյան, Ս. (1951) Գրաբարի և ժամանակակից հայերենի պատմության մի քանի հարցեր ընկեր Ստալինի լեզվաբանական ուսմունքի լույսի տակ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 67-92.

Капанцян, Гр. (1951) К установлению хурритского термина šarr-||zarr- в значении „слуга, раб" по данным армянского и грузинского языков. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 21-28.

Հակոբյան, Վ. (1951) ԺԴ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 63-70.

Սարգսյան, Վ. (1951) Գիտական սեսիա, նվիրված Ի. Վ. Ստալինի լեզվաբանական աշխատություններին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 91.

Աճառյան, Հ. (1950) Հայկականք Է. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 83-98.

Капанцян, Гр. (1950) Основы генеалогической классификации языков и критика взглядов Н. Марра на стадиальность развития языка. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-16.

Միրզոյան, Ա. (1950) Կարո Ղաֆադարյան - «Հովհաննավանքը և նրա արձանագրությունները». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 87-90.

Աղայան, Էդ. (1950) Պատմա-համեմատական մեթոդը և նրա դերը լեզվաբանության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 17-30.

Ստալին, Ի. (1950) Պատասխան ընկերներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-10.

Беридзе, В. М. (1950) О порядке собирания и разработки грузинских научных терминов. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 94.

Ստալին, Ի. (1950) Լեզվաբանության մի քանի հարցերի շուրջը ։ Պատասխան ընկեր Ե. Կրաշեննիկովային. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-8. ISSN 0320-8117

Гудава, Т. (1950) О работе Института языка им. акад. Н. Я. Марра АН Груз. ССР за 1948-50 гг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 101-102.

Ստալին, Ի. (1950) Մարքսիզմի վերաբերյալ լեզվագիտության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. III-XXII.

Editorial, Board (1950) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Ընդհանուր ժողովը՝ նվիրված Ն. Յա. Մառի ծննդյան 85-ամյակին և մահվան 15-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 87-88.

Բ., Լ. Մ. (1950) Ն. Մառի հիշատակին նվիրված հուշ-օրերը Վրաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 89-92.

Editorial, Board (1949) Հանուն մարքս-լենինյան լեզվաբանության հետագա զարգացման. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտուրյունների, № 6 . pp. 3-16.

Գրիգորյան, Ահ. (1949) Սովետահայ բարբառագիտության մեթոդական մի քանի հարցեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 41-62.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1949) XVIII-XIX դ.դ. հայ բանաստեղծների երկերի մի շարք օրինակներ ևս վրացատառ գրությամբ (Նյութեր Թբիլիսիի հայոց բարբառի պատմության համար). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 31-38.

Աղայան, Էդ. (1949) Լեզվաբանական դիտողություններ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 39-46.

Նազարյան, Շուշանիկ (1949) Հարություն Ալամդարյանի մի նոր ձեռագիր աշխատության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . 81- 86.

Մուրվալյան, Ա. (1949) Մի խումբ կենդանիների և թռչունների հայ-վրացական ընդհանուր անունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . 67- 80.

Гарибян, А. (1949) Гр. Капанцян. «Хайаса- колыбель армян». Ереван, 1947 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 91-96.

Սևակ, Գուրգեն (1949) Լենինյան պարտիականության սկզբունքը և լեզվաբանությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 49-60.

Ղազարյան, Ս. (1949) Ռուսերենի դերը ազգային լեզուների զարգացման մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 77-90.

Գրիգորյան, Ահ. and Ղազարյան, Ս. (1948) Գուրգեն Սևակ– Ժամանակակից հայերենի համառոտ պատմություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 63-70.

Գրիգորյան, Ահ. (1948) Հր. Քոչարի լեզվական արվեստը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 25-38.

Գրիգորյան, Ահ. (1948) Արարատ Ղարիբյան. «Հայերեն ուղղագրական նոր բառարան», Երևան, 1948 թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 75-78.

Капанцян, Гр. (1948) Суффиксы и суффигированные слова в топонимике древней Малой Азии (их генезис, языковая принадлежность и территориальное распространение). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 21-60.

Աճառյան, Հր. (1948) Հայկականք Զ. – Երբ Լ դարձավ Ղ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 33-40.

Մուրվալյան, Ա. (1948) Հայոց և վրաց լեզուների ընդհանրությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 59-78.

Առաքելյան, Բ. (1948) Պրոֆ. Ա. Ղարիբյանի «Սովետական հայագիտության հիմունքները» զեկուցման առթիվ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 89-92.

Ղարիբյան, Ա. (1948) Սովետական հայագիտության հիմունքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 15-40.

Քոչոյան, Ա. (1947) Բառարան Խաչատուր Աբովյանի երկերում գործածված բարբառային և օտար բառերի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 92-94.

Աղայան, Էդ. (1947) Լեզվաբանական դիտողություններ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 51-58.

Григорян, К. Н. (1947) Книга о высокой радости ученого. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 95-98.

Սևակ, Գուրգեն (1947) Նորագույն հապավումները հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 55-68.

Սևակ, Գուրգեն (1947) Լեզվի օբեկտիվ ուսումնասիրության նոր մեթոդ (լեզվական սպեկտր). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-16.

Մալխասյանց, Ստ. (1947) Ներշապուհ «Ռմբոսեան» և «Բուզանդարան» պատմութիւնք բառերի մեկնությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 91-94.

Գասպարյան , Գ. (1947) Սովետահայ բառարանագրության լեզուն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 17-32.

Սևակ, Գուրգեն (1947) Արևելահայ գրական լեզվի պատմության պերիոդիզացիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 35-46.

Ղազարյան , Ս. (1947) Հայերեն գրական լեզվի զարգացումը Սովետական իշխանության տարիներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 57-68.

Մուրվալյան, Ա. (1946) Հնչյունաբանական մի քանի յուրահատուկ դրսևորումներ հայոց և վրաց լեզուներում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11-1 . pp. 101-112.

Editorial, Board (1946) В Институте Языка имени Марра. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 65.

Աբուլաձե, Ի. (1946) Հայերենի և վրացերենի բառարանային հանդիպումները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 39-42.

Ղազարյան, Ս. (1946) Ռուսերենի ազդեցության մի քանի դրսևորումներ արդի հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 43-60.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1946) XIV դարու՝ Ասլանի որդի Սարգսի քառալեզվյան հազվագյուտ արձանագրության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 31-38.

Капанцян, Гр. (1946) К происхождению армянского языка. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-30.

Մուրվալյան, Ա. (1946) Բառաստեղծական ընդհանուր դրսևորումները հայոց և վրաց լեզուներում ( Ընդհանուր ձևերն ու միջոցները). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 69-90.

Աճառյան, Հ. (1946) Հայկականք Ե. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 21-34.

Աղայան, Է. (1946) Աղվանից ամսանունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 61-64.

Ղարիբյան, Ա. (1946) Մառը և հայերենի ուսումնասիրության նոր դրվածքը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-20.

Գասպարյան, Գ. (1946) «Ռուս-հայերեն բառարան». – կազմեցին և խմբագրեցին պրոֆ.- դոկտ. Ա. Ս. Ղարիբյան, պրոֆ.-դոկտ. Ե. Գ. Տեր-Մինասյան, Մ. Ա. Գևորգյան, Երևան, 1945 թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 87-90.

Մուրվալյան, Ա. (1946) Ընդհանուր լեզվամտածելակերպի վերապրուկները հայոց և վրաց լեզուներում (Ընդհանուր դարձվածքներն ու արտահայտությունները). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2-3 . pp. 57-78.

Ղարիբյան, Ա. (1946) Գրաբարի հոլովական ստադիալ սիստեմի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 45-60.

Աղայան, Է. (1946) Հայ լեզվաբանությունը քսանհինգ տարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 61-74.

Աճառյան, Հ. (1946) Հայկականք Դ (Armeniaca). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 31-36.

Մուրվալյան, Ա. (1945) Անդրկովկասյան լեզուների ազգակցությունը (Ներածություն). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 53-82.

Ղազարյան, Ս. (1945) Գրաբարի կազմավորումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 19-40.

Աղայան, Է. (1945) Լեզվաբան Պողոս Հովնանյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 41-52.

Սուքիասյան, Ս. (1945) Հնագույն ռուս-հայերեն բառարանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 73-78.

Գասպարյան, Գ. (1945) Ռ. Պատկանյանը բառարանագիր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 53-64.

Ղափանցյան, Գր. (1945) Ասսուրա-բաբելական բառեր հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 7-46.

Աճառյան, Հ. (1945) Հայկականք Գ (Armeniaca). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 47-54.

Капанцян, Г. А. (1945) К происхождению лат. слова malum «яблоко». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 9-12.

Ղարիբյան, Ա. (1945) Հայագիտության պատմության հիմնական փուլերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 35-58.

Աճառյան, Հ. (1945) Հայկականք Բ. (Armeniaca). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 3-8.

Մուրվալյան, Ա. (1944) Հաբեթական(քարթական) մասնիկները հայերենում (Համառոտ ակնարկ մի քանի մասնիկների մասին). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6-7 . pp. 73-98.

Шанидзе, А. (1944) Р. Ачарян--Словарь армянских личных имен(на арм. языке) Т.I. Ереван, 1942. XXIV + 634 стр. Издание Ереван. Гос. Университета. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 73-76.

Աճառյան, Հ. (1944) Հայկականք Ա.(Armeniaca). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 25-30.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1944) Նորագյուտ վրացատառ - հայերեն ձեռագիր ժողովածուն և XVII – XIX դ. դ. աշուղական անծանոթ խաղերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 31-44.

Աբուլաձե, Ի. (1944) «Դղեակ» բառի ստուգաբանությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 105-106.

Աբուլաձե, Ի. (1944) Հին հայերենում գործածված մի նոր բառ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 107-108.

Ղափանցյան, Գ. (1943) Մի քանի հին ոճեր ու արտահայտություններ ուրարտական արձանագրությունների մեջ. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր.Հասարակական գիտություններ, № 3 . pp. 47-62.

Ղարիբյան, Ա. (1943) Ակադ. Ն. Մառի պայքարը ռասայականության դեմ լեզվաբանության մեջ. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 2 . pp. 3-26.

Խաչիկյան, Լ. (1943) Վարդան Արևելցու «Վասն բանին մասանց» աշխատությունը. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 2 . pp. 81-88.

This list was generated on Tue Apr 13 20:47:58 2021 AMT.